Page 47 - Memòria 2020_CA
P. 47

PROTECCIÓ PER CESSAMENT  ACTIVITAT SANITÀRIA
 D'ACTIVITAT DE LES                    2018        2019        2020
 TREBALLADORES I ELS  A MC MUTUAL comptem amb una àmplia xarxa
 TREBALLADORS AUTÒNOMS assistencial formada per 88 centres assistencials i  Treballadors i treballadores atesos 110.683 115.069 89.529
 dues clíniques pròpies, que ens permet oferir un
 El 2020 MC MUTUAL va concedir la prestació per  servei de proximitat.
 cessament d'activitat a 341 treballadors autònoms,  Visites mèdiques contingències  350.398 356.616 278.901
 que correspon a un 30% de les 1.145 sol·licituds  Amb l'objectiu de prestar una assistència sanitària  professionals
 resoltes. de màxima qualitat, disposem dels mitjans tècnics  Visites infermeria contingències
 més adequats per a tractar les contingències      132.648      144.098       54.242
 Aquest any, a causa de la situació causada per la  professionals i comptem amb un equip sanitari  professionals
 COVID-19, el nombre de sol·licituds per cessament  format per 893 professionals altament qualificats  Visites contingències comunes 212.997 197.555 89.499
 d'activitat ordinari s'ha incrementat del 397,83%  que reben formació continuada i que representen
 respecte del 2019. el 47,55% de la plantilla. Sessions rehabilitació
       (Contingències comunes +          400.953      406.264       220.966
 L'import total de les prestacions concedides en  Contingències professionals)
 aquest exercici va ser de 1.459.461 euros, i es van  ACTIVITAT ASSISTENCIAL
 abonar 619.123 euros en concepte de cotitzacions  AMBULATÒRIA *Les dades relatives al 2020 en centres assistencials mostren una disminució significativa de l'activitat com a
 per contingència comuna. La durada mitjana de  conseqüència de la pandèmia. Els centres assistencials que han romàs oberts han reduït el volum d'activitat pel
 la prestació va ser de nou mesos, i l'import mitjà  Tots els nostres centres assistencials disposen dels  descens de les activitats econòmiques i per les restriccions definides per les autoritats competents.
 mensual rebut pel treballador per compte propi es  equips adequats per a oferir-li els serveis següents:
 va situar en 1.080,78 euros.
  ` Urgència ambulatòria
 Els motius principals que els treballadors autònoms  Els diagnòstics principals dels pacients atesos en els
 van al·legar per optar a la prestació per cessament   ` Radiodiagnòstic nostres centres assistencials durant 2020 han estat:
 d'activitat van ser causes econòmiques, tècniques,   ` Consulta mèdica i traumatològica lumbàlgia, esquinç de turmell, ferida oberta en dits
 productives o organitzatives, presents en el 77% de   ` Fisioteràpia de la mà i cervicàlgia.
 les sol·licituds. La resta de motius exposats amb
 més freqüència van ser els relatius a força major,   ` Rehabilitació Pel que fa a l'activitat sanitària en contingència
 amb el 14% i una taxa de resolució favorable del  Durant el 2020 hem continuat renovant la nostra  comuna els nostres professionals han prescrit 98
 18%. xarxa assistencial. Hem traslladat el centre de  intervencions quirúrgiques.
 Barberà de Vallès a un local totalment nou i hem
 renovat els accessos d'entrada als centres d'Inca,
 Alcobendas i Jaén, amb la col·locació de portes
 automàtiques. Així mateix, s'ha fet una reforma al
 centre d'Inca.


 Mitjançant aquesta àmplia xarxa assistencial
 pròpia hem atès durant 2020 gairebé 90.000
 treballadors i treballadores accidentats. A la taula,
 dades d'activitat general amb més detall:

 46 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52