Page 42 - Memòria 2020_CA
P. 42

Entre els serveis que oferim als nostres mutualistes,  períodes d'aïllament, contagi o restricció en les       Composició del cost de les prestacions econòmiques
      a MC  MUTUAL  gestionem  les prestacions   sortides del municipi on tinguin el domicili o el
      econòmiques derivades d'un accident de treball    centre de treball les persones treballadores com
      o una malaltia professional, com també les   a conseqüència del virus COVID-19, la mútua                                 2019         2020        % s/total
      prestacions per risc durant l'embaràs i la lactància  ha assumit un total de 220.625 baixes derivades
      natural, i per cura de menors afectats per càncer  de l'esmentat virus, de les quals el 31,19% són per        Incapacitat temporal          76,18         75,62         37,87%
      o una altra malaltia greu.              contagi, el 67,54% per aïllament i el 1,27% per
                                tractar-se de persones especialment sensibles. A       Prestacions risc embaràs        28,62         22,28         11,16%
      El 2020 s'ha reduït el cost de totes les prestacions,  més, s'han reconegut un total de 998 processos de
      excepte les referents a la cura de menors. La    personal sanitari o socio/sanitari en virtut del que        Invalidesa, mort i
      despesa d'incapacitat temporal sobre les quotes   estableix el RD-l 28/2020 i el RD-l 3/2021, que es        supervivència             97,23         92,03         46,09%
      meritades ha estat del 11,25%, lleugerament inferior  consideren com a processos derivats d'accident
      a la registrada en l'exercici anterior (11,47%).   de treball i tenen dret a les mateixes prestacions         Cura de menors             7,68         9,73         4,87%

                                que qualsevol treballador afectat d'una malaltia
      Com s'ha indicat en l'apartat anterior, aquest any la                                 Nota: Dades expressades en milions d'euros
      mútua ha gestionat una nova prestació, assimilada  professional.
      a la incapacitat temporal per AT (IT-COVID).
                                                                       "La despesa d'incapacitat temporal
      En virtut del que estableix l'art. 5è del RD-l 6/2020,                                      sobre les quotes meritades ha estat
      que estableix la consideració excepcional com                                          de l'11,25%, lleugerament inferior a la
      a situació assimilada a accident de treball dels                                       registrada en l'exercici anterior (11,47%)"


                                                                 PRESTACIONS ECONÒMIQUES PER RISC
                    ANY 2020     %
                                                                 DURANT L'EMBARÀS I DURANT LA
                                                                 LACTÀNCIA NATURAL
     Contagi              68.815   31,19
                                                                 Durant l'exercici 2020 s'ha reduït de forma

     Aïllament             149.016   67,54                                  significativa el nombre de sol·licituds i casos
                                                                 reconeguts per MC MUTUAL en concepte de
     Treballador especialment                                                prestació per risc durant l'embaràs i la lactància
     sensible              2.794   1,27                                   natural.

                                                                 El nombre de casos de risc durant l'embaràs i el
     Total de casos (CC-COVID)     220.625   100,00
                                                                 nombre de casos de risc durant la lactància
                                                                 natural han estat: 4.929 i 36 respectivament. La
     Expedients AT-sanitaris        998
     (RDL 19/2020)                                                      suma dels dos riscos representa l'1,35% de casos
                                                                 sobre les dones en edat fèrtil protegides per MC
                                                                 MUTUAL.
     Total               221.623
                                                                 CURA DE MENORS AFECTATS PER
     IMPORT 2020          132.659.818                                        CÀNCER O UNA ALTRA MALALTIA GREU

                                                                 Amb aquesta prestació, a MC MUTUAL hem
                                                                 continuat facilitant ajuda als treballadors i les
                                                                 treballadores de les nostres empreses mutualistes
                                                                 amb fills afectats per càncer o una altra malaltia
                                                                 greu. El 2020 hem gestionat 227 prestacions noves
                                                                 i hem abonat 9.732.051 euros, el 27% més que el
                                                                 2019.
   42     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          43
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47