Page 122 - Memòria 2020_CA
P. 122

GRI 102:                             La retribució dels membres              GRI 102:                             Període comprès entre
      Continguts                            de la Junta Directiva està              Continguts  102-50     Període objecte de l'informe    l'1 de gener i el 31 de
      generals 2016 102-35     Polítiques de remuneració     regulada pel Ministeri                generals 2016                          desembre de 2020
                                       d'Inclusió, Seguretat Social
                                       i Migracions                                                      Aquesta és la quarta
                                                                                                  memòria que
                                       La retribució dels membres                     102-51     Data de l'últim informe      l'organització elabora
                                       de la Junta Directiva està                                               segons els criteris establerts
             102-36     Procés per determinar la remuneració regulada pel Ministeri                                               pels Estàndards GRI
                                       d'Inclusió, Seguretat Social
                                       i Migracions                            102-52     Cicle d'elaboració dels informes  Anual

                                       La retribució dels membres                     102-53     Punt de contacte per a preguntes sobre  102
                                                                                 l'informe
                     Involucrament dels grups d'interès en la  de la Junta Directiva està
             102-37                       regulada pel Ministeri
                     remuneració                                                      Declaració d'elaboració de l'informe de
                                       d'Inclusió, Seguretat Social                    102-54                       102
                                       i Migracions                                    conformitat amb els estàndards GRI
                                       Informació no                            102-55     Índex de contingut GRI       119-131
             102-38     Ràtio de compensació total anual  disponible per motius de
                                       confidencialitat                                                    136 La memòria s'audita
                                                                         102-56     Verificació externa        cada dos anys. El 2019
                                       Informació no                                                     es va celebrar l'última
                     Ràtio de l'increment percentual de la
             102-39                       disponible per motius de                                                auditoria
                     compensació total anual
                                       confidencialitat
             PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D'INTERÈS

             102-40     Llista de grups d'interès     81

                                       El 100% dels treballadors i
             102-41     Acords de negociació col·lectiva  treballadores està cobert
                                       pel conveni col·lectiu

             102-42     Identificació i selecció dels grups d'interès 81
                     Enfocament per a la participació dels
             102-43                       Annex 4: 116-117
                     grups d'interès
             102-44     Temes i preocupacions clau esmentats 117
             PRÀCTIQUES PER A L'ELABORACIÓ D'INFORMES

                                       Mutual Midat Cyclops,
                     Entitats incloses en els estats financers  mútua col·laboradora
             102-45
                     consolidats            amb la Seguretat Social,
                                       número 1
                     Definició dels continguts dels informes i les
             102-46                       102
                     cobertures del tema
             102-47     Llistat de temes materials     117

                                       Aquesta és la quarta
                                       memòria que
             102-48     Reexpressió de la informació    l'organització elabora
                                       segons els criteris establerts
                                       pels Estàndards GRI
                                       Aquesta és la quarta
                                       memòria que
             102-49     Canvis en l'elaboració d'informes l'organització elabora
                                       segons els criteris establerts
                                       pels Estàndards GRI


   122     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020         123
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127