Page 21 - Memòria 2020_CA
P. 21

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA EL 31 DE DESEMBRE DE 2020

      ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
 President  Sr. JUAN ANTONIO Yera BARRI
 D. ENRIC REYNA MARTÍNEZ  GUNNEBO ESPANYA, SAO
 AMREY HOTELS, SL COMISSIÓ DE PRESTACIONS
 Sr. ENRIC CROUS MILLET  ESPECIALS
 Vicepresident primer  DISTILLER, SA
 Sra. PATRICIA SUCH FARO  Aquest òrgan de participació s'encarrega de la
 SEAT CUPRA, SA Sra. Mª HELENA DE FELIPE LEHTONEN  concessió dels beneficis de l'assistència social que
 TÉCNICAS DE FILTRACIÓN, SA hagin de ser satisfets per la nostra entitat. Aquesta
 Vicepresident segon  comissió la constitueixen vuit membres, quatre
 Sr. JAUME CANÉ BALLART  Sra. ANNA GENER SURRELL  dels quals són representants dels treballadors i
 FREUDENBERG ESPANYA, SAU IPRES - INTEGRACIÓ DE PERSONES  treballadores de les empreses associades, i l'altra
 EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL meitat, representants del col·lectiu empresarial,
 Secretari  designats per la Junta Directiva. La persona que
 Sr. JOAN CURCÓ COSTAFREDA  Sr. CARLOS JIMÉNEZ PÉREZ  ocupa la Presidència la trien els propis membres
 FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA  FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA de la Comissió, que no reben cap tipus de
      remuneració per la seva activitat, sense perjudici
 Vocals  Sra. ANNABEL MARCOS I VILAR
 Sra. GEMMA CARBONELL MUNTAL  SERVEI CATALÀ DE LA SALUT de la compensació legal per assistència a la qual
 COTY BEAUTY SPAIN tenen dret.
 Sra. HELENA MORA GRESA
 Sr. ÓSCAR QUADRAT SERENA  PUNTO FA, SL MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE
 ÁREAS, SA PRESTACIONS ESPECIALS A 31 DE
 Sra. ANA PÉREZ BOU
 Sr. IGNACIO GARCÍA DE LEANIZ  NOVADIS DESEMBRE DE 2020
 AVANZA INTERURBANOS
      Representants dels empresaris associats
 Sr. FRANCK VIGNARD ROSEZ
 Sr. JULIOL GUALDA SUÁREZ  Sra. ROSA MARÍA PUJANTE [PRESIDENTA]  COMISSIÓ DE CONTROL I
 BANC CETELEM, SA                        SEGUIMENT
 CESPA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SA
      UNIVERSITAT POMPEU FABRA
 Sr. RICARDO LECHUGA CISNEROS  Sr. MARCOS ALDREY SEGURA  Sr. JOSÉ MIGUEL DE LA DEHESA ROMERO  Aquesta comissió, formada per deu persones, és
 SA DAMM REPRESENTANT DELS TREBALLADORS D'MC MUTUAL      l'òrgan de participació dels empresaris i treballa-
      UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
                                dors i treballadores per al control i seguiment de la
 Sr. PEDRO MARCELO OTEO OLIVÉ  Director gerent  Sra. MARTA REBULL  col·laboració de la mútua. La meitat dels membres
 MOREDA-RIVIERE TREFILERIAS, SA Sr. EDUARDO VIDAL CASTARLENAS  correspon a la representació dels treballadors pro-
      GRUP ZETA
                                tegits per l'entitat, mitjançant les organitzacions sin-
      Sr. FRANCISCO CHARLOFÉ MARTÍN            dicals nacionals més representatives, i l'altra meitat
 DIRECCIÓ GENERAL ORANGE ESPAÑA SERVICIOS DE TELEMARKETING,  a la representació dels empresaris associats a MC
      SA                          MUTUAL, elegits a través de les organitzacions em-
 El director gerent és el responsable de la gerència      presarials de més representativitat. La Presidència
 i de l'administració d'MC MUTUAL, i també  Representants dels treballadors i  de la Comissió de Control i Seguiment l'exerceix la
 exerceix la direcció tècnica administrativa i la  treballadores mateixa persona que exerceix la Presidència de la
 representació de la nostra entitat. Els membres        Junta Directiva. La Secretaria l'assumeix el direc-
 del Consell d'Administració o aquelles persones  Sr. MIGUEL ÀNGEL Boiza LÓPEZ  tor gerent, que té veu però no vot. Els membres
 que exerceixin una activitat remunerada en una  CCOO - SEAT, SA d'aquest òrgan de participació no perceben cap
 empresa associada a la mútua no poden ocupar- Sr. MANUEL JOSÉ FERNÁNDEZ SUAZO  retribució per la seva gestió, sense perjudici de la
 se de la direcció general. UGT - SEAT, SA           compensació legal per assistència a la qual tenen
                                dret.
 El director gerent d'MC MUTUAL és Eduardo Vidal  Sr. RAMÓN NOLLA QUIXALÓS
 Castarlenas, càrrec que exerceix des del 2014. UGT - BBVA 20 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26