Page 121 - Memòria 2020_CA
P. 121

GRI 102: Plantilla  1813 GRI 102: 102-17 Mecanismes d'assessorament i  30-31
 Continguts  estable Continguts     preocupacions ètiques
 generals 2016 Zona A 749 generals 2016
 Zona B 463       GOVERNANÇA
 Central 395
 Clínica 204       102-18      Estructura de governança      18-26
 Plantilla  67      102-19     Delegació d'autoritat       26
 temporal
 Zona A 41                                 Les responsabilitats
 Zona B 9                                  econòmiques, ambientals
                                       i socials recauen sobre
 Central 10       102-20     Responsabilitat a nivell executiu de temes  el director gerent. El
 Clínica 7                econòmics, ambientals i socials  director gerent informa
                                       directament la Junta
 (Central inclou les 4 àrees:                        Directiva.
 Interna; Persones, RSE i Comuni-
 102-8  Informació sobre professionals i altres  cació; Planificació estratègica; i
 (continuació) treballadors i treballadores Prestació sanitària i econòmica 102-21 Consulta a grups d'interès sobre temes  66-71, 65, 116-117
 Clínica inclou: Clínica Copèrnic,    econòmics, ambientals i socials
 Londres i Madrid
 Zona A i zona B inclouen els       Composició del màxim òrgan de govern i
 centres assistencials distribuïts  102-22 els seus comitès        18-26
 per tot el territori estatal)
                                       El president no ocupa un
             102-23     President del màxim òrgan de govern
 Personal per jornada                            càrrec executiu
 Jornada                 Nominació i selecció del màxim òrgan de
 completa 1.340     102-24     govern               19
 Homes 442
 Dones 898        102-25     Conflictes d'interessos      30-31
 Jornada  538
 parcial         102-26     Funció del màxim òrgan de govern en la  12-13, 26
 Homes 149                selecció de propòsits, valors i estratègia
 Dones 389                                 La Junta Directiva és
                     Coneixements col·lectius del màxim òrgan informada per la Direcció
             102-27     de govern             General de la gestió
 81-85                                    executada
 Inclou principalment
 102-9  Cadena de subministrament proveïdors sanitaris, material      La Junta Directiva és qui
 oficina, material sanitari. Tots                      avalua trimestralment
 els proveïdors pertanyen al  102-28   Avaluació de l'acompliment del màxim  la totalitat d'assumptes
 territori nacional            òrgan de govern          rellevants, entre els quals
                                       s'inclouen els econòmics,
                                       els ambientals i els socials
 Canvis significatius en l'organització i en la No hi ha hagut canvis
 102-10 
 cadena de subministrament  significatius 
             102-29     Identificació i gestió d'impactes  32-33
 102-11  Principi o enfocament de precaució 28-33, 116-117 econòmics, ambientals i socials
 Charter de la diversitat 102-30     Eficàcia dels processos de gestió del risc 32-33
 102-12  Iniciatives externes Pacte mundial
 Declaració de Luxemburg 102-31     Avaluació de temes econòmics,   Trimestralment
                     ambientals i socials
 102-13  Afiliació a associacions 27
                                       La Junta Directiva delega
 ESTRATÈGIA        102-32     Funció del màxim òrgan de govern en  les funcions en la Direcció
                                       General per a l'aprovació
                     l'elaboració d'informes de sostenibilitat
                                       de la memòria de
 Declaració d'alts executius responsables                  sostenibilitat
 102-14  4-5, 6-7
 de la presa de decisions 
 102-15 Impactes, riscos i oportunitats principals 4-5, 6-7 102-33 Comunicació de preocupacions crítiques 32-33
 ÈTICA I INTEGRITAT
             102-34     Naturalesa i nombre total de    No es van transmetre
                     preocupacions crítiques      informacions rellevants
 102-16  Valors, principis, estàndards i normes de  12-13, 28-33
 conducta

 120 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020          121
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126