Page 131 - Memòria 2020_CA
P. 131

Salut i seguretat dels clients


 GRI 103:
 Enfocament de  103-1  Explicació del tema material i la seva  51, 57-58, 70-71, Annex
 8 Certificacions
 cobertura
 gestió 2016                                      Taxa
    * 403-2                                Taxa de
 Enfocament de gestió i els seus  51, 57-58, 70-71, Annex   MC MUTUAL   freqüències  d'incidència  Taxa de dies Nre. de
 103-2  Tipus d'accidents i taxes de freqüència d'accidents,
 components 8 Certificacions                              de malalties  perduts  jornades
    malalties professionals, dies perduts, absentisme i nombre  Per Regió d'accidents
    de morts per accident laboral o malaltia professional              professionals  (TDP) perdudes
 51, 57-58, 70-71, Annex                           (TFA)
 103-3  Avaluació de l'enfocament de gestió
 8 Certificacions                                    (TIEP)
                                       Nombre        Nre. dies
 GRI 416:  MC
 Salut i seguretat  416-1  Avaluació dels impactes en la salut i  Els serveis d'MC  MUTUAL Tipus d'accident Total d'accidents total AT  perduts
 seguretat de les categories de productes
 MUTUAL estan regulats
 dels clients 2016  o serveis reglamentàriament       descripció  amb baixa x  Nombre total  (AT i MP)
        2 CAIGUDES AL MATEIX NIVELL                 200000   EP x 200000 x200000
 GRI 416:  No s'ha produït cap  2 COPS CONTRA OBJECTES           hores   hores   hores
 Salut i seguretat  Casos d'incompliment relatius als impactes  incompliment relatiu  2019 1 SOBREESFORÇOS 6 treballades treballades treballades
 dels clients 2016 416-2  en la salut i seguretat de les categories de  als impactes en la
 productes i serveis salut i seguretat de           CENTRAL    0,00    0,00    0,00   0
 les categories de  1 ATRAPAMENTS
 productes i serveis                      CLÍNIQUES   0,59    0,00    52,83  89
        2 SOBREESFORÇOS
    2020                   3       ASTÚRIES-GAL-CASTL-
 Privacitat del client 1 ALTRES CAUSES                   0,00    0,00    0,00   0
                                EXT
 GRI 103:  103-1  Explicació del tema material i la seva  33 CASTELLA - LA MANXA 0,00 0,00  0,00   0
 Enfocament de  cobertura                   CATALUNYA NORD 1,38   0,00    22,07  32
 gestió 2016
 103-2  Enfocament de gestió i els seus  33         CATALUNYA SUD 0,56   0,00    0,56   1
 components
                                MADRID    0,94    0,00    1,88   2
 103-3  Avaluació de l'enfocament de gestió 33
                                ANDALUSIA   0,00    0,00    0,00   0
 GRI 418:  Reclamacions fonamentades relatives
 Privacitat del  418-1 a violacions de la privacitat del client i  No s'ha produït cap  C. VALENCIANA- 0,73 0,00 35,94 49
 reclamació
 client 2016  pèrdua de dades del client           MÚRCIA-ILLES
                                EUSK-NAV-RIO-ARA-
                                       0,00    0,00    0,00   0
 Gestió de la relació dels clients               CANT

 GRI 103:  103-1  Explicació del tema material i la seva  46-50, 80-95
 Enfocament de  cobertura
 gestió 2016
 103-2  Enfocament de gestió i els seus  46-50, 80-95
 components
 103-3  Avaluació de l'enfocament de gestió 46-50, 80-95


 Drets humans

 Llibertat d'associació i negociació col·lectiva

 Explicació del tema material i la seva
 103-1  77
 cobertura
 Enfocament de gestió i els seus
 103-2  77
 components
 103-3  Avaluació de l'enfocament de gestió 77
 GRI 407:  81-85
 Llibertat  No hi ha operacions ni
 d'associació  proveïdors en què els
 i negociació  Operacions i proveïdors en què el dret  drets dels treballadors i
 col·lectiva 2016 407-1 a la llibertat d'associació i negociació  treballadores a exercir la
 llibertat d'associació i la
 col·lectiva podria estar en risc negociació col·lectiva
 puguin infringir-se o se'n
 corri el risc, atès que tots
 els proveïdors pertanyen
 al territori espanyol
 130 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020          131
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136