Page 41 - Memòria 2020_CA
P. 41

PRESTACIÓ PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS Incidència de les baixes derivades de contingències professionals

      El percentatge d'accidents amb baixa registrats el 2020 ha estat del 3,25%. És a dir, s'han registrat 3,25 baixes
 Distribució dels accidents amb baixa segons el sector d'activitat per cada 100 treballadors. El 2019 i 2018 van ser del 4,06% i del 4,56%, respectivament.
 6%

 17%    Distribució geogràfica de la sinistralitat amb baixa
 5,42%
 Agricultura y pesca   5,42%
 Agricultura i pesca
 17,28% Industria 17,28% CA        2020         % S/TOTAL      % SOBRE POBLACIÓ
 Indústria
 Agricultura y pesca 12,25%                                PROTEGIDA
 Construcció
 Construcción
 Industria
 54% Comerç 11,27% Andalusia       6.759          14,83%           3,43
 Comercio
 12% Construcción
 53,78% Serveis 53,78%
 Servicios
 12,25% Comercio  100,00%
 TOTAL
 Servicios  Aragó              1.357          2,98%           3,90
 11%
 11,27%   Astúries             744          1,63%           3,30
       Balears             622          1,36%           3,53

 Distribució dels accidents de treball per lloc d'ocurrència
       Canàries             731          1,60%           3,00


       Cantàbria            612          1,34%           3,10
 13%
 13% 13% En centro de trabajo
 En centro de trabajo
 habitual
 6% 13% En centro de trabajo Castella - la Manxa 1.100      2,41%           3,93
 habitual
 habitual
 6% 6% 13% En centro de trabajo   75,57 %
 En otro centro de
 En centro de trabajo
 Al centre de treball habitual
 habitual
 En otro centro de
 6% 6% En otro centro de
 trabajo
 habitual
 6% 6% 6% trabajo trabajo   5,92 % Castella-Lleó 1.769    3,88%           3,49
 En un altre centre de treball
 En otro centro de
 En desplazamiento
 En otro centro de
 trabajo
 6% En desplazamiento
 En desplaçament
 6% En desplazamiento   5,75 %
 trabajo
 En desplazamiento Catalunya        14.399          31,58%           3,14
 In itinere
 En desplazamiento
 In-itinere In-itinere   12,76 %
 In-itinere
 TOTAL
 75% In-itinere  100,00% Euskadi     2.455          5,38%           3,42
 75% 75% In-itinere
 75%
 75%     Extremadura           1.257          2,76%           3,46
       Galícia             3.358          7,37%           3,63
       La Rioja             466          1,02%           3,64
       Madrid             3.554          7,80%           2,17
       Múrcia             1.871          4,10%           4,45
       Navarra             664          1,46%           3,82
       Valenciana, C.         3.873          8,50%           3,40

       TOTAL              45.591         100,00%           3,25

      Nota: Ceuta i Melilla estan incloses a Andalusia

 40 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46