Page 26 - Memòria 2020_CA
P. 26

ESTRUCTURA DE L'ORGANITZACIÓ                                               +COMPROMÍS


      L'estructura operativa d'MC MUTUAL està liderada   Zona B: Andalusia i ciutats de Ceuta i Melilla,           Asepeyo, Fraternitat-Muprespa i MC MUTUAL     així com de la gestió dels recursos, amb la voluntat
      pel director general i és composta per dues zones  Aragó, Illes Balears, Canàries, Cantàbria, País Basc,        vam signar un acord de col·laboració sota el  de ser un referent sanitari que busca sempre la
      territorials i quatre àrees: Interna; Persones, RSE i  la Rioja, Regió de Múrcia, Comunitat Foral de          nom +compromís, aliança de mútues, el 26 de    qualitat i eficiència màximes.
      Comunicació; Planificació Estratègica i Relació   Navarra i Comunitat Valenciana.                   març de 2019 a Madrid, per a ampliar i acostar
      amb el Mutualista; i Prestació Sanitària i Econòmica.                                  el nostre servei a les empreses mutualistes.    +compromís va néixer a l'empara del Text refós
      D'aquestes quatre àrees, en depenen 12 divisions   La gestió de l'organització és responsabilitat del                                   de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat
      funcionals.                     Comitè Executiu, liderat pel director gerent. Aquest        Les tres entitats sumem més de 548.000 empreses  per RD Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, que en
                                Comitè està format per quatre persones, un 25%           mutualistes, donem cobertura a 4.660.000      l'article 82.2 disposa que "les prestacions sanitàries
      Zona A: Catalunya, Galícia, Principat d'Astúries,  de les quals són dones i un 75% són homes.             treballadors en contingències professionals,    compreses en la protecció de les contingències
      Castella - la Manxa, Castella-Lleó, Extremadura i                                    a 3.112.000 en contingències comunes i a      professionals seran dispensades amb els mitjans
      Comunitat de Madrid.                                                   935.495 autònoms. Disposem d'una gran       i instal·lacions gestionats per les mútues o,
                                                                  xarxa assistencial, formada per 361 centres    preferentment, amb convenis amb altres mútues";
                                                                  assistencials i sis hospitals i clíniques, i més de  i pel RD 1630/2011, de 14 de novembre, que en
                                                                  7.200 professionals, 3.500 dels quals són de    l'article 6 estableix que "amb la finalitat d'obtenir la
                                                                  l'àmbit sanitari.                 màxima eficàcia i racionalització dels recursos que
            ORGANIGRAMA MC MUTUAL                                                                      gestionen, les mútues poden establir entre elles els
                                                                  Les accions més destacades de +compromís      acords de col·laboració que siguin necessaris".
                                                                  són les de compartir els centres assistencials i
                                                                  administratius propis de cada mútua i prestar   Diversos grups de treball han anat desenvolupant
                                     Àrea                           recíprocament assistència sanitària completa,  els marcs de col·laboració en els àmbits
              Recursos     Àrea          Persones, RSE  Persones                   a més d'investigar, innovar i desenvolupar   sanitari, tecnològic, de contractació de serveis i
                                    i Comunica-
            Organització     Interna           ció                            projectes de forma conjunta en els àmbits de    d'infraestructures i equipaments.
         Sistemes d’informació                                               gestió, salut, prestacions i prevenció de riscos
                                                                  laborals.


                                                                  Amb aquesta aliança, les tres mútues ens
                                          Àrea                      atansem als nostres usuaris i reforcem el nostre     "L'aliança es va consolidant amb el treball i la
     Direccions territorials  Direcció                            Grans comptes
         Andalusia   de Zona                     Estratègica i   Serveis prevenció        compromís de millora de la prestació de servei,   il·lusió de tots els equips, guiats per l'objectiu comú
 C. Valenciana - Múrcia - Illes  B         Direcció         Relació amb                                                de ser referents en eficàcia, qualitat i calidesa
  Eusk - Nav - Rio - Ara - Cant            General          el Mutualista                                                 del servei per a tots els nostres mutualistes"

      Direccions territorials
        Catalunya Nord                         Àrea
        Catalunya Sud    Direcció                Prestació    Serveis mèdics i assistencials
       Castella La Manxa    de Zona                 Sanitària i   Operacions
            Madrid      A                 Econòmica     Gerència clínica
   Astúries- Gal - Cast. Lleó- Ext                 Serveis    Auditoria   Delegat de     Gestió i
                 Jurídics    Interna    Protecció de   control de
                                 Dades      riscos

   26     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          27
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31