Page 130 - Memòria 2020_CA
P. 130

Salut i seguretat dels clients


       GRI 103:
       Enfocament de  103-1      Explicació del tema material i la seva  51, 57-58, 70-71, Annex
                                        8 Certificacions
                      cobertura
       gestió 2016                                                                                            Taxa
                                                               * 403-2                                Taxa de
                      Enfocament de gestió i els seus  51, 57-58, 70-71, Annex                                        MC MUTUAL   freqüències  d'incidència  Taxa de dies Nre. de
               103-2                                               Tipus d'accidents i taxes de freqüència d'accidents,
                      components             8 Certificacions                                                        de malalties  perduts  jornades
                                                               malalties professionals, dies perduts, absentisme i nombre  Per Regió d'accidents
                                                               de morts per accident laboral o malaltia professional              professionals  (TDP) perdudes
                                        51, 57-58, 70-71, Annex                                               (TFA)
               103-3      Avaluació de l'enfocament de gestió
                                        8 Certificacions                                                        (TIEP)
                                                                                                  Nombre        Nre. dies
       GRI 416:                                                     MC
       Salut i seguretat  416-1    Avaluació dels impactes en la salut i  Els serveis d'MC             MUTUAL  Tipus d'accident      Total d'accidents         total AT       perduts
                      seguretat de les categories de productes
                                        MUTUAL estan regulats
       dels clients 2016        o serveis             reglamentàriament                                           descripció  amb baixa x  Nombre total  (AT i MP)
                                                                    2 CAIGUDES AL MATEIX NIVELL                 200000   EP x 200000 x200000
       GRI 416:                             No s'ha produït cap                   2 COPS CONTRA OBJECTES                    hores   hores   hores
       Salut i seguretat       Casos d'incompliment relatius als impactes  incompliment relatiu         2019   1 SOBREESFORÇOS         6              treballades treballades treballades
       dels clients 2016 416-2    en la salut i seguretat de les categories de  als impactes en la
                      productes i serveis        salut i seguretat de                                          CENTRAL    0,00    0,00    0,00   0
                                        les categories de                    1 ATRAPAMENTS
                                        productes i serveis                                          CLÍNIQUES   0,59    0,00    52,83  89
                                                                    2 SOBREESFORÇOS
                                                               2020                   3       ASTÚRIES-GAL-CASTL-
       Privacitat del client                                                   1 ALTRES CAUSES                       0,00    0,00    0,00   0
                                                                                           EXT
       GRI 103:    103-1      Explicació del tema material i la seva  33                                                CASTELLA - LA MANXA 0,00 0,00   0,00   0
       Enfocament de         cobertura                                                                 CATALUNYA NORD 1,38   0,00    22,07  32
       gestió 2016
               103-2      Enfocament de gestió i els seus  33                                                   CATALUNYA SUD 0,56   0,00    0,56   1
                      components
                                                                                           MADRID    0,94    0,00    1,88   2
               103-3      Avaluació de l'enfocament de gestió 33
                                                                                           ANDALUSIA   0,00    0,00    0,00   0
       GRI 418:            Reclamacions fonamentades relatives
       Privacitat del  418-1     a violacions de la privacitat del client i  No s'ha produït cap                                     C. VALENCIANA- 0,73   0,00    35,94  49
                                        reclamació
       client 2016           pèrdua de dades del client                                                        MÚRCIA-ILLES
                                                                                           EUSK-NAV-RIO-ARA-
                                                                                                  0,00    0,00    0,00   0
       Gestió de la relació dels clients                                                                     CANT

       GRI 103:    103-1      Explicació del tema material i la seva  46-50, 80-95
       Enfocament de         cobertura
       gestió 2016
               103-2      Enfocament de gestió i els seus   46-50, 80-95
                      components
               103-3      Avaluació de l'enfocament de gestió 46-50, 80-95


       Drets humans

       Llibertat d'associació i negociació col·lectiva

                      Explicació del tema material i la seva
               103-1                       77
                      cobertura
                      Enfocament de gestió i els seus
               103-2                       77
                      components
               103-3      Avaluació de l'enfocament de gestió 77
       GRI 407:                             81-85
       Llibertat                             No hi ha operacions ni
       d'associació                           proveïdors en què els
       i negociació          Operacions i proveïdors en què el dret  drets dels treballadors i
       col·lectiva 2016 407-1    a la llibertat d'associació i negociació  treballadores a exercir la
                                        llibertat d'associació i la
                      col·lectiva podria estar en risc  negociació col·lectiva
                                        puguin infringir-se o se'n
                                        corri el risc, atès que tots
                                        els proveïdors pertanyen
                                        al territori espanyol
   130     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020         131
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135