Page 35 - Memòria 2020_CA
P. 35

PRESTACIONS                     PRESTACIÓ PER CESSAMENT
                                D'ACTIVITAT DE TREBALLADORS
      El 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia
 COMPROMESOS AMB ELS  de la COVID-19. La declaració de l'estat d'alarma,  AUTÒNOMS (CATA) COVID-19

      amb el confinament consegüent de gairebé       RD-LLEI 8/2020
 NOSTRES MUTUALISTES 100 dies i la paralització de totes les activitats no  La prestació extraordinària per cessament
      essencials, inclòsos el tancament de comerços i la
      limitació de la mobilitat, va provocar l'entrada en  d'activitat per als afectats per declaració de
      recessió de l'economia espanyola.          l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de
                                crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 es va
      Al llarg d'aquest temps ha disminuït de manera    aprovar pel Reial Decret Llei 8/2020 amb la finalitat
      notable el nombre d'afiliacions a la Seguretat    que els autònoms que havien vist especialment
      Social, mentre que s'ha multiplicat el nombre    afectada l'activitat poguessin optar a un ajut
      treballadors i treballadores en ERTO.        econòmic.

      Per això, amb l'eclosió de la pandèmia el Govern   Aquest RD-llei va contemplar dues prestacions
      va adoptar un seguit de mesures extraordinàries   possibles:
      encaminades a pal·liar els efectes de la crisi en
      l'àmbit econòmic, laboral i social. Una d'aquestes  1. Prestació per suspensió total de qualsevol
      accions va ser que les MCSS s'encarreguessin de     activitat.
      la gestió de diverses de les prestacions COVID-19:
                                2. Prestació per reducció d'un 75% de la
                                  facturació.
      PRESTACIÓ PER INCAPACITAT
      TEMPORAL (IT) COVID-19                Per suspensió d'activitat es van reconèixer 53.771

                                sol·licituds (que representen el 44,98%) i per
      El Reial decret llei 6/2020 estableix que els períodes
                                reducció de la facturació se'n van reconèixer
      d'aïllament o contagi provocats pel virus COVID-19
                                65.751 (que en representa el 55,01%).
      passin a ser considerats assimilats com a accident
      de treball a l'efecte de la prestació econòmica   Totes dues prestacions van ser abonades fins el
      per IT de forma excepcional.             30/06/2020.

      A més, el Reial decret llei 28/2020 i el Reial decret  RD-LLEI 24/2020
      llei 3/2021 estableixen que el personal que presta
      serveis en centres sanitaris i sociosanitaris inscrits en  Amb posterioritat al RD-llei 8/2020 es va produir
      els registres corresponents que hagi contret el virus  la publicació d'una nova normativa, el RD-
      SARS-CoV-2, en l'exercici de la professió, durant  llei 24/2020, per la qual es regulaven noves
      la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris,  prestacions extraordinàries i especials per a ajudar
      dins el període comprès des de la declaració     els treballadors autònoms que continuaven estant
      de la pandèmia internacional per l'OMS fins a  afectats per la pandèmia.
      l'aixecament de totes les mesures de prevenció    Aquesta nova regulació contemplava la possibilitat
      adoptades per per les autoritats sanitàries per a fer  de tres prestacions noves:
      front a la crisi sanitària ocasionada per l'esmentat
      virus SARS-CoV-2, ha de tenir les mateixes      1. Art. 8, exoneració de quotes durant els mesos
      prestacions que el sistema de la Seguretat Social    de juliol, agost i setembre.
      atorga a les persones que estan afectades per
      una malaltia professional.              2. Art. 9, prestació ordinària especial per a aquells
                                  treballadors autònoms que havien percebut la
                                  prestació regulada en el RD-llei 8/2020 fins el
                                  30/06/2020.


 34 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40