Page 128 - Memòria 2020_CA
P. 128

GRI 403:           Representació dels treballadors i  100% dels treballadors,               GRI 406:
      Salut i seguretat  403-1   treballadores en comitès formals  es disposa de 6                   No       406-1     Casos de discriminació i accions  No s'han produït casos
      en el treball         treballador-empresa de salut i seguretat comitès de salut i               discriminació         correctives endegades        de discriminació 
                                       seguretat
      2016                                                          2016
                                      Taxa de
                                  MC       Taxa d'incidència de  Nre. de         Societat
                                     freqüències     Taxa de dies
                               ANY MUTUAL     malalties professionals  jornades
                                     d'accidents     perduts (TDP)
                                  Per sexe      (TIEP)      perdudes          Avaluació social dels proveïdors
                                      (TFA)
                                     Nombre        Nre. dies
                     Tipus d'accidents i      total AT       perduts               GRI 103:    103-1     Explicació del tema material i la seva  83-84
                     taxes de freqüència                                   Enfocament de         cobertura
                     d'accidents,          amb baixa x  Nombre total EP x  (AT i MP)        gestió 2016
                     malalties           200000  200000    x200000                              Enfocament de gestió i els seus
                     professionals, dies  descripció                                     103-2     components             83, 84 i Annex 8
              403-2
                     perduts, absentisme      hores  hores treballades hores
                     i nombre de morts       treballades      treballades
                     per accident                                               103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió 83, 84 i Annex 8
                     laboral o malaltia   Home   0,66   0,00    36,99  167
                     professional    2019
                                 Dona   0,31   0,00    0,62  6             GRI 414:
                                                                  Avaluació social
                                 Home   0,00   0,00    0,00  0             dels proveïdors                          Tipus de  Any de for- Proveïdors
                               2020                                                                  regulació malització  nous
                                 Dona   0,30   0,00    1,31  13            2016                                     2020
                                                                                                   Contractes
                                                                                                   amb criteris  22 61% 27%
                              * TAULA 2 i 3 AL FINAL DE LA TAULA GRI                                                  socials
                                                                                                   (licitació)
                                                                                 Proveïdors nous que han passat filtres de
                                                                          414-1
                                       Nre. persones                                   selecció d'acord amb els criteris socials
                                       exposades Risc                                                     Contractes
                     Treballadors i treballadores amb incidència  biològic = 42,30%                                              sense cri-
              403-3     alta o risc alt de malalties relacionades                                                         teris socials  14 39% 36%
                     amb la seva activitat        Nre. persones                                                     (menors)
                                       exposades Radiacions
                                       ionitzants = 10,63%
                                                                                                   Total   36
                                       100% En l'article 39 de
                                       l'"Acord general de
                                       les condicions laborals                                                Tots els nostres
                     Temes de salut i seguretat tractats en  per al personal d'MC                                               proveïdors són de
              403-4                                                                Efectes socials negatius en la cadena de
                     acords formals amb sindicats    MUTUAL" s'estableix la                        414-2                       l'estat espanyol, per
                                       formació d'un Comitè                                subministrament i mesures preses  tant, no se n'han
                                       de Seguretat i Salut                                                  identificat aspectes
                                       estatal
                                                                  Compliment socioeconòmic
      Formació i ensenyament
                                                                          103-1     Explicació del tema material i la seva  97-101
                                                                                 cobertura
                                       77. S'informa
                     Mitjana d'hores de formació a l'any per  parcialment d'aquest
              404-1                                                         103-2     Enfocament de gestió i els seus   97-101
                     empleat               indicador perquè no és                               components
                                       un tema material                   GRI 103:
                                                                  Enfocament de  103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió 97-101
      No discriminació                                                    gestió 2016
                                                                                                   No s'ha produït cap
      GRI 103:                                                                419-1     Incompliment de les lleis i normatives en els  incompliment de
                                                                                                   lesnormatives en
      Enfocament de  103-1     Explicació del tema material i la seva  74-75                                     àmbits social i econòmic      els àmbits social i
                     cobertura
      gestió 2016                                                                                       econòmic
                     Enfocament de gestió i els seus
              103-2                       74-75                        Responsabilitat de producte
                     components
              103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió 74-75


   128     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020         129
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133