Page 120 - Memòria 2020_CA
P. 120

GRI 102:                             Plantilla  1813                   GRI 102:   102-17     Mecanismes d'assessorament i    30-31
      Continguts                            estable                       Continguts          preocupacions ètiques
      generals 2016                           Zona A  749                    generals 2016
                                       Zona B  463                           GOVERNANÇA
                                       Central  395
                                       Clínica  204                           102-18      Estructura de governança      18-26
                                       Plantilla  67                           102-19     Delegació d'autoritat       26
                                       temporal
                                       Zona A  41                                                     Les responsabilitats
                                       Zona B  9                                                      econòmiques, ambientals
                                                                                                  i socials recauen sobre
                                       Central  10                            102-20     Responsabilitat a nivell executiu de temes  el director gerent. El
                                       Clínica  7                                    econòmics, ambientals i socials  director gerent informa
                                                                                                  directament la Junta
                                       (Central inclou les 4 àrees:                                              Directiva.
                                       Interna; Persones, RSE i Comuni-
             102-8      Informació sobre professionals i altres  cació; Planificació estratègica; i
             (continuació)  treballadors i treballadores    Prestació sanitària i econòmica                   102-21     Consulta a grups d'interès sobre temes  66-71, 65, 116-117
                                       Clínica inclou: Clínica Copèrnic,                          econòmics, ambientals i socials
                                       Londres i Madrid
                                       Zona A i zona B inclouen els                            Composició del màxim òrgan de govern i
                                       centres assistencials distribuïts                  102-22     els seus comitès          18-26
                                       per tot el territori estatal)
                                                                                                  El president no ocupa un
                                                                         102-23     President del màxim òrgan de govern
                                       Personal per jornada                                                 càrrec executiu
                                       Jornada                                      Nominació i selecció del màxim òrgan de
                                       completa 1.340                          102-24     govern               19
                                       Homes   442
                                       Dones   898                           102-25     Conflictes d'interessos      30-31
                                       Jornada  538
                                       parcial                              102-26     Funció del màxim òrgan de govern en la  12-13, 26
                                       Homes   149                                   selecció de propòsits, valors i estratègia
                                       Dones   389                                                     La Junta Directiva és
                                                                                 Coneixements col·lectius del màxim òrgan informada per la Direcció
                                                                         102-27     de govern             General de la gestió
                                       81-85                                                         executada
                                       Inclou principalment
             102-9      Cadena de subministrament     proveïdors sanitaris, material                                             La Junta Directiva és qui
                                       oficina, material sanitari. Tots                                            avalua trimestralment
                                       els proveïdors pertanyen al                     102-28     Avaluació de l'acompliment del màxim  la totalitat d'assumptes
                                       territori nacional                                 òrgan de govern          rellevants, entre els quals
                                                                                                  s'inclouen els econòmics,
                                                                                                  els ambientals i els socials
                     Canvis significatius en l'organització i en la No hi ha hagut canvis
             102-10 
                     cadena de subministrament      significatius 
                                                                         102-29     Identificació i gestió d'impactes  32-33
             102-11      Principi o enfocament de precaució 28-33, 116-117                                   econòmics, ambientals i socials
                                       Charter de la diversitat                      102-30     Eficàcia dels processos de gestió del risc 32-33
             102-12      Iniciatives externes        Pacte mundial
                                       Declaració de Luxemburg                       102-31     Avaluació de temes econòmics,   Trimestralment
                                                                                 ambientals i socials
             102-13      Afiliació a associacions      27
                                                                                                  La Junta Directiva delega
             ESTRATÈGIA                                                       102-32     Funció del màxim òrgan de govern en  les funcions en la Direcció
                                                                                                  General per a l'aprovació
                                                                                 l'elaboració d'informes de sostenibilitat
                                                                                                  de la memòria de
                     Declaració d'alts executius responsables                                                         sostenibilitat
             102-14                       4-5, 6-7
                     de la presa de decisions 
             102-15     Impactes, riscos i oportunitats principals 4-5, 6-7                          102-33     Comunicació de preocupacions crítiques 32-33
             ÈTICA I INTEGRITAT
                                                                         102-34     Naturalesa i nombre total de    No es van transmetre
                                                                                 preocupacions crítiques      informacions rellevants
             102-16      Valors, principis, estàndards i normes de  12-13, 28-33
                     conducta

   120     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020         121
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125