Page 31 - Memòria 2020_CA
P. 31

FRANCESC
                   f Membre extern, com a assessor i president del Comitè d'Ètica d'MC MUTUAL.
         TORRALBA
         SANTIAGO
                    f Llicenciat en Dret, per la Universitat de Saragossa.
                    f Director unitat de gestió (Saragossa)
         ABAD
                    f Diplomada universitària en Infermeria, per la Universitat Autònoma de
         LUISA
                     Barcelona.
         CABOT
                    f Cap de Departament d'Infermeria i Recursos Hospitalaris d'MC MUTUAL.
                   f Llicenciada en Medicina i Cirurgia, per la Universitat de Granada.
         ÁNGELES
         ESCOBAR
                   f Formadora interna de Contingències Professionals.
                   f Diplomat en Ciències Empresarials, per la Universitat de Sevilla.
         JAVIER
         GENEBAT
                   f Responsable administratiu (Sevilla).
         PABLO
                   f Llicenciat Ciències Biològiques, per la Universitat Complutense de Madrid.
                   f Responsable administratiu (Madrid Est).
         GINÉS
         JAVIER
                    f Llicenciat en Química Industrial, per la Universitat d'Extremadura.
         MUÑOZ        f Catedràtic d'ètica de la Universitat Ramon Llull.
                    f Director unitat de gestió (Càceres).
         VERÓNICA       f Llicenciada en Medicina i Cirurgia, per la Universitat de Barcelona.
         OSMA         f Metgessa supervisora de Contingència Comuna (L’Hospitalet de Llobregat).
 ÈTICA                 f Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació, secció Psicologia, per la
         IRENE         Universitat de Barcelona.
         PORTA
 A MC MUTUAL ens comprometem a dirigir i  l'equip d'MC MUTUAL i està presidit per l'expert  f Cap de Departament d'RSE i Comunicació.
 gestionar la mútua de forma eficient, integrant els  extern Francesc Torralba, catedràtic d'Ètica de la
 valors que demana la societat actual. Busquem  Universitat Ramon Llull. Aquest Comitè és un òrgan  EVA  f Llicenciada en Dret, per la Universitat Complutense de Madrid.
 regir la presa de decisions, la gestió i la prestació  (autònom) consultiu, que depèn directament de  SAN MATEO f Cap de Servei de Coordinació Jurídica de la Seguretat Social (subzona 2A).
 del servei segons criteris d'ètica, transparència i  la direcció general d'MC MUTUAL. Les principals
 honestedat. funcions del comitè són les següents: JORGE  f Diplomat universitari en Ciències Empresarials, per la Universitat de Cadis.
         SÁNCHEZ       f Responsable administratiu (Cadis).
 A MC MUTUAL ens comprometem a dirigir i   ` Promoure una cultura ètica a MC MUTUAL.
 gestionar la mútua de forma eficient, integrant els   ` Assessorar els professionals en la resolució
 valors que demana la societat actual. Busquem  de dilemes ètics derivats de la pràctica  ROCÍO  f Llicenciada en Medicina i Cirurgia, per la Universitat de Navarra.
 regir la presa de decisions, la gestió i la prestació  professional. UNZURRUNZAGA f Cap de servei Rehabilitació de clíniques Barcelona.
 del servei segons criteris d'ètica, transparència i
 honestedat.  ` Elaborar documents i guies per enfortir les  DOLORES  f Tècnica especialista administrativa.
 bones pràctiques en el si de l'organització. VALDÉS
 Per això, des del 2010 comptem amb un Comitè  f Directora unitat de gestió (Almeria).
 d'Ètica que està compost per 12 persones de
 FRANCESC  f Catedràtic d'ètica de la Universitat Ramon Llull. El Comitè disposa d'una bústia interna a la qual
 TORRALBA f Membre extern, com a assessor i president del Comitè d'Ètica d'MC MUTUAL. els professionals d'MC MUTUAL poden adreçar
      les consultes sobre ètica. El 2020 es van rebre vuit
 SANTIAGO f Llicenciat en Dret, per la Universitat de Saragossa. dilemes ètics a la bústia.
 ABAD f Director unitat de gestió (Saragossa)
      També disposem d'un Codi Ètic, en què es detallen
      les bones pràctiques que es deriven dels nostres
 f Diplomada universitària en Infermeria, per la Universitat Autònoma de
 LUISA   compromisos ètics.
 Barcelona.
 CABOT
 f Cap de Departament d'Infermeria i Recursos Hospitalaris d'MC MUTUAL.
      Més informació al web corporatiu: www.mc-
      mutual.es> Qui som > Codi Ètic
 ÁNGELES  f Llicenciada en Medicina i Cirurgia, per la Universitat de Granada.
 ESCOBAR f Formadora interna de Contingències Professionals.
       "Els treballadors d'MC MUTUAL poden
         adreçar les consultes sobre ètica
 JAVIER  f Diplomat en Ciències Empresarials, per la Universitat de Sevilla. a la bústia interna del Comitè"
 GENEBAT  f Responsable administratiu (Sevilla). PABLO  f Llicenciat Ciències Biològiques, per la Universitat Complutense de Madrid.
 GINÉS f Responsable administratiu (Madrid Est).
                                     "El nostre Codi Ètic està disponible
 JAVIER  f Llicenciat en Química Industrial, per la Universitat d'Extremadura. per a qualsevol persona interessada
 MUÑOZ  f Director unitat de gestió (Càceres).                  a www.mc-mutual.com"


 VERÓNICA f Llicenciada en Medicina i Cirurgia, per la Universitat de Barcelona.
 OSMA f Metgessa supervisora de Contingència Comuna (L’Hospitalet de Llobregat).


 f Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació, secció Psicologia, per la
 IRENE  Universitat de Barcelona.
 PORTA
 f Cap de Departament d'RSE i Comunicació.


 EVA  f Llicenciada en Dret, per la Universitat Complutense de Madrid.
 30 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          31
 f Cap de Servei de Coordinació Jurídica de la Seguretat Social (subzona 2A).
 SAN MATEO

 JORGE  f Diplomat universitari en Ciències Empresarials, per la Universitat de Cadis.
 SÁNCHEZ f Responsable administratiu (Cadis). f Llicenciada en Medicina i Cirurgia, per la Universitat de Navarra.
 ROCÍO
 UNZURRUNZAGA f Cap de servei Rehabilitació de clíniques Barcelona.


 DOLORES  f Tècnica especialista administrativa.
 VALDÉS  f Directora unitat de gestió (Almeria).
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36