Page 123 - Memòria 2020_CA
P. 123

GRI 102: La retribució dels membres  GRI 102:               Període comprès entre
 Continguts  de la Junta Directiva està  Continguts  102-50 Període objecte de l'informe l'1 de gener i el 31 de
 generals 2016 102-35 Polítiques de remuneració regulada pel Ministeri  generals 2016 desembre de 2020
 d'Inclusió, Seguretat Social
 i Migracions                                Aquesta és la quarta
                                       memòria que
 La retribució dels membres  102-51   Data de l'últim informe      l'organització elabora
 de la Junta Directiva està                         segons els criteris establerts
 102-36 Procés per determinar la remuneració regulada pel Ministeri    pels Estàndards GRI
 d'Inclusió, Seguretat Social
 i Migracions       102-52     Cicle d'elaboració dels informes  Anual

 La retribució dels membres  102-53   Punt de contacte per a preguntes sobre  102
                     l'informe
 Involucrament dels grups d'interès en la  de la Junta Directiva està
 102-37 regulada pel Ministeri
 remuneració               Declaració d'elaboració de l'informe de
 d'Inclusió, Seguretat Social  102-54                    102
 i Migracions               conformitat amb els estàndards GRI
 Informació no      102-55     Índex de contingut GRI       119-131
 102-38 Ràtio de compensació total anual disponible per motius de
 confidencialitat                              136 La memòria s'audita
             102-56     Verificació externa        cada dos anys. El 2019
 Informació no                                es va celebrar l'última
 Ràtio de l'increment percentual de la
 102-39 disponible per motius de                      auditoria
 compensació total anual
 confidencialitat
 PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D'INTERÈS

 102-40 Llista de grups d'interès 81

 El 100% dels treballadors i
 102-41 Acords de negociació col·lectiva treballadores està cobert
 pel conveni col·lectiu

 102-42 Identificació i selecció dels grups d'interès 81
 Enfocament per a la participació dels
 102-43 Annex 4: 116-117
 grups d'interès
 102-44 Temes i preocupacions clau esmentats 117
 PRÀCTIQUES PER A L'ELABORACIÓ D'INFORMES

 Mutual Midat Cyclops,
 Entitats incloses en els estats financers  mútua col·laboradora
 102-45
 consolidats amb la Seguretat Social,
 número 1
 Definició dels continguts dels informes i les
 102-46 102
 cobertures del tema
 102-47 Llistat de temes materials 117

 Aquesta és la quarta
 memòria que
 102-48 Reexpressió de la informació l'organització elabora
 segons els criteris establerts
 pels Estàndards GRI
 Aquesta és la quarta
 memòria que
 102-49 Canvis en l'elaboració d'informes l'organització elabora
 segons els criteris establerts
 pels Estàndards GRI


 122 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020          123
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128