Page 13 - Memòria 2020_CA
P. 13

LÍNIES DE NEGOCI MISSIÓ                    VISIÓ

      La nostra missió és tenir cura de la salut laboral de  La nostra visió és ser el soci de referència dels
 Com a MCSS, les nostres funcions principals són:
      les persones de manera responsable.         nostres mutualistes per a la cura de la salut i el
  ` Assistència sanitària i cobertura econòmica,        benestar de les persones i per a reduir-ne els riscos
 com a conseqüència d'accidents de treball o  Per això, hem de posar totes les eines necessàries  laborals, i desenvolupar conjuntament propostes
 de malalties professionals. per a garantir la qualitat del servei i de l'atenció  de valor innovadores en una relació permanent i
      sanitària que oferim als nostres treballadors i   de confiança.
  ` Gestió de la prestació econòmica derivada  treballadores lesionats. A més, hem de gestionar
 d'una incapacitat temporal que s'hagi produït  els recursos amb responsabilitat; és a dir, amb  Per a dur a terme el nostre Pla estratègic, ens
 com a conseqüència d'un accident no labo- eficàcia i eficiència, per a assegurar l'adequada  basem en quatre eixos: les persones, l'orientació al
 ral o d'una malaltia comuna. protecció econòmica de la població protegida  client, la cultura innovadora i els resultats.

  ` Tramitació de les prestacions econòmiques: i dels seus familiars. I sense oblidar la necessitat
      d'impulsar polítiques de prevenció de riscos     Les persones de l'entitat són el nostre actiu prin-
  ` Per risc durant l'embaràs o la lactància  laborals (PRL) i de promoció de la salut laboral  cipal. Per això considerem fonamental una bona
 natural.                            funció del lideratge, així com potenciar la comu-
      entre les empreses mutualistes que permetin reduir
  ` Per cura de menors amb càncer o una  la sinistralitat laboral i reforçar el seu compromís  nicació i la participació dels equips. La capacita-
 altra malaltia greu. amb la responsabilitat social.      ció i l'accés al coneixement són altres punts clau,
                                especialment en l'escenari de digitalització en què
  ` Per cessament d'activitat dels             estem immersos.
 treballadors/es autònoms/es.

  ` Col·laboració amb la Seguretat Social en les        En el context canviant i dinàmic actual, és
 activitats de prevenció (PRL), recuperació  PERSONES     fonamental conèixer els nostres principals grups
 i totes les previstes en la Llei General de la  Desenvolupar (alliberar) el  d'interès i orientar-nos-hi: Mutualistes i Població
 Seguretat Social.                       protegida.
           potencial de les persones i els
                                Una palanca que ens ajuda a adaptar-nos a
 PLA ESTRATÈGIC 2019-2021 equips.               les necessitats i expectatives dels nostres grups
       ORIENTACIÓ AL CLIENT               d'interès, sense perdre de vista la necessitat de ser
 El pla estratègic 2019-2021 és un projecte que         eficients i eficaços, és la innovació.
 segueix amb la línia de ser una mútua cada  Superar les expectatives d'em-
 vegada més propera als nostres mutualistes i amb
 més capacitat d'escolta activa per a respondre a  preses, col·laboradors i usuaris,
 les seves necessitats.  i del client intern.

 El Pla defineix la nostra missió —qui som—, la  CULTURA INNOVADORA
 nostra visió —on volem arribar— i les prioritats
 estratègiques que ens hem marcat per avançar  Potenciar la innovació i la
 en la consecució de les nostres fites. tecnologia com a avantatge
           competitiu, amb enfocament

 "En el context canviant i dinàmic actual  servei i enfocament eficiència.
 és fonamental conèixer i orientar-nos  RESULTATS
 cap als nostres grups d'interès principals:
 mutualistes i població protegida" Assolir els resultats establerts
           en el pressupost que ens
           mantinguin entre els millors

           del sector.

 12 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18