Page 14 - Memòria 2020_CA
P. 14

ELS ÈXITS MÉS RELLEVANTS DE 2020      GESTIÓ                                                        CERTIFICACIONS I ACREDITACIONS


                                                                         EFQM: Excel·lència europea 500+
            –782.376 €                 Δ 1,55%              163.148                  Empresa saludable: ES-2016/0009

                                                                         UNE 179003/2010 Centres assistencials
                                                                         UNE 179003/2010 Clíniques
     Resultat econòmic d'MC MUTUAL, en     Decreixement de la població     Empreses associades                  ISO 9001:2015 Clíniques
     la seva activitat de col·laboració amb   protegida per MC MUTUAL, que                                ISO 9001:2015 Activitats Preventives
     la Seguretat Social, principalment per   ha assolit la xifra de 1.430.409 per-                            Q Sostenible
     a fer front a les prestacions COVID     sones                                                                 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

      PRESTACIONS
                                                                 CLÍNIQUES MC MUTUAL

                                 TREBALLADORES I TREBALLADORS
                                 PROTEGITS EN CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS
                         1.430.304                                       1.579        3.396       10.153        13.367        491
                                 Decrement de l'1,52% respecte de l'exercici anterior.
                                 El percentatge de sinistralitat ha estat d'un 3,25%.
                                 TREBALLADORES I TREBALLADORS                   intervencions      urgències     visites a     sessions de      estudis en
                         1.210.849    PROTEGITS EN CONTINGÈNCIES COMUNES                quirúrgiques (393    ateses       consultes     rehabilitació     el laboratori
                                                                  mitjançant cirurgia             externes                de proves
                                 Decrement del 0,73% respecte de l'exercici an-
                                                                  major ambulatòria)                                 biomecàniques
                                 terior. El percentatge d'incidència ha estat d'un
                                 24,10%.
                                                                 CENTRES ASSISTENCIALS
      ORIENTACIÓ AL MUTUALISTA I A L'USUARI
                                                                          89.529    Treballadors/es atesos/es en contingències professionals

                                                                         278.901    Visites ateses en contingències professionals
                                    Llançament d'MC digital, una plataforma
                                    en línia dirigida a empreses mutualistes
           7,90             9,19         i assessors que  trobaran  informació         Dades poblacionals:

          sobre 10           sobre 10        actualitzada dels tràmits i gestions que
                                    tenen pendents, funcionalitats que els
                                    faciliten el dia a dia laboral i la possibilitat de
                                    personalitzar l'entorn amb accessos directes
     Índex de satisfacció de pacients  Índex de satisfacció de   als recursos que més utilitzin.                  62,5            195           74            45
       hospitalitzats en centres  pacients hospitalitzats en
                         clíniques                                     pacients atesos en   visites mèdiques per cada  visites en contingència   intervencions
                                                                  accidents de treball  mil treballadors protegits  comuna per cada     quirúrgiques en
                                                                 cada any per cada mil   a nivell ambulatori de la  mil treballadors    hospital per cada
                                                                  treballadors protegits població protegida en AT    supervisats.      mil treballadors
                                                                                                          accidentats   14     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          15
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19