Page 19 - Memòria 2020_CA
P. 19

ÒRGANS DE GOVERN


      Els òrgans de govern s'ocupen d'impulsar i
      supervisar les directrius generals i l'estratègia
      d'MC MUTUAL, així com el desenvolupament de
 GOVERN CORPORATIU  la nostra política corporativa.


      Les nostres empreses associades i els seus
 I INTEGRITAT treballadors i treballadores també participen
      en el govern de la mútua, mitjançant els canals
      establerts en els estatuts. Entre ells, els òrgans de
      govern (la Junta General i la Junta Directiva) i
      els òrgans de participació i consulta (la Comissió
      de Prestacions especials i la Comissió de Control
      i seguiment).

      Tots els membres dels òrgans de govern d'MC
      MUTUAL es comprometen a gestionar l'entitat
      amb criteris d'eficiència, transparència i equitat,
      seguint les directrius marcades pel Codi de
      bones pràctiques del sector.


      JUNTA GENERAL


      És el nostre màxim òrgan de govern i l'integren
      el col·lectiu empresarial associat i una persona
      representant dels treballadors i treballadores de  D'acord amb els estatuts, la Junta Directiva es
      la mútua. Cadascun dels associats —sempre que    compon d'un màxim de vint membres, dinou dels
      estigui al corrent del compliment de les obligacions  quals pertanyen a les empreses associades, i el
      socials— té el dret d'emetre un vot.         membre restant és una persona representant dels

                                treballadors al servei de la mútua.
      La Junta General Ordinària s'ha de celebrar un cop
      a l'any i les Extraordinàries es poden fer en qualsevol  Els membres de la Junta Directiva es distribueixen
      moment, després d'un acord adoptat per la Junta   els càrrecs de president, vicepresidents (primer i
      Directiva, o per sol·licitud de la vintena part dels  segon) i secretari, i la resta tenen la condició de
      associats. El 2020 es va celebrar la Junta General  vocals. També assisteixen a la Junta Directiva el
      Ordinària, el 8 de juliol a Barcelona, i no hi va haver  director gerent i aquelles altres persones que es
      cap convocatòria extraordinària.           considerin necessàries, en aquests casos amb veu,
                                però sense vot.
      JUNTA DIRECTIVA
                                Els membres d'aquest òrgan no perceben cap tipus
      Els membres de la Junta Directiva s'encarreguen del  de remuneració per la seva activitat, sense perjudici
      govern directe i immediat d'MC MUTUAL, de la seva  de la compensació legal per assistència a les juntes
      representació plena i de totes les facultats de direcció,  a què tenen dret. En el cas que realitzessin actes
      administració i execució que siguin necessàries per  contraris a la normativa aplicable, aquests membres
      a la defensa dels interessos patrimonials i socials de  haurien de respondre pels danys causats davant de
      la nostra entitat, amb les limitacions establertes pels  la Seguretat Social, la mútua mateixa i el col·lectiu
      estatuts i la normativa vigent.           empresarial.


 18 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020           19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24