Page 18 - Memòria 2020_CA
P. 18

ÒRGANS DE GOVERN


                                                                 Els òrgans de govern s'ocupen d'impulsar i
                                                                 supervisar les directrius generals i l'estratègia
                                                                 d'MC MUTUAL, així com el desenvolupament de
            GOVERN CORPORATIU                                             la nostra política corporativa.


                                                                 Les nostres empreses associades i els seus
                    I INTEGRITAT                                        treballadors i treballadores també participen
                                                                 en el govern de la mútua, mitjançant els canals
                                                                 establerts en els estatuts. Entre ells, els òrgans de
                                                                 govern (la Junta General i la Junta Directiva) i
                                                                 els òrgans de participació i consulta (la Comissió
                                                                 de Prestacions especials i la Comissió de Control
                                                                 i seguiment).

                                                                 Tots els membres dels òrgans de govern d'MC
                                                                 MUTUAL es comprometen a gestionar l'entitat
                                                                 amb criteris d'eficiència, transparència i equitat,
                                                                 seguint les directrius marcades pel Codi de
                                                                 bones pràctiques del sector.


                                                                 JUNTA GENERAL


                                                                 És el nostre màxim òrgan de govern i l'integren
                                                                 el col·lectiu empresarial associat i una persona
                                                                 representant dels treballadors i treballadores de  D'acord amb els estatuts, la Junta Directiva es
                                                                 la mútua. Cadascun dels associats —sempre que    compon d'un màxim de vint membres, dinou dels
                                                                 estigui al corrent del compliment de les obligacions  quals pertanyen a les empreses associades, i el
                                                                 socials— té el dret d'emetre un vot.         membre restant és una persona representant dels

                                                                                            treballadors al servei de la mútua.
                                                                 La Junta General Ordinària s'ha de celebrar un cop
                                                                 a l'any i les Extraordinàries es poden fer en qualsevol  Els membres de la Junta Directiva es distribueixen
                                                                 moment, després d'un acord adoptat per la Junta   els càrrecs de president, vicepresidents (primer i
                                                                 Directiva, o per sol·licitud de la vintena part dels  segon) i secretari, i la resta tenen la condició de
                                                                 associats. El 2020 es va celebrar la Junta General  vocals. També assisteixen a la Junta Directiva el
                                                                 Ordinària, el 8 de juliol a Barcelona, i no hi va haver  director gerent i aquelles altres persones que es
                                                                 cap convocatòria extraordinària.           considerin necessàries, en aquests casos amb veu,
                                                                                            però sense vot.
                                                                 JUNTA DIRECTIVA
                                                                                            Els membres d'aquest òrgan no perceben cap tipus
                                                                 Els membres de la Junta Directiva s'encarreguen del  de remuneració per la seva activitat, sense perjudici
                                                                 govern directe i immediat d'MC MUTUAL, de la seva  de la compensació legal per assistència a les juntes
                                                                 representació plena i de totes les facultats de direcció,  a què tenen dret. En el cas que realitzessin actes
                                                                 administració i execució que siguin necessàries per  contraris a la normativa aplicable, aquests membres
                                                                 a la defensa dels interessos patrimonials i socials de  haurien de respondre pels danys causats davant de
                                                                 la nostra entitat, amb les limitacions establertes pels  la Seguretat Social, la mútua mateixa i el col·lectiu
                                                                 estatuts i la normativa vigent.           empresarial.


   18     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                         MC MUTUAL. Memòria 2020           19
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23