Page 32 - Memòria 2020_CA
P. 32

PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS              1/2015, de 30 de març. Per primera vegada en
                                l'ordenament jurídic espanyol, aquestes reformes
      En el marc de les polítiques de compliment normatiu  introdueixen la responsabilitat penal de la persona
      d'MC MUTUAL, i sobre la base dels principis ètics  jurídica, que pot ser exigida amb independència
      integrats per la nostra entitat en aplicació dels  que s'hagi pogut identificar o individualitzar la
      Deu Principis del Pacte Mundial de l'Organització  persona física autora o executora de les conductes
      de les Nacions Unides i el nostre codi ètic, la Junta  presumptament il·lícites.
      Directiva va aprovar l'any 2015 el nostre Programa
      de prevenció de riscos penals (PPRP).        Cal destacar que aquest programa no es limita
                                a prevenir els riscos que puguin donar lloc a
      Aquest programa té per objecte constituir un     una responsabilitat penal d'una persona jurídica
      model de gestió i organització de la prevenció de  (responsabilitat de la qual estan exemptes
      delictes, que inclou la identificació d'activitats amb  aquelles entitats que exerceixen potestats
      riscos penals, un reglament de prevenció d'aquests  públiques administratives), sinó que abasta altres
      riscos, un catàleg de conductes prohibides, un    tipus delictius que es puguin cometre en el si de
      model de gestió de recursos financers, previsions  la nostra organització i que, sens dubte, afectarien
      formatives i un sistema disciplinari per a sancionar  altres béns protegits: l'ètica empresarial, la
      l'incompliment de les mesures incloses en el model  responsabilitat social corporativa, la reputació
      organitzatiu. D'altra banda, el PPRP és un element  empresarial, i d'altres eventuals responsabilitats
      clau per a reforçar la nostra cultura ètica i de   econòmiques o administratives.                  seves funcions passen al Comitè d'Integritat i    que treballen per al compliment de la normativa
      responsabilitat social d'empresa (RSE).                                        Compliment, d'acord amb el nou model.        vigent en matèria de seguretat. Amb el nou model
                                La supervisió, verificació i actualització periòdica                                  de govern, a partir del 2021 les funcions d'aquests
                                                                 Disposem també d'un canal intern de comunicació
      El PPRP completa l'adaptació de la nostra entitat  del funcionament i compliment del nostre model                                     comitès es distribueixen entre el Comitè d'Integritat
                                                                 i denúncia en matèria de riscos penals.
      a les previsions relatives a la responsabilitat penal  de prevenció de riscos penals, com també la                                 i Compliment i el Delegat de Protecció de Dades,
      de les persones jurídiques introduïdes amb la Llei  tramitació de les denúncies en aquesta matèria             "El Programa de Prevenció de Riscos Penals   el qual vetlla pel compliment dels principis de
      Orgànica 5/2010, de 22 de juny, la Llei Orgànica   recauen durant l'exercici 2020 en el Comitè de             té per objecte constituir un model de gestió  confidencialitat, integritat, disponibilitat i privacitat
      7/2012, de 27 de desembre, i la Llei Orgànica    Prevenció de Riscos Penals. A partir del 2021, les        i organització de la prevenció de delictes"  de les dades de l'organització. Disposem també
                                                                                            d'un Registre d'Activitats de Tractament actualitzat
                                                                                            i portem a terme una gestió de riscos ab una
                                                                 CONFIDENCIALITAT DE LES DADES            metodologia estandarditzada.
                                                                 DE CARÀCTER PERSONAL                 Més informació al lloc web d'MC MUTUAL: www.

                                                                                            mc-mutual.com/ protecció de dades.
                                                                 A  MC  MUTUAL  disposem  d'una  política
                                                                 específica de seguretat de la informació, que
                                                                 complim escrupolosament, tant per part del
                                                                 nostre equip humà, com per part del personal
                                                                 que subcontractem i de les nostres empreses
                                                                 proveïdores. També tenim els recursos necessaris
                                                                 i hem adoptat les mesures adequades que
                                                                 garanteixen el compliment del Reglament Europeu
                                                                 de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica
                                                                 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels
                                                                 Drets Digitals (LOPDGDD).

                                                                 Per poder desenvolupar un model òptim de gestió
                                                                 de la privacitat i de la seguretat de la informació,
                                                                 comptem des del 2020 amb dos comitès de
                                                                 seguretat, un de directiu i un altre d'operatiu,
   32     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          33
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37