Page 37 - Memòria 2020_CA
P. 37

3. Art. 10, prestació per als treballadors autònoms  de l'Estat, d'una comunitat autònoma (CA),  autònom ha de tenir la cobertura de cessament
 de temporada. Cal destacar que aquests  local o municipal. d'activitat i, a més, un període mínim cotitzat.
 treballadors, en no trobar-se d'alta a la Tresoreria
 General de la Seguretat Social (TGSS) en data  2. Art.  13.2 - Denominada, prestació de "No  Aquestes prestacions es van abonar, com a
 14/03/2020, no van poder accedir a cap de les  carència". Amb aquesta es pretenia cobrir  màxim, fins el 31/01/2021. Amb l'excepció de la
 dues prestacions indicades anteriorment. Amb  aquells treballadors autònoms que no havien  prestació regulada en l'art. 13.1 del RD-llei 30/2020,
 aquesta regulació s'intentava pal·liar aquesta  pogut accedir a la prestació regulada en  la vigència estava determinada per la resolució
 situació, tot i que els números permeten  l'art.  9 del RD-llei 24/2020 per no tenir la  de l'autoritat competent i, per tant, si aquesta
 d'observar que el volum de casos reconeguts  cobertura de cessament d'activitat o no tenir  resolució no s'havia derogat, s'ha continuat
 va ser molt reduït (165 casos). el període mínim cotitzat o no poder accedir  abonant.
 a cap altra de les prestacions regulades en el
 Pel que fa a la prestació regulada en l'art.9,  RD-llei 30/2020. La informació facilitada només comprèn els
 l'anomenada POECATA, prestació ordinària expedients gestionats i abonats durant l'any 2020.
 especial de cessament d'activitat, cal destacar  3. Art.  14 - Es regulava una prestació nova per  Això vol dir que no contempla els expedients
 que tenia unes particularitats diferents a les  als treballadors de temporada que no havien  que s'hagin pogut gestionar i abonar a partir del
 prestacions regulades en el RD-llei 8/2020, que  pogut accedir a la prestació regulada en  01/01/2021.
 consistien en el següent: l'article 10 del RD-llei 24/2020.

 a) Era requisit indispensable haver percebut la  4. Disposició addicional 4a, que contemplava
 prestació del RD-llei 8/2020 fins el 30/06/2020 dues prestacions ordinàries especials:

 b) El treballador autònom havia de tenir la  4.a Pròrroga de la prestació percebuda durant els
 cobertura de cessament d'activitat i un  mesos de juliol, agost i setembre. REGULACIÓ PRESTACIÓ IMPORT EXPEDIENTS
 període mínim de cotització per aquesta  4.b Prestació ordinària especial per als treballadors  RECONEGUTS DENEGATS TOTALS
 prestació
 autònoms que no havien pogut o no havien  RD-llei 8/2020 Art. 17 -PECATA 301.851.761,48 119.522 2.086 121.608
 Això permet d'entendre que en les primeres  volgut optar a la prestació del l'art. 9 del RD-llei  Total RD-llei 8/2020 301.851.761,48 119.522 2.086 121.608
 prestacions es tramitessin 119.522 sol·licituds, i en  24/2020. Art. 9 -POECATA 30.236.609,21 10.726 2.492 13.218
      RD-llei 24/2020 Art. 10 -
 canvi en aquest cas se'n van tramitar 10.726.  365.842,67       165        83       248
 A partir de les dades mostrades s'observa que la  TEMPORERS I
 Les tres prestacions van ser abonades fins el  prestació per suspensió total de l'activitat (art. 13.1)  Total RD-llei 24/2020 30.602.451,88 10.891 2.575 13.466
 30/09/2020. va representar el 41,38% del total de sol·licituds  Art.13.1 -
 tramitades en aquest període. Això és així pel  SUSPENSIÓ  5.161.557,53 15.358    996      16.354
 RD-LLEI 30/2020 gran volum de resolucions emeses per les diferents  ACTIVITAT
 administracions que determinaven el tancament  Art .13.2 - NO
 Finalitzades les prestacions regulades en el RD-llei  temporal d'unes activitats determinades com a  CARÈNCIA 3.753.713,10 3.537 1.290 4.827
 24/2020, la Direcció General d'Ordenació de la  conseqüència de l'evolució de l'estat d'alarma. Art.14 -
 Seguretat Social (DGOSS) va regular, mitjançant  RD-llei 30/2020 14.891,74 9      208       217
              TEMPORERS II
 el RD-llei 30/2020, cinc prestacions noves per a  També s'observa que molts treballadors autònoms  Disp. Addic.
 ajudar els treballadors autònoms que encara  que no van optar a la prestació regulada en  4a - POECATA  22.728.234,43 7.531 96 7.627
 tenien dificultats amb motiu de la pandèmia. Les  l'art. 9 del RD-llei 24/2020 posteriorment van optar  Pròrroga 3T
 prestacions regulades eren: a la prestació especial regulada en la disposició  Disp. Addic. 4a
 addicional 4a.       - POECATA 4T    26.639.548,88      10.675      2.084      12.759
 1. Art.  13.1 - Suspensió total de qualsevol
      Total RD-llei 30/2020        58.297.945,68      37.110      4.674      41.784
 activitat amb motiu d'una resolució d'autoritat  Les prestacions regulades en l'art.13 i 14 són
 competent. Amb aquesta prestació s'intentava  prestacions extraordinàries; en canvi, les dues  Total gestionat i abonat  390.752.159,04 167.523 9.335 176.858
 ajudar els treballadors autònoms que havien  prestacions regulades en la disposició addicional  durant l'any 2020
 hagut de tancar l'activitat amb motiu d'una  4a són prestacions ordinàries especials. Això
 resolució emesa per una autoritat competent  implica que, per a poder-hi accedir, el treballador

 36 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42