Page 45 - Memòria 2020_CA
P. 45

Evolució % despesa sobre quotes de les prestacions derivades de contingències professionals   2018 2019 2020


 Despesa IT 68,46 76,18 75,62


 % sobre quotes
 meritades 11,94% 11,47% 11,25%

 Nota: Imports en milions d'euros  2018 2019 2020 CONTINGÈNCIES COMUNES

      INCIDÈNCIA DE LES BAIXES DERIVADES DE CONTINGÈNCIES COMUNES
 Despesa risc durant  30.365.948 28.253.543 21.962.237
 l'embaràs Al llarg de l'any s'han produït 291.840 baixes derivades de contingències comunes, que representa una

      incidència del 24,10% sobre el total de treballadors protegits per aquesta prestació.
 Despesa risc durant la  216.364 363.361 313.831
 lactància El percentatge de la despesa d'incapacitat temporal sobre les quotes meritades en contingències comunes
      ha ascendit fins al 137,64%.
 Despesa total REL 30.582.313 28.616.904 22.276.068

      Evolució % despesa d'incapacitat temporal sobre quotes
 % s/quotes 5,33% 4,31% 3,32%
                                             % CREIX.
                          2018     2019     2020
                                             S/2019


       Despesa IT-compte d'altri      348,39    396,85    455,72     14,83%


       Quotes meritades          294,22    315,95    342,54     8,41%


       % sobre quotes meritades      118,41%    125,61%   133,04%     5,92%


       Despesa IT-autònoms         56,49    63,93     84,23     31,74%


       Quotes meritades           89,09    48,08     49,75     3,49%


       % sobre quotes meritades      63,41%    132,98%   169,29%     27,30%


       Despesa IT-CC total         404,88    460,79    539,95     17,18%


       Quotes meritades          383,32    364,03    392,29     7,76%

       % sobre quotes meritades      105,63%    126,58%   137,64%     8,74%

       Nota: Imports en milions d'euros


 44 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50