Page 125 - Memòria 2020_CA
P. 125

Informació sobre l'acompliment de gestió i  Pàgines o  GRI 103:  103-2  Enfocament de gestió i els seus  89-94
 Estàndard GRI Omissions         components
 indicadors enllaços Enfocament de
      gestió 2016   103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió 89-94
 Temes materials
      GRI 301:                                       A dia d'avui
      Materials 2016                                    no disposem
                                                 de les dades,
 Categoria: Economia    301-1     Materials utilitzats per pes o volum          està previst de
                                                 poder disposar
                                                 d'aquestes
 Acompliment econòmic                                       dades el 2021.

 GRI 103: Explicació del tema material i la seva  97 Annex 8:        38,05% Paper reciclat
 Enfocament de  103-1  cobertura certificacions 301-2  Insums reciclats utilitzats
 gestió 2016                                 4,17% Tòner reciclat
 Enfocament de gestió i els seus  97 Annex 8:
 103-2  components certificacions
                                       No és procedent. MC
 97 Annex 8:                                 MUTUAL no utilitza
 103-3  Avaluació de l'enfocament de gestió 301-3 Productes reutilitzats i materials d'envasat en la seva activitat
 certificacions
                                       productes i materials
                                       d'envasat recuperats
 GRI 201: 201-1  Valor econòmic directe generat i distribuït 105-113 Annex 1
 Acompliment
 econòmic 2016 Implicacions financeres i altres riscos i  No s'han produït riscos/ Energia
 201-2  oportunitats amb
 oportunitats derivats del canvi climàtic
 implicacions financeres
      GRI 103:           Explicació del tema material i la seva
 Obligacions del pla de beneficis definits i  Enfocament de  103-1  cobertura 89
 201-3 78
 altres plans de jubilació gestió 2016
                     Enfocament de gestió i els seus
              103-2                       89-90
 No es compta perquè           components
 no és una assistència
 201-4 Assistència financera rebuda del govern
 financera; només en
 gestionem els recursos.  103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió 89-90
      GRI 302:                                       No es disposa
 Anticorrupció
      Energia 2016                                     de dades
                                                 sobre la
 GRI 103:  103-1  Explicació del tema material i la seva  28-33                procedència
 Enfocament de  cobertura                                    de l'energia,
 gestió 2016 Enfocament de gestió i els seus                           considerem
 103-2  28-33                                          que tot i ser
 components                                            un indicador
                                                 material
 103-3  Avaluació de l'enfocament de gestió 28                         té poca
              302-1     Consum energètic dins de l'organització         rellevància
 GRI 205:                                             dins la nostra
 Anticorrupció  205-1 Operacions avaluades per a riscos  32-33                 organització.
                                                 De tota
 relacionats amb la corrupció
 2016                                               manera,
                                                 treballem per
 32-33. Amb els                                          poder informar
 Comunicació i formació sobre polítiques i  proveïdors es recull
 205-2                                              sobre aquest
 procediments anticorrupció en la informació                           indicador en
 contractual                                           la memòria del
                                                 2021.
 No hi ha hagut cap
 205-3 Casos de corrupció confirmats i mesures  cas de corrupció
 preses                                              A dia d'avui no
 durant 2020
                                                 en disposem
                                                 de les dades,
 Categoria: Medi ambient                                     està previst de
              302-2     Consum energètic fora de l'organització         poder disposar
 Materials                                             d'aquestes
                                                 dades en la
                                                 memòria del
 GRI 103:                                             2021.
 Enfocament de  103-1  Explicació del tema material i la seva  89-94
 cobertura
 gestió 2016


 124 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020          125
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130