Page 27 - Memòria 2020_CA
P. 27

ESTRUCTURA DE L'ORGANITZACIÓ +COMPROMÍS


 L'estructura operativa d'MC MUTUAL està liderada  Zona B: Andalusia i ciutats de Ceuta i Melilla,  Asepeyo, Fraternitat-Muprespa i MC MUTUAL  així com de la gestió dels recursos, amb la voluntat
 pel director general i és composta per dues zones  Aragó, Illes Balears, Canàries, Cantàbria, País Basc,  vam signar un acord de col·laboració sota el  de ser un referent sanitari que busca sempre la
 territorials i quatre àrees: Interna; Persones, RSE i  la Rioja, Regió de Múrcia, Comunitat Foral de  nom +compromís, aliança de mútues, el 26 de  qualitat i eficiència màximes.
 Comunicació; Planificació Estratègica i Relació  Navarra i Comunitat Valenciana. març de 2019 a Madrid, per a ampliar i acostar
 amb el Mutualista; i Prestació Sanitària i Econòmica.  el nostre servei a les empreses mutualistes. +compromís va néixer a l'empara del Text refós
 D'aquestes quatre àrees, en depenen 12 divisions  La gestió de l'organització és responsabilitat del  de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat
 funcionals. Comitè Executiu, liderat pel director gerent. Aquest  Les tres entitats sumem més de 548.000 empreses  per RD Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, que en
 Comitè està format per quatre persones, un 25%  mutualistes, donem cobertura a 4.660.000  l'article 82.2 disposa que "les prestacions sanitàries
 Zona A: Catalunya, Galícia, Principat d'Astúries,  de les quals són dones i un 75% són homes.  treballadors en contingències professionals,  compreses en la protecció de les contingències
 Castella - la Manxa, Castella-Lleó, Extremadura i  a 3.112.000 en contingències comunes i a  professionals seran dispensades amb els mitjans
 Comunitat de Madrid. 935.495 autònoms. Disposem d'una gran  i instal·lacions gestionats per les mútues o,
       xarxa assistencial, formada per 361 centres    preferentment, amb convenis amb altres mútues";
       assistencials i sis hospitals i clíniques, i més de  i pel RD 1630/2011, de 14 de novembre, que en
       7.200 professionals, 3.500 dels quals són de    l'article 6 estableix que "amb la finalitat d'obtenir la
       l'àmbit sanitari.                 màxima eficàcia i racionalització dels recursos que
 ORGANIGRAMA MC MUTUAL                     gestionen, les mútues poden establir entre elles els
       Les accions més destacades de +compromís      acords de col·laboració que siguin necessaris".
       són les de compartir els centres assistencials i
       administratius propis de cada mútua i prestar   Diversos grups de treball han anat desenvolupant
 Àrea    recíprocament assistència sanitària completa,  els marcs de col·laboració en els àmbits
 Recursos Àrea Persones, RSE  Persones a més d'investigar, innovar i desenvolupar  sanitari, tecnològic, de contractació de serveis i
 i Comunica-
 Organització Interna ció projectes de forma conjunta en els àmbits de  d'infraestructures i equipaments.
 Sistemes d’informació gestió, salut, prestacions i prevenció de riscos
       laborals.


       Amb aquesta aliança, les tres mútues ens
 Àrea    atansem als nostres usuaris i reforcem el nostre     "L'aliança es va consolidant amb el treball i la
 Direccions territorials  Direcció  Grans comptes
 Andalusia de Zona  Estratègica i  Serveis prevenció compromís de millora de la prestació de servei,  il·lusió de tots els equips, guiats per l'objectiu comú
 C. Valenciana - Múrcia - Illes B Direcció  Relació amb      de ser referents en eficàcia, qualitat i calidesa
 Eusk - Nav - Rio - Ara - Cant General el Mutualista          del servei per a tots els nostres mutualistes"

 Direccions territorials
 Catalunya Nord Àrea
 Catalunya Sud Direcció  Prestació  Serveis mèdics i assistencials
 Castella La Manxa de Zona  Sanitària i  Operacions
 Madrid A Econòmica Gerència clínica
 Astúries- Gal - Cast. Lleó- Ext Serveis  Auditoria Delegat de  Gestió i
 Jurídics Interna Protecció de control de
 Dades riscos

 26 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32