Page 138 - Memòria 2020_CA
P. 138

la seva salut i la dels nostres professionals,    un protocol preventiu i han fet ús de tots els EPI
                                                                   que inclou limitacions en l'aforament de la     necessaris.
                                                                   sala d'espera, senyalització de la distància     ` Hem posat a disposició dels professionals
                                                                   de seguretat, controls de temperatura en el     sanitaris de la Clínica Copèrnic, que han
                                                                   moment d'accés a les instal·lacions del centre    estat tenint cura de pacients afectats pel
                                                                   i, per descomptat, ús de tots els EPI necessaris. 
                                                                                             coronavirus, un servei de suport psicològic, que
                                                                   ` Amb l'objectiu de contribuir a mitigar els    ha funcionat a través de consultes i seguiment
                                                                   efectes de la situació econòmica derivada      telefònic o per videoconferència.
                                                                   de la Covid-19, s'ha accelerat a maig de      ` Hem habilitat un grup específic dedicat a
                                                                   2020 el pagament a les empreses que han       la Covid-19 a la nostra xarxa social interna,
                                                                   obtingut l'incentiu Bonus (exercici 2018). S'han   Yammer, perquè tots els membres d'MC
                                                                   bonificat més de 13 M€, corresponents a 8.244    MUTUAL puguin compartir les reflexions o
                                                                   expedients favorables.
                                                                                             els dubtes que sorgeixin, i se sentin més
                                                                                             acompanyats. A més, aquest canal, implantat
                                                                 MESURES ORIENTADES A PROTEGIR LA            a la mútua el 2019, ens ha permès de mantenir

      ANNEX 9. ANNEX COVID-19                 en el nostre web que inclou informació sobre          PLANTILLA DE LA MÚTUA:                 una relació més fluida entre el personal sanitari
                                  el tractament de les baixes per coronavirus            ` Teletreball: hem potenciat i prioritzat el treball a  i la resta de professionals de la mútua; hem
      La crisi provocada per la Covid-19 ha deixat      (també consultable a MC DIGITAL), sobre              distància, de manera que durant les setmanes     pogut conversar-hi, conèixer-ne les vivències
      en stand-by molts dels plans que hi havia        la tramitació de la sol·licitud de la prestació          més crítiques, el 70% de la plantilla ha pogut    de primera mà i enviar-los missatges d'ànim i
      previstos per al 2020, i ens hem concentrat a      extraordinària per cessament d'activitat dels           estar-se a casa. Cal assenyalar que, pel que    d'agraïment.
      donar resposta immediata a les necessitats dels     autònoms afectats per l'estat d'alarma, com         fa a aquesta opció, anàvem amb avantatge;
      nostres grups d'interès. A continuació recollim les   també l'accés als nous recursos preventius i           després d'una prova pilot d'un any de durada,     ` Creació d'un espai monogràfic sobre la
      accions principals que hem dut a terme des de la    novetats legislatives. Els continguts s'han anat         el gener passat el vam implantar oficialment a    Covid-19 al nostre portal corporatiu, amb
      declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març, fins a  actualitzant constantment.                    la mútua, de manera que unes 330 persones      l'objectiu de mantenir informada la plantilla
      la finalització d'aquesta memòria, el maig del 2020.                                                              sobre com aquesta situació excepcional
                                  ` Potenciació dels nostres canals de comunicació         ja treballaven des de casa (1 o 2 dies a la     afecta l'organització, i sobre la implicació de
      MESURES PER A EMPRESES MUTUALIS-           principals (publitramesa electrònica, xarxes           setmana). A més, estem habituats a treballar     l'equip humà. En l'apartat s'inclouen, entre
      TES, COL·LABORADORS I AUTÒNOMS             socials i enews) i d'atenció als usuaris (bústies         amb eines tecnològiques col·laboratives.       d'altres, tots els comunicats enviats per la
      ADHERITS A MC MUTUAL:                  web, atenció telemàtica en els centres) per            ` Pendents dels nostres empleats i empleades:    Direcció, la llista actualitzada amb la situació
                                  mantenir-los informats en tot moment amb             a més d'afavorir una relació fluida entre els    dels centres, i també recursos d'interès com ara
        ` Desenvolupament d'una àmplia varietat de     relació a materials nous de prevenció, nous          membres dels equips de treball, hem fet una     recomanacions per a teletreballar de manera
       recursos preventius específics. Els nostres serveis  decrets-llei o canvis d'horari en els centres,          enquesta interna per conèixer l'estat d'ànim,  efectiva durant el període de confinament.
       de prevenció han treballat incansablement      entre d'altres.                          les necessitats i les preocupacions de la nostra
       per a elaborar nombrosos materials per a                                        plantilla, i per escoltar-ne els suggeriments.
       empreses mutualistes, des d'una guia completa     ` Gestió de les sol·licituds per a la prestació
       sobre com afrontar el teletreball durant la     extraordinària per  cessament  d'activitat           ` Recursos de prevenció: el nostre departament
       crisi sanitària, fins a nombrosos recursos de    als autònoms associats afectats per l'estat         de prevenció propi ha treballat incansablement
       salut, com ara recomanacions alimentàries      d'alarma: s'ha constituït un grup de treball           per a desenvolupar nombrosos materials, des
       o psicològiques per al confinament; vídeos,     dedicat exclusivament a aquest tràmit perquè           de píndoles diàries amb recomanacions per
       cartells i fullets sobre la col·locació i retirada dels  aquests professionals puguin disposar de          a millorar el benestar emocional, a protocols
       EPI o com fer una higiene de mans correcta.     l'ajuda econòmica amb la màxima celeritat.            per a les oficines amb presència física de
                                  ` Adaptació de la Clínica Copèrnic (Barcelona):         treballadors i treballadores.
        ` Elaboració de novetats legislatives per part  d'abril a maig del 2020, el centre hospitalari va
       dels nostres serveis jurídics: a través d'aquestes  passar a dedicar-se temporalment a l'atenció            ` Pel que fa als centres assistencials, durant les
       publicacions hem ofert a les nostres empreses,    de pacients afectats amb coronavirus, tots ells          setmanes de més risc de contagi hem hagut
       col·laboradors i autònoms adherits una anàlisi    procedents de residències de gent gran.              de fer una reestructuració per a garantir al
       dels aspectes essencials de la normativa en                                      màxim la seguretat, que ha obligat a tancar-
       matèria laboral sorgida arran de nou virus.      ` Desenvolupament d'un protocol de prevenció           ne alguns temporalment, de març a maig. Els
                                  estricte per als centres assistencials per a protegir       centres que s'han mantingut oberts han seguit
        ` Creació d'un espai dedicat a la COVID-19


   138     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020         139
   133   134   135   136   137   138   139   140