Page 15 - Memòria 2020_CA
P. 15

ELS ÈXITS MÉS RELLEVANTS DE 2020 GESTIÓ  CERTIFICACIONS I ACREDITACIONS


              EFQM: Excel·lència europea 500+
 –782.376 € Δ 1,55% 163.148 Empresa saludable: ES-2016/0009

              UNE 179003/2010 Centres assistencials
              UNE 179003/2010 Clíniques
 Resultat econòmic d'MC MUTUAL, en  Decreixement de la població  Empreses associades ISO 9001:2015 Clíniques
 la seva activitat de col·laboració amb  protegida per MC MUTUAL, que  ISO 9001:2015 Activitats Preventives
 la Seguretat Social, principalment per  ha assolit la xifra de 1.430.409 per- Q Sostenible
 a fer front a les prestacions COVID sones      ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

 PRESTACIONS
      CLÍNIQUES MC MUTUAL

 TREBALLADORES I TREBALLADORS
 PROTEGITS EN CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS
 1.430.304    1.579        3.396       10.153        13.367        491
 Decrement de l'1,52% respecte de l'exercici anterior.
 El percentatge de sinistralitat ha estat d'un 3,25%.
 TREBALLADORES I TREBALLADORS intervencions  urgències  visites a   sessions de      estudis en
 1.210.849  PROTEGITS EN CONTINGÈNCIES COMUNES quirúrgiques (393  ateses consultes  rehabilitació el laboratori
      mitjançant cirurgia             externes                de proves
 Decrement del 0,73% respecte de l'exercici an-
      major ambulatòria)                                 biomecàniques
 terior. El percentatge d'incidència ha estat d'un
 24,10%.
      CENTRES ASSISTENCIALS
 ORIENTACIÓ AL MUTUALISTA I A L'USUARI
              89.529    Treballadors/es atesos/es en contingències professionals

              278.901    Visites ateses en contingències professionals
 Llançament d'MC digital, una plataforma
 en línia dirigida a empreses mutualistes
 7,90  9,19  i assessors que trobaran informació Dades poblacionals:

 sobre 10 sobre 10 actualitzada dels tràmits i gestions que
 tenen pendents, funcionalitats que els
 faciliten el dia a dia laboral i la possibilitat de
 personalitzar l'entorn amb accessos directes
 Índex de satisfacció de pacients  Índex de satisfacció de  als recursos que més utilitzin.  62,5 195 74 45
 hospitalitzats en centres pacients hospitalitzats en
 clíniques  pacients atesos en   visites mèdiques per cada  visites en contingència   intervencions
       accidents de treball  mil treballadors protegits  comuna per cada     quirúrgiques en
      cada any per cada mil   a nivell ambulatori de la  mil treballadors    hospital per cada
      treballadors protegits població protegida en AT    supervisats.      mil treballadors
                                               accidentats 14 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20