Page 29 - Memòria 2020_CA
P. 29

SISTEMES DE CONTROL
      GARANTIA DE COMPLIMENT
 Com a entitat col·laboradora amb la Seguretat   ` Departament de Gestió i Control de Riscos,  NORMATIU (COMPLIANCE)
 Social, a MC MUTUAL tenim la responsabilitat  que dona suport al model de gestió de riscos.
 de gestionar amb transparència i eficiència els
 recursos públics de l'Administració. Per això, els  Totes aquestes mesures responen al desè principi  A MC MUTUAL volem assegurar el compliment   ` Promoure bones pràctiques i transparència
 nostres estats comptables són auditats anualment  del Pacte Mundial de les Nacions Unides, pel qual  normatiu i l'ètica empresarial mitjançant l'anàlisi  entre equips i líders (actituds i valors).
 per la Intervenció General de la Seguretat Social i,  s'estableix que "les empreses han de treballar  i l'avaluació de riscos, l'establiment de controls   ` Protegir empleats i empleades, personal
 a més, internament comptem amb els mecanismes  contra la corrupció en totes les seves formes,  interns i les auditories. És, sens dubte, una alta  directiu i l'entitat dels riscos que comporten les
 de control següents, que reforcen i garanteixen la  incloses l'extorsió i el suborn". responsabilitat en què s'involucren els principals  males pràctiques.
      òrgans de govern de la mútua per garantir el
 nostra gestió responsable:
 Durant l'exercici 2020 s'ha elaborat una anàlisi del  compromís i la voluntat d'aplicar una cultura   ` Establir els canals de denúncia apropiats.
  ` Centralització de les compres. model de gestió de riscos de la mútua, que ha  corporativa responsable, ètica i legal amb els  Durant l'exercici 2020, el Comitè de Compliment
 culminat en un Model de Govern nou, aprovat  objectius següents:
  ` Política de seguretat de la gestió de la  per la Junta Directiva en data 30 de setembre.  Normatiu ha celebrat nou reunions.
 informació sanitària (consentiments informats,
 Aquest model té, entre els objectius, el reforç de   ` Assegurar que existeixen els mecanismes que
 informació a pacients, etc.).
 la coordinació i integració de la gestió de riscos  garanteixin el compliment normatiu.
  ` Comissió de Farmàcia, que gestiona de l'entitat, i s'articula en tres línies de defensa:
 medicaments i productes sanitaris. una primera línia que gestiona l'activitat diària de
 l'organització (estructura territorial i serveis centrals),
  ` Delegat de Protecció de Dades per garantir la
 protecció de dades personals. una segona línia que coordina i supervisa la gestió  ORGANIGRAMA
 dels riscos i el compliment normatiu (Comitè
  ` Departament d'Auditoria Interna que supervisa  d'Integritat i compliment i Departament de gestió i
 tots els procediments administratius. Control de riscos), i una tercera línia que assegura  Junta General

  ` Auditoria legal del sistema de prevenció. tot el sistema mitjançant l'auditoria (Departament  Comitè Compliment Normatiu
 d'auditoria interna i Comitè d'Auditoria).                     Junta Directiva /
  ` Comissió d'Igualtat.
                                         Comissió Permanent
  ` Comissió d'Empresa Saludable. A partir d'1 de gener de 2021, la gestió integrada
 i la visió global que persegueix el nou Model de
  ` Comissió de Salut i Benestar.                         Director General
 Govern de Gestió de Riscos ha de donar lloc a la
  ` Comissió de Bioseguretat. desaparició de diversos comitès, per a integrar-ne

  ` Comitè d'Ètica. les funcions en el Comitè d'Integritat i Compliment  Responsable  Responsable  Responsable
 o, si s'escau, en l'estructura de gestió funcional.
  ` Comitès de Seguretat i Salut. Auditoria Interna Serveis Jurídics Estratègia

  ` Comitè de compliment normatiu, liderat pel
 Compliance Officer.
  ` Mapa de riscos penals (que inclou delictes per         Comitè Executiu
 corrupció).

  ` Mapa de riscos global i operatiu.
  ` Política de gestió de riscos.



              Àrea Persones,          Àrea Prestació
       Àrea Interna    RSE     Estratègica i  Sanitària i   Direcció    Direcció
              i Comunicació  Relació amb el  Econòmica     Zona A      Zona B
                       Mutualista


              Zones de Negoci i Divisions de Serveis Compartits







 28 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34