Page 36 - Memòria 2020_CA
P. 36

3. Art. 10, prestació per als treballadors autònoms   de l'Estat, d'una comunitat autònoma (CA),          autònom ha de tenir la cobertura de cessament
       de temporada. Cal destacar que aquests        local o municipal.                      d'activitat i, a més, un període mínim cotitzat.
       treballadors, en no trobar-se d'alta a la Tresoreria
       General de la Seguretat Social (TGSS) en data   2. Art.  13.2 - Denominada, prestació de "No           Aquestes prestacions es van abonar, com a
       14/03/2020, no van poder accedir a cap de les     carència". Amb aquesta es pretenia cobrir           màxim, fins el 31/01/2021. Amb l'excepció de la
       dues prestacions indicades anteriorment. Amb     aquells treballadors autònoms que no havien          prestació regulada en l'art. 13.1 del RD-llei 30/2020,
       aquesta regulació s'intentava pal·liar aquesta    pogut accedir a la prestació regulada en        la vigència estava determinada per la resolució
       situació, tot i que els números permeten       l'art.  9 del RD-llei 24/2020 per no tenir la         de l'autoritat competent i, per tant, si aquesta
       d'observar que el volum de casos reconeguts      cobertura de cessament d'activitat o no tenir         resolució no s'havia derogat, s'ha continuat
       va ser molt reduït (165 casos).            el període mínim cotitzat o no poder accedir         abonant.
                                  a cap altra de les prestacions regulades en el
      Pel que fa a la prestació regulada en l'art.9,     RD-llei 30/2020.                       La informació facilitada només comprèn els
      l'anomenada  POECATA,  prestació ordinària                                    expedients gestionats i abonats durant l'any 2020.
      especial de cessament d'activitat, cal destacar   3. Art.  14 - Es regulava una prestació nova per         Això vol dir que no contempla els expedients
      que tenia unes particularitats diferents a les      als treballadors de temporada que no havien          que s'hagin pogut gestionar i abonar a partir del
      prestacions regulades en el RD-llei 8/2020, que     pogut accedir a la prestació regulada en        01/01/2021.
      consistien en el següent:                l'article 10 del RD-llei 24/2020.

      a) Era requisit indispensable haver percebut la  4. Disposició addicional 4a, que contemplava
        prestació del RD-llei 8/2020 fins el 30/06/2020   dues prestacions ordinàries especials:

      b) El treballador autònom havia de tenir la     4.a Pròrroga de la prestació percebuda durant els
        cobertura de cessament d'activitat i un       mesos de juliol, agost i setembre.               REGULACIÓ     PRESTACIÓ     IMPORT             EXPEDIENTS
        període mínim de cotització per aquesta     4.b Prestació ordinària especial per als treballadors                                 RECONEGUTS     DENEGATS     TOTALS
        prestació
                                  autònoms que no havien pogut o no havien            RD-llei 8/2020 Art. 17 -PECATA  301.851.761,48     119.522      2.086     121.608
      Això permet d'entendre que en les primeres     volgut optar a la prestació del l'art. 9 del RD-llei      Total RD-llei 8/2020        301.851.761,48     119.522      2.086     121.608
      prestacions es tramitessin 119.522 sol·licituds, i en  24/2020.                                    Art. 9 -POECATA   30.236.609,21      10.726      2.492     13.218
                                                                  RD-llei 24/2020 Art. 10 -
      canvi en aquest cas se'n van tramitar 10.726.                                                         365.842,67       165        83       248
                                A partir de les dades mostrades s'observa que la                  TEMPORERS I
      Les tres prestacions van ser abonades fins el    prestació per suspensió total de l'activitat (art. 13.1)      Total RD-llei 24/2020        30.602.451,88      10.891      2.575     13.466
      30/09/2020.                     va representar el 41,38% del total de sol·licituds                 Art.13.1 -
                                tramitades en aquest període. Això és així pel                  SUSPENSIÓ      5.161.557,53      15.358       996      16.354
      RD-LLEI 30/2020                   gran volum de resolucions emeses per les diferents                 ACTIVITAT
                                administracions que determinaven el tancament                   Art .13.2 - NO
      Finalitzades les prestacions regulades en el RD-llei  temporal d'unes activitats determinades com a                  CARÈNCIA       3.753.713,10      3.537      1.290      4.827
      24/2020, la Direcció General d'Ordenació de la    conseqüència de l'evolució de l'estat d'alarma.                  Art.14 -
      Seguretat Social (DGOSS) va regular, mitjançant                                     RD-llei 30/2020            14.891,74        9       208       217
                                                                          TEMPORERS II
      el RD-llei 30/2020, cinc prestacions noves per a   També s'observa que molts treballadors autònoms                  Disp. Addic.
      ajudar els treballadors autònoms que encara     que no van optar a la prestació regulada en                4a - POECATA    22.728.234,43      7.531       96      7.627
      tenien dificultats amb motiu de la pandèmia. Les   l'art. 9 del RD-llei 24/2020 posteriorment van optar                Pròrroga 3T
      prestacions regulades eren:             a la prestació especial regulada en la disposició                 Disp. Addic. 4a
                                addicional 4a.                                   - POECATA 4T    26.639.548,88      10.675      2.084     12.759
      1. Art.  13.1 - Suspensió total de qualsevol
                                                                  Total RD-llei 30/2020        58.297.945,68      37.110      4.674     41.784
       activitat amb motiu d'una resolució d'autoritat  Les prestacions regulades en l'art.13 i 14 són
       competent. Amb aquesta prestació s'intentava   prestacions extraordinàries; en canvi, les dues          Total gestionat i abonat      390.752.159,04     167.523      9.335     176.858
       ajudar els treballadors autònoms que havien    prestacions regulades en la disposició addicional         durant l'any 2020
       hagut de tancar l'activitat amb motiu d'una  4a són prestacions ordinàries especials. Això
       resolució emesa per una autoritat competent    implica que, per a poder-hi accedir, el treballador

   36     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          37
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41