Page 129 - Memòria 2020_CA
P. 129

GRI 403:  Representació dels treballadors i  100% dels treballadors,  GRI 406:
 Salut i seguretat  403-1 treballadores en comitès formals  es disposa de 6  No  406-1  Casos de discriminació i accions  No s'han produït casos
 en el treball  treballador-empresa de salut i seguretat comitès de salut i  discriminació  correctives endegades de discriminació 
 seguretat
 2016    2016
 Taxa de
 MC  Taxa d'incidència de  Nre. de  Societat
 freqüències  Taxa de dies
 ANY MUTUAL  malalties professionals  jornades
 d'accidents  perduts (TDP)
 Per sexe (TIEP) perdudes Avaluació social dels proveïdors
 (TFA)
 Nombre  Nre. dies
 Tipus d'accidents i  total AT  perduts  GRI 103:  103-1  Explicació del tema material i la seva  83-84
 taxes de freqüència   Enfocament de  cobertura
 d'accidents,  amb baixa x  Nombre total EP x  (AT i MP)  gestió 2016
 malalties  200000 200000 x200000   Enfocament de gestió i els seus
 professionals, dies  descripció 103-2  components             83, 84 i Annex 8
 403-2
 perduts, absentisme  hores  hores treballades hores
 i nombre de morts  treballades treballades
 per accident        103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió 83, 84 i Annex 8
 laboral o malaltia  Home 0,66 0,00 36,99 167
 professional 2019
 Dona 0,31 0,00 0,62 6 GRI 414:
      Avaluació social
 Home 0,00 0,00 0,00 0 dels proveïdors                  Tipus de  Any de for- Proveïdors
 2020                                     regulació malització  nous
 Dona 0,30 0,00 1,31 13 2016                             2020
                                       Contractes
                                       amb criteris  22 61% 27%
 * TAULA 2 i 3 AL FINAL DE LA TAULA GRI                    socials
                                       (licitació)
                     Proveïdors nous que han passat filtres de
              414-1
 Nre. persones              selecció d'acord amb els criteris socials
 exposades Risc                                Contractes
 Treballadors i treballadores amb incidència  biològic = 42,30%       sense cri-
 403-3 alta o risc alt de malalties relacionades               teris socials  14 39% 36%
 amb la seva activitat Nre. persones                     (menors)
 exposades Radiacions
 ionitzants = 10,63%
                                       Total   36
 100% En l'article 39 de
 l'"Acord general de
 les condicions laborals                           Tots els nostres
 Temes de salut i seguretat tractats en  per al personal d'MC        proveïdors són de
 403-4                  Efectes socials negatius en la cadena de
 acords formals amb sindicats MUTUAL" s'estableix la  414-2         l'estat espanyol, per
 formació d'un Comitè           subministrament i mesures preses  tant, no se n'han
 de Seguretat i Salut                             identificat aspectes
 estatal
      Compliment socioeconòmic
 Formació i ensenyament
              103-1     Explicació del tema material i la seva  97-101
                     cobertura
 77. S'informa
 Mitjana d'hores de formació a l'any per  parcialment d'aquest
 404-1           103-2     Enfocament de gestió i els seus   97-101
 empleat indicador perquè no és     components
 un tema material GRI 103:
      Enfocament de  103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió 97-101
 No discriminació gestió 2016
                                       No s'ha produït cap
 GRI 103:          419-1     Incompliment de les lleis i normatives en els  incompliment de
                                       lesnormatives en
 Enfocament de  103-1  Explicació del tema material i la seva  74-75 àmbits social i econòmic els àmbits social i
 cobertura
 gestió 2016                                 econòmic
 Enfocament de gestió i els seus
 103-2  74-75 Responsabilitat de producte
 components
 103-3  Avaluació de l'enfocament de gestió 74-75


 128 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020          129
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134