Page 16 - Memòria 2020_CA
P. 16

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS                                              L'EQUIP MC


      ASSESSOREM EN PRL                                                   TELETREBALL

                                                                 A partir de gener 2020, 330 persones, amb un màxim de dos dies a la setmana; 1.271 persones
                                                                 durant l'eclosió de la pandèmia.


                                                                 PROJECTE KOSMO
              6.296                         155                       Les actuacions solidàries més destacades han estat: Planeta Teaming (9.045 €), Planeta Donació

                                                                 de sang (44 donacions) i Planeta Taps Solidaris (540kg). La resta de planetes s'han hagut de
      Actuacions d'assessorament a empreses.      Empreses mutualistes de tots els sectors              suspendre amb motiu de la COVID-19.
      El grau de satisfacció s'ha situat en un 8,7   participants en el Pla d'Acció per a Empreses
      sobre 10.                    amb Especial Sinistralitat (PAEES), que permet           NOVES EINES COL·LABORATIVES
                               reduir d'un 43% l'índex d'incidència global en
                               aquestes empreses, que evitar així 610 accidents          Yammer i Teams.
                               de treball amb baixa i assolir un estalvi de 10.016
                               jornades de treball perdudes l'any.
      FORMEM EN PRL

                             9,5 sobre 10
      Formació presencial i online:                          Campus MC:
                           Mitjana de satisfacció:
      123 esdeveniments realitzats, 4.627                   20.461 persones matriculades,
                          de les formacions que hem
      assistents.                               nivell de satisfacció de 9,3
                          dut a terme aquest any.
                                          sobre 10.


      PROMOCIONEM LA PRL             Empreses participants en la XIX           Organitzacions de més de 50
        34
       8.168    edició dels Premis MC MUTUAL        30    treballadors amb el reconeixement
        34
             "Antonio Baró".                   “Zero és +” per no haver registrat
                                        cap accident de treball o malaltia
                                        professional.

             Candidatures,  un  10%  més
       551     respecte de l'edició anterior, en la
             XII edició dels Premis MC 28 d'abril.
   16     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          17
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21