Page 28 - Memòria 2020_CA
P. 28

SISTEMES DE CONTROL
                                                                 GARANTIA DE COMPLIMENT
      Com a entitat col·laboradora amb la Seguretat      ` Departament de Gestió i Control de Riscos,         NORMATIU (COMPLIANCE)
      Social, a MC MUTUAL tenim la responsabilitat      que dona suport al model de gestió de riscos.
      de gestionar amb transparència i eficiència els
      recursos públics de l'Administració. Per això, els  Totes aquestes mesures responen al desè principi      A MC MUTUAL volem assegurar el compliment        ` Promoure bones pràctiques i transparència
      nostres estats comptables són auditats anualment   del Pacte Mundial de les Nacions Unides, pel qual         normatiu i l'ètica empresarial mitjançant l'anàlisi   entre equips i líders (actituds i valors).
      per la Intervenció General de la Seguretat Social i,  s'estableix que "les empreses han de treballar         i l'avaluació de riscos, l'establiment de controls    ` Protegir empleats i empleades, personal
      a més, internament comptem amb els mecanismes    contra la corrupció en totes les seves formes,          interns i les auditories. És, sens dubte, una alta   directiu i l'entitat dels riscos que comporten les
      de control següents, que reforcen i garanteixen la  incloses l'extorsió i el suborn".                 responsabilitat en què s'involucren els principals   males pràctiques.
                                                                 òrgans de govern de la mútua per garantir el
      nostra gestió responsable:
                                Durant l'exercici 2020 s'ha elaborat una anàlisi del       compromís i la voluntat d'aplicar una cultura    ` Establir els canals de denúncia apropiats.
        ` Centralització de les compres.         model de gestió de riscos de la mútua, que ha           corporativa responsable, ètica i legal amb els    Durant l'exercici 2020, el Comitè de Compliment
                                culminat en un Model de Govern nou, aprovat            objectius següents:
        ` Política de seguretat de la gestió de la    per la Junta Directiva en data 30 de setembre.                                     Normatiu ha celebrat nou reunions.
       informació sanitària (consentiments informats,
                                Aquest model té, entre els objectius, el reforç de          ` Assegurar que existeixen els mecanismes que
       informació a pacients, etc.).
                                la coordinació i integració de la gestió de riscos          garanteixin el compliment normatiu.
        ` Comissió de Farmàcia,  que  gestiona    de l'entitat, i s'articula en tres línies de defensa:
       medicaments i productes sanitaris.        una primera línia que gestiona l'activitat diària de
                                l'organització (estructura territorial i serveis centrals),
        ` Delegat de Protecció de Dades per garantir la
       protecció de dades personals.           una segona línia que coordina i supervisa la gestió        ORGANIGRAMA
                                dels riscos i el compliment normatiu (Comitè
        ` Departament d'Auditoria Interna que supervisa  d'Integritat i compliment i Departament de gestió i
       tots els procediments administratius.       Control de riscos), i una tercera línia que assegura                                             Junta General

        ` Auditoria legal del sistema de prevenció.   tot el sistema mitjançant l'auditoria (Departament               Comitè Compliment Normatiu
                                d'auditoria interna i Comitè d'Auditoria).                                                 Junta Directiva /
        ` Comissió d'Igualtat.
                                                                                                     Comissió Permanent
        ` Comissió d'Empresa Saludable.         A partir d'1 de gener de 2021, la gestió integrada
                                i la visió global que persegueix el nou Model de
        ` Comissió de Salut i Benestar.                                                                               Director General
                                Govern de Gestió de Riscos ha de donar lloc a la
        ` Comissió de Bioseguretat.           desaparició de diversos comitès, per a integrar-ne

        ` Comitè d'Ètica.                les funcions en el Comitè d'Integritat i Compliment           Responsable    Responsable    Responsable
                                o, si s'escau, en l'estructura de gestió funcional.
        ` Comitès de Seguretat i Salut.                                            Auditoria Interna  Serveis Jurídics   Estratègia

        ` Comitè de compliment normatiu, liderat pel
       Compliance Officer.
        ` Mapa de riscos penals (que inclou delictes per                                                               Comitè Executiu
       corrupció).

        ` Mapa de riscos global i operatiu.
        ` Política de gestió de riscos.                                                                          Àrea Persones,          Àrea Prestació
                                                                  Àrea Interna    RSE     Estratègica i  Sanitària i   Direcció    Direcció
                                                                          i Comunicació  Relació amb el  Econòmica     Zona A      Zona B
                                                                                   Mutualista


                                                                          Zones de Negoci i Divisions de Serveis Compartits   28     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          29
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33