Page 46 - Memòria 2020_CA
P. 46

PROTECCIÓ PER CESSAMENT               ACTIVITAT SANITÀRIA
      D'ACTIVITAT DE LES                                                                          2018        2019        2020
      TREBALLADORES I ELS                 A MC MUTUAL comptem amb una àmplia xarxa
      TREBALLADORS AUTÒNOMS                assistencial formada per 88 centres assistencials i         Treballadors i treballadores atesos     110.683      115.069       89.529
                                dues clíniques pròpies, que ens permet oferir un
      El 2020 MC MUTUAL va concedir la prestació per    servei de proximitat.
      cessament d'activitat a 341 treballadors autònoms,                                    Visites mèdiques contingències       350.398      356.616       278.901
      que correspon a un 30% de les 1.145 sol·licituds  Amb l'objectiu de prestar una assistència sanitària         professionals
      resoltes.                      de màxima qualitat, disposem dels mitjans tècnics          Visites infermeria contingències
                                més adequats per a tractar les contingències                                  132.648      144.098       54.242
      Aquest any, a causa de la situació causada per la  professionals i comptem amb un equip sanitari            professionals
      COVID-19, el nombre de sol·licituds per cessament  format per 893 professionals altament qualificats          Visites contingències comunes        212.997      197.555       89.499
      d'activitat ordinari s'ha incrementat del 397,83%  que reben formació continuada i que representen
      respecte del 2019.                  el 47,55% de la plantilla.                     Sessions rehabilitació
                                                                  (Contingències comunes +          400.953      406.264       220.966
      L'import total de les prestacions concedides en                                  Contingències professionals)
      aquest exercici va ser de 1.459.461 euros, i es van  ACTIVITAT ASSISTENCIAL
      abonar 619.123 euros en concepte de cotitzacions   AMBULATÒRIA                            *Les dades relatives al 2020 en centres assistencials mostren una disminució significativa de l'activitat com a
      per contingència comuna. La durada mitjana de                                      conseqüència de la pandèmia. Els centres assistencials que han romàs oberts han reduït el volum d'activitat pel
      la prestació va ser de nou mesos, i l'import mitjà  Tots els nostres centres assistencials disposen dels        descens de les activitats econòmiques i per les restriccions definides per les autoritats competents.
      mensual rebut pel treballador per compte propi es  equips adequats per a oferir-li els serveis següents:
      va situar en 1.080,78 euros.
                                  ` Urgència ambulatòria
      Els motius principals que els treballadors autònoms                                  Els diagnòstics principals dels pacients atesos en els
      van al·legar per optar a la prestació per cessament   ` Radiodiagnòstic                       nostres centres assistencials durant 2020 han estat:
      d'activitat van ser causes econòmiques, tècniques,    ` Consulta mèdica i traumatològica              lumbàlgia, esquinç de turmell, ferida oberta en dits
      productives o organitzatives, presents en el 77% de   ` Fisioteràpia                        de la mà i cervicàlgia.
      les sol·licituds. La resta de motius exposats amb
      més freqüència van ser els relatius a força major,    ` Rehabilitació                        Pel que fa a l'activitat sanitària en contingència
      amb el 14% i una taxa de resolució favorable del   Durant el 2020 hem continuat renovant la nostra          comuna els nostres professionals han prescrit 98
      18%.                         xarxa assistencial. Hem traslladat el centre de          intervencions quirúrgiques.
                                Barberà de Vallès a un local totalment nou i hem
                                renovat els accessos d'entrada als centres d'Inca,
                                Alcobendas i Jaén, amb la col·locació de portes
                                automàtiques. Així mateix, s'ha fet una reforma al
                                centre d'Inca.


                                Mitjançant aquesta àmplia xarxa assistencial
                                pròpia hem atès durant 2020 gairebé 90.000
                                treballadors i treballadores accidentats. A la taula,
                                dades d'activitat general amb més detall:

   46     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          47
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51