Page 133 - Memòria 2020_CA
P. 133

ANNEX 7. INFORME PROGRÉS PACTE MUNDIAL ANNEX 8. CERTIFICACIONS


 Un dels compromisos d'aquesta adhesió és comunicar anualment el compliment del Pacte a través d'una  ACTIVITATS PREVENTIVES
 memòria de sostenibilitat. Per aquest motiu, a continuació mostrem els indicadors de compliment d'MC
 MUTUAL d'aquests 10 principis: PRINCIPI 1  402-1, 403-1,
 Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets  403-4, 401-1,
 humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit  414-1,
 d'influència. 205-2
                         Certificado del
 PRINCIPI 2             Sistema de Gestión de la Calidad

 Les empreses s'han d'assegurar que no són còmplices en la vulneració  205-2
 dels drets humans.


 PRINCIPI 3  402-1, 403-1,
 Les empreses han de donar suport a la llibertat d'afiliació i el  205-2
 reconeixement efectiu del dret de negociació col·lectiva.

 PRINCIPI 4

 Les empreses han de donar suport a l'eliminació de tota forma de treball  205-2
 forçós o realitzat sota coacció.          ER-0408/2019


                         AENOR certifica que la organización
 PRINCIPI 5
 205-2
 Les empreses han de donar suport a l'erradicació del treball infantil. MUTUAL MIDAT CYCLOPS

                  dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
 PRINCIPI 6
 402-1,401-2, 405-           para las actividades:   Desarrollo y ejecución de actividades preventivas, en asesoramiento y
 Les empreses han de donar suport a l'abolició de les pràctiques de  divulgación, en el ámbito de las mutuas colaboradoras con la Seguridad
 2, 414-1, 205-2                   Social.
 discriminació en la feina i l'ocupació.
                     que se realizan en:   AV JOSEP TARRADELLAS, 14-18. 08029 - BARCELONA
                           CL PROVENZA 321. 08037 - BARCELONA
 PRINCIPI 7
 201-2, 302-1,
 Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el
 302-4, 305-1            Fecha de primera emisión:   2019-07-03
 medi ambient.            Fecha de modificación:  2019-07-17
                    Fecha de expiración:  2021-07-17


 PRINCIPI 8  302-1, 303-1,
 Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin la  305-1
 responsabilitat ambiental.


 PRINCIPI 9  301-2, 302-4,
 Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les  302-5, 205-2
 tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
                                           Rafael GARCÍA MEIRO
                                            Director General
        Original Electrónico  A AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
                 Certificado transferido. Fecha de emisión del certificado de la entidad de certificación acreditada: 2008-07-17

                 L
                N
                 A
                  .
                  U
                  A
                 S
                  .

              I
              N
             R
            E
            N
             O
              T
                C
                I
                O
               A
              E
               R
               N
            Génova, 6. 28004 Madrid. España
            Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
 132 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020          133
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138