Page 139 - Memòria 2020_CA
P. 139

la seva salut i la dels nostres professionals,    un protocol preventiu i han fet ús de tots els EPI
       que inclou limitacions en l'aforament de la     necessaris.
       sala d'espera, senyalització de la distància     ` Hem posat a disposició dels professionals
       de seguretat, controls de temperatura en el     sanitaris de la Clínica Copèrnic, que han
       moment d'accés a les instal·lacions del centre    estat tenint cura de pacients afectats pel
       i, per descomptat, ús de tots els EPI necessaris. 
                                  coronavirus, un servei de suport psicològic, que
        ` Amb l'objectiu de contribuir a mitigar els    ha funcionat a través de consultes i seguiment
       efectes de la situació econòmica derivada      telefònic o per videoconferència.
       de la Covid-19, s'ha accelerat a maig de      ` Hem habilitat un grup específic dedicat a
       2020 el pagament a les empreses que han       la Covid-19 a la nostra xarxa social interna,
       obtingut l'incentiu Bonus (exercici 2018). S'han   Yammer, perquè tots els membres d'MC
       bonificat més de 13 M€, corresponents a 8.244    MUTUAL puguin compartir les reflexions o
       expedients favorables.
                                  els dubtes que sorgeixin, i se sentin més
                                  acompanyats. A més, aquest canal, implantat
      MESURES ORIENTADES A PROTEGIR LA            a la mútua el 2019, ens ha permès de mantenir

 ANNEX 9. ANNEX COVID-19 en el nostre web que inclou informació sobre  PLANTILLA DE LA MÚTUA:  una relació més fluida entre el personal sanitari
 el tractament de les baixes per coronavirus   ` Teletreball: hem potenciat i prioritzat el treball a  i la resta de professionals de la mútua; hem
 La crisi provocada per la Covid-19 ha deixat  (també consultable a MC DIGITAL), sobre  distància, de manera que durant les setmanes  pogut conversar-hi, conèixer-ne les vivències
 en stand-by molts dels plans que hi havia  la tramitació de la sol·licitud de la prestació  més crítiques, el 70% de la plantilla ha pogut  de primera mà i enviar-los missatges d'ànim i
 previstos per al 2020, i ens hem concentrat a  extraordinària per cessament d'activitat dels  estar-se a casa. Cal assenyalar que, pel que  d'agraïment.
 donar resposta immediata a les necessitats dels  autònoms afectats per l'estat d'alarma, com  fa a aquesta opció, anàvem amb avantatge;
 nostres grups d'interès. A continuació recollim les  també l'accés als nous recursos preventius i  després d'una prova pilot d'un any de durada,   ` Creació d'un espai monogràfic sobre la
 accions principals que hem dut a terme des de la  novetats legislatives. Els continguts s'han anat  el gener passat el vam implantar oficialment a  Covid-19 al nostre portal corporatiu, amb
 declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març, fins a  actualitzant constantment. la mútua, de manera que unes 330 persones  l'objectiu de mantenir informada la plantilla
 la finalització d'aquesta memòria, el maig del 2020.       sobre com aquesta situació excepcional
  ` Potenciació dels nostres canals de comunicació  ja treballaven des de casa (1 o 2 dies a la  afecta l'organització, i sobre la implicació de
 MESURES PER A EMPRESES MUTUALIS- principals (publitramesa electrònica, xarxes  setmana). A més, estem habituats a treballar  l'equip humà. En l'apartat s'inclouen, entre
 TES, COL·LABORADORS I AUTÒNOMS  socials i enews) i d'atenció als usuaris (bústies  amb eines tecnològiques col·laboratives. d'altres, tots els comunicats enviats per la
 ADHERITS A MC MUTUAL: web, atenció telemàtica en els centres) per   ` Pendents dels nostres empleats i empleades:  Direcció, la llista actualitzada amb la situació
 mantenir-los informats en tot moment amb  a més d'afavorir una relació fluida entre els  dels centres, i també recursos d'interès com ara
  ` Desenvolupament d'una àmplia varietat de  relació a materials nous de prevenció, nous  membres dels equips de treball, hem fet una  recomanacions per a teletreballar de manera
 recursos preventius específics. Els nostres serveis  decrets-llei o canvis d'horari en els centres,  enquesta interna per conèixer l'estat d'ànim,  efectiva durant el període de confinament.
 de prevenció han treballat incansablement  entre d'altres. les necessitats i les preocupacions de la nostra
 per a elaborar nombrosos materials per a  plantilla, i per escoltar-ne els suggeriments.
 empreses mutualistes, des d'una guia completa   ` Gestió de les sol·licituds per a la prestació
 sobre com afrontar el teletreball durant la  extraordinària per cessament d'activitat  ` Recursos de prevenció: el nostre departament
 crisi sanitària, fins a nombrosos recursos de  als autònoms associats afectats per l'estat  de prevenció propi ha treballat incansablement
 salut, com ara recomanacions alimentàries  d'alarma: s'ha constituït un grup de treball  per a desenvolupar nombrosos materials, des
 o psicològiques per al confinament; vídeos,  dedicat exclusivament a aquest tràmit perquè  de píndoles diàries amb recomanacions per
 cartells i fullets sobre la col·locació i retirada dels  aquests professionals puguin disposar de  a millorar el benestar emocional, a protocols
 EPI o com fer una higiene de mans correcta.  l'ajuda econòmica amb la màxima celeritat.  per a les oficines amb presència física de
  ` Adaptació de la Clínica Copèrnic (Barcelona):  treballadors i treballadores.
  ` Elaboració de novetats legislatives per part  d'abril a maig del 2020, el centre hospitalari va
 dels nostres serveis jurídics: a través d'aquestes  passar a dedicar-se temporalment a l'atenció   ` Pel que fa als centres assistencials, durant les
 publicacions hem ofert a les nostres empreses,  de pacients afectats amb coronavirus, tots ells  setmanes de més risc de contagi hem hagut
 col·laboradors i autònoms adherits una anàlisi  procedents de residències de gent gran.  de fer una reestructuració per a garantir al
 dels aspectes essencials de la normativa en  màxim la seguretat, que ha obligat a tancar-
 matèria laboral sorgida arran de nou virus.  ` Desenvolupament d'un protocol de prevenció  ne alguns temporalment, de març a maig. Els
 estricte per als centres assistencials per a protegir  centres que s'han mantingut oberts han seguit
  ` Creació d'un espai dedicat a la COVID-19


 138 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020          139
   134   135   136   137   138   139   140