Page 4 - Memòria 2020_CA
P. 4

Distingits mutualistes:               I en aquest camí no estem sols, sinó que avancem
                                                                 Distingides mutualistes:               al costat de dues entitats referents, Asepeyo i
                                                                                            Fraternidad-Muprespa, amb les quals mantenim
                                                                 La pandèmia de la COVID-19 ha colpejat l'economia
                                                                                            l'acord de col·laboració "+ compromís, aliança de
                                                                 espanyola amb cruesa. El PIB va registrar una caigu-
                                                                                            mútues", sobre la base del qual compartim part de la
                                                                 da de l'11% l'any passat, una de les més severes del
               CARTA DEL                                              grup d'economies avançades.             nostra xarxa de centres assistencials i administratius,
                                                                                                 recíprocament
                                                                                            prestant
                                                                                                               sanitària
                                                                                                         assistència
                                                                 Les estrictes mesures de confinament, amb el tan-  hospitalària, ambulatòria, recuperadora i de proves
                PRESIDENT                                             cament consegüent de comerços i la limitació de  complementàries en contingències professionals.
                                                                 la mobilitat; la nostra forta dependència del turisme
                                                                 com a país; el fet de comptar amb un teixit productiu  Així mateix, amb aquest conveni busquem també in-
                                                                                            vestigar, innovar i desenvolupar projectes de manera
                                                                 focalitzat en les pimes i en el sector dels serveis; i la
                                                                                            conjunta. En definitiva, es tracta d'una aliança per a
                                                                 temporalitat dels llocs de treball, tendència que ha
                                                                                            apropar-nos encara més als nostres usuaris i reforçar
                                                                 anat creixent en els últims anys, són les causes prin-
                                                                                            el nostre compromís de millora de la prestació de ser-
                                                                 cipals del perjudici a la nostra economia per la crisi
                                                                                            vei, així com de la gestió dels recursos, amb la volun-
                                                                 econòmica derivada del coronavirus.
                                                                                            tat de ser un referent sanitari.
                                                                 A més, a aquest còctel Molotov cal sumar-hi un altre
                                                                                            Dit això, abans de tancar aquesta carta, voldria trans-
                                                                 factor, i és el fet que les empreses del nostre país no
                                                                                            metre'ls un missatge important per a la mútua. I és el
                                                                 estaven preparades per a implantar el teletreball.
                                                                                            fet que la pandèmia no ens ha impedit avançar en
                                                                 L'escenari en general és complicat; i també ha es-  la nostra estratègia de responsabilitat social empresa-
                                                                 tat un any difícil per a la nostra entitat; però malgrat  rial, que continuem desplegant amb diferents projec-
                                                                 aquest entorn econòmic advers, afortunadament   tes per a donar suport als col·lectius més vulnerables,
                                                                 ens avala una solvència financera òptima.      la nostra estratègia mediambiental i davant el canvi
                                                                                            climàtic i les inversions socialment responsables, entre
                                                                 Una organització difícilment arriba a una longevitat  altres accions. Continuem, així mateix, compromesos
                                                                 centenària com la nostra si no és capaç d'antici-  amb el Pacte Mundial de Nacions Unides i amb els
                                                                 par-se i adaptar-se a un entorn canviant com el món  Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agen-
                                                                 laboral i treballa amb un propòsit a llarg termini. I això  da 2030, també de Nacions Unides. Som responsa-
                                                                 és el que portem fent de fa anys: preparar-nos, tre- bles; i volem ser part del procés de transformació so-
                                                                 ballar un full de ruta basat, entre d'altres, en la soste- cial, econòmica i cultural de les nostres societats.
                                                                 nibilitat, la cooperació, la recerca de l'eficiència i el
                                                                 compromís dels empleats, i tot això mitjançant una  Finalment, en el meu nom i en el d'MC MUTUAL, volem
                                                                 palanca clau: la transformació digital.       expressar el nostre condol per totes les persones mor-
                                                                                            tes a causa de la COVID-19.
                                                                 De fet, gràcies als avenços que ja havíem iniciat en
                                                                 el camí de la digitalització, la mútua ha pogut donar  Deixem enrere un any que recordarem amb tristesa;
                                                                 una gran resposta, des de fer extensiu el teletreball  però ara hem d'enfocar-nos en la recuperació i, per
                                                                 a bona part de la plantilla per a reduir i controlar els  descomptat, seguir aspirant a prestar el millor servei
                                                                 contagis, a poder fer una gestió impecable en temps  per a tots vostès.
                                                                 rècord de les noves prestacions dirigides a autònoms.
                                                                                            Moltes gràcies a tots i totes per atorgar-nos, un cop
                                                                 Mirem el futur amb optimisme. Ens il·lusiona continuar  més, la confiança i el suport.
                                                                 generant valor, continuar acompanyant les nostres
                                                                 empreses associades i generant solucions per a elles,
                                                                 per a ajudar-les a ser més segures i més saludables.
                                                                 Ens il·lusiona continuar cuidant la nostra població pro-
                                                                 tegida amb una atenció de qualitat que busca sem-  Enric Reyna
                                                                 pre l'excel·lència màxima.              President d'MC MUTUAL    4     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                         MC MUTUAL. Memòria 2020           5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9