Page 43 - Memòria 2020_CA
P. 43

Entre els serveis que oferim als nostres mutualistes,  períodes d'aïllament, contagi o restricció en les  Composició del cost de les prestacions econòmiques
 a MC MUTUAL gestionem les prestacions sortides del municipi on tinguin el domicili o el
 econòmiques derivades d'un accident de treball  centre de treball les persones treballadores com
 o una malaltia professional, com també les  a conseqüència del virus COVID-19, la mútua    2019 2020 % s/total
 prestacions per risc durant l'embaràs i la lactància  ha assumit un total de 220.625 baixes derivades
 natural, i per cura de menors afectats per càncer  de l'esmentat virus, de les quals el 31,19% són per  Incapacitat temporal 76,18 75,62 37,87%
 o una altra malaltia greu. contagi, el 67,54% per aïllament i el 1,27% per
 tractar-se de persones especialment sensibles. A  Prestacions risc embaràs 28,62 22,28 11,16%
 El 2020 s'ha reduït el cost de totes les prestacions,  més, s'han reconegut un total de 998 processos de
 excepte les referents a la cura de menors. La  personal sanitari o socio/sanitari en virtut del que  Invalidesa, mort i
 despesa d'incapacitat temporal sobre les quotes  estableix el RD-l 28/2020 i el RD-l 3/2021, que es  supervivència 97,23 92,03 46,09%
 meritades ha estat del 11,25%, lleugerament inferior  consideren com a processos derivats d'accident
 a la registrada en l'exercici anterior (11,47%). de treball i tenen dret a les mateixes prestacions  Cura de menors 7,68 9,73 4,87%

 que qualsevol treballador afectat d'una malaltia
 Com s'ha indicat en l'apartat anterior, aquest any la  Nota: Dades expressades en milions d'euros
 mútua ha gestionat una nova prestació, assimilada  professional.
 a la incapacitat temporal per AT (IT-COVID).
           "La despesa d'incapacitat temporal
 En virtut del que estableix l'art. 5è del RD-l 6/2020,  sobre les quotes meritades ha estat
 que estableix la consideració excepcional com  de l'11,25%, lleugerament inferior a la
 a situació assimilada a accident de treball dels  registrada en l'exercici anterior (11,47%)"


     PRESTACIONS ECONÒMIQUES PER RISC
 ANY 2020 %
     DURANT L'EMBARÀS I DURANT LA
     LACTÀNCIA NATURAL
 Contagi  68.815   31,19
     Durant l'exercici 2020 s'ha reduït de forma

 Aïllament  149.016   67,54  significativa el nombre de sol·licituds i casos
     reconeguts per MC MUTUAL en concepte de
 Treballador especialment  prestació per risc durant l'embaràs i la lactància
 sensible  2.794   1,27  natural.

     El nombre de casos de risc durant l'embaràs i el
 Total de casos (CC-COVID)  220.625   100,00
     nombre de casos de risc durant la lactància
     natural han estat: 4.929 i 36 respectivament. La
 Expedients AT-sanitaris  998
 (RDL 19/2020) suma dels dos riscos representa l'1,35% de casos
     sobre les dones en edat fèrtil protegides per MC
     MUTUAL.
 Total  221.623
     CURA DE MENORS AFECTATS PER
 IMPORT 2020 132.659.818 CÀNCER O UNA ALTRA MALALTIA GREU

     Amb aquesta prestació, a MC MUTUAL hem
     continuat facilitant ajuda als treballadors i les
     treballadores de les nostres empreses mutualistes
     amb fills afectats per càncer o una altra malaltia
     greu. El 2020 hem gestionat 227 prestacions noves
     i hem abonat 9.732.051 euros, el 27% més que el
     2019.
 42 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48