Page 20 - Memòria 2020_CA
P. 20

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA EL 31 DE DESEMBRE DE 2020

                                                                 ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
      President                      Sr. JUAN ANTONIO Yera BARRI
      D. ENRIC REYNA MARTÍNEZ               GUNNEBO ESPANYA, SAO
      AMREY HOTELS, SL                                                    COMISSIÓ DE PRESTACIONS
                                Sr. ENRIC CROUS MILLET                      ESPECIALS
      Vicepresident primer                 DISTILLER, SA
      Sra. PATRICIA SUCH FARO                                                Aquest òrgan de participació s'encarrega de la
      SEAT CUPRA, SA                    Sra. Mª HELENA DE FELIPE LEHTONEN                 concessió dels beneficis de l'assistència social que
                                TÉCNICAS DE FILTRACIÓN, SA                    hagin de ser satisfets per la nostra entitat. Aquesta
      Vicepresident segon                                                  comissió la constitueixen vuit membres, quatre
      Sr. JAUME CANÉ BALLART                Sra. ANNA GENER SURRELL                      dels quals són representants dels treballadors i
      FREUDENBERG ESPANYA, SAU               IPRES - INTEGRACIÓ DE PERSONES                  treballadores de les empreses associades, i l'altra
                                EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL                     meitat, representants del col·lectiu empresarial,
      Secretari                                                       designats per la Junta Directiva. La persona que
      Sr. JOAN CURCÓ COSTAFREDA              Sr. CARLOS JIMÉNEZ PÉREZ                     ocupa la Presidència la trien els propis membres
      FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA           FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA             de la Comissió, que no reben cap tipus de
                                                                 remuneració per la seva activitat, sense perjudici
      Vocals                        Sra. ANNABEL MARCOS I VILAR
      Sra. GEMMA CARBONELL MUNTAL             SERVEI CATALÀ DE LA SALUT                     de la compensació legal per assistència a la qual
      COTY BEAUTY SPAIN                                                   tenen dret.
                                Sra. HELENA MORA GRESA
      Sr. ÓSCAR QUADRAT SERENA               PUNTO FA, SL                           MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE
      ÁREAS, SA                                                       PRESTACIONS ESPECIALS A 31 DE
                                Sra. ANA PÉREZ BOU
      Sr. IGNACIO GARCÍA DE LEANIZ             NOVADIS                              DESEMBRE DE 2020
      AVANZA INTERURBANOS
                                                                 Representants dels empresaris associats
                                Sr. FRANCK VIGNARD ROSEZ
      Sr. JULIOL GUALDA SUÁREZ                                                Sra. ROSA MARÍA PUJANTE [PRESIDENTA]         COMISSIÓ DE CONTROL I
                                BANC CETELEM, SA                                                    SEGUIMENT
      CESPA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SA
                                                                 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
      Sr. RICARDO LECHUGA CISNEROS             Sr. MARCOS ALDREY SEGURA                     Sr. JOSÉ MIGUEL DE LA DEHESA ROMERO         Aquesta comissió, formada per deu persones, és
      SA DAMM                       REPRESENTANT DELS TREBALLADORS D'MC MUTUAL                                       l'òrgan de participació dels empresaris i treballa-
                                                                 UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
                                                                                            dors i treballadores per al control i seguiment de la
      Sr. PEDRO MARCELO OTEO OLIVÉ             Director gerent                          Sra. MARTA REBULL                  col·laboració de la mútua. La meitat dels membres
      MOREDA-RIVIERE TREFILERIAS, SA            Sr. EDUARDO VIDAL CASTARLENAS                                             correspon a la representació dels treballadors pro-
                                                                 GRUP ZETA
                                                                                            tegits per l'entitat, mitjançant les organitzacions sin-
                                                                 Sr. FRANCISCO CHARLOFÉ MARTÍN            dicals nacionals més representatives, i l'altra meitat
                                DIRECCIÓ GENERAL                         ORANGE ESPAÑA SERVICIOS DE TELEMARKETING,      a la representació dels empresaris associats a MC
                                                                 SA                          MUTUAL, elegits a través de les organitzacions em-
                                El director gerent és el responsable de la gerència                                  presarials de més representativitat. La Presidència
                                i de l'administració d'MC MUTUAL, i també          Representants dels treballadors i          de la Comissió de Control i Seguiment l'exerceix la
                                exerceix la direcció tècnica administrativa i la         treballadores                    mateixa persona que exerceix la Presidència de la
                                representació de la nostra entitat. Els membres                                    Junta Directiva. La Secretaria l'assumeix el direc-
                                del Consell d'Administració o aquelles persones          Sr. MIGUEL ÀNGEL Boiza LÓPEZ             tor gerent, que té veu però no vot. Els membres
                                que exerceixin una activitat remunerada en una          CCOO - SEAT, SA                   d'aquest òrgan de participació no perceben cap
                                empresa associada a la mútua no poden ocupar-           Sr. MANUEL JOSÉ FERNÁNDEZ SUAZO           retribució per la seva gestió, sense perjudici de la
                                se de la direcció general.                    UGT - SEAT, SA                    compensació legal per assistència a la qual tenen
                                                                                            dret.
                                El director gerent d'MC MUTUAL és Eduardo Vidal          Sr. RAMÓN NOLLA QUIXALÓS
                                Castarlenas, càrrec que exerceix des del 2014.          UGT - BBVA   20     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          21
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25