Page 12 - Memòria 2020_CA
P. 12

LÍNIES DE NEGOCI                                                    MISSIÓ                        VISIÓ

                                                                 La nostra missió és tenir cura de la salut laboral de  La nostra visió és ser el soci de referència dels
      Com a MCSS, les nostres funcions principals són:
                                                                 les persones de manera responsable.         nostres mutualistes per a la cura de la salut i el
        ` Assistència sanitària i cobertura econòmica,                                                             benestar de les persones i per a reduir-ne els riscos
       com a conseqüència d'accidents de treball o                                     Per això, hem de posar totes les eines necessàries  laborals, i desenvolupar conjuntament propostes
       de malalties professionals.                                             per a garantir la qualitat del servei i de l'atenció  de valor innovadores en una relació permanent i
                                                                 sanitària que oferim als nostres treballadors i   de confiança.
        ` Gestió de la prestació econòmica derivada                                    treballadores lesionats. A més, hem de gestionar
       d'una incapacitat temporal que s'hagi produït                                    els recursos amb responsabilitat; és a dir, amb  Per a dur a terme el nostre Pla estratègic, ens
       com a conseqüència d'un accident no labo-                                     eficàcia i eficiència, per a assegurar l'adequada  basem en quatre eixos: les persones, l'orientació al
       ral o d'una malaltia comuna.                                            protecció econòmica de la població protegida     client, la cultura innovadora i els resultats.

        ` Tramitació de les prestacions econòmiques:                                    i dels seus familiars. I sense oblidar la necessitat
                                                                 d'impulsar polítiques de prevenció de riscos     Les persones de l'entitat són el nostre actiu prin-
          ` Per risc durant l'embaràs o la lactància                                  laborals (PRL) i de promoció de la salut laboral   cipal. Per això considerem fonamental una bona
          natural.                                                                              funció del lideratge, així com potenciar la comu-
                                                                 entre les empreses mutualistes que permetin reduir
          ` Per cura de menors amb càncer o una                                     la sinistralitat laboral i reforçar el seu compromís  nicació i la participació dels equips. La capacita-
          altra malaltia greu.                                              amb la responsabilitat social.            ció i l'accés al coneixement són altres punts clau,
                                                                                            especialment en l'escenari de digitalització en què
          ` Per cessament  d'activitat dels                                                               estem immersos.
          treballadors/es autònoms/es.

        ` Col·laboració amb la Seguretat Social en les                                                             En el context canviant i dinàmic actual, és
       activitats de prevenció (PRL), recuperació                                       PERSONES                     fonamental conèixer els nostres principals grups
       i totes les previstes en la Llei General de la                                    Desenvolupar (alliberar) el       d'interès i orientar-nos-hi: Mutualistes i Població
       Seguretat Social.                                                                            protegida.
                                                                       potencial de les persones i els
                                                                                            Una palanca que ens ajuda a adaptar-nos a
      PLA ESTRATÈGIC 2019-2021                                                     equips.                  les necessitats i expectatives dels nostres grups
                                                                   ORIENTACIÓ AL CLIENT               d'interès, sense perdre de vista la necessitat de ser
      El pla estratègic 2019-2021 és un projecte que                                                               eficients i eficaços, és la innovació.
      segueix amb la línia de ser una mútua cada                                            Superar les expectatives d'em-
      vegada més propera als nostres mutualistes i amb
      més capacitat d'escolta activa per a respondre a                                         preses, col·laboradors i usuaris,
      les seves necessitats.                                                      i del client intern.

      El Pla defineix la nostra missió —qui som—, la                                      CULTURA INNOVADORA
      nostra visió —on volem arribar— i les prioritats
      estratègiques que ens hem marcat per avançar                                           Potenciar la innovació i la
      en la consecució de les nostres fites.                                              tecnologia com a avantatge
                                                                       competitiu, amb enfocament

         "En el context canviant i dinàmic actual                                          servei i enfocament eficiència.
           és fonamental conèixer i orientar-nos                                      RESULTATS
         cap als nostres grups d'interès principals:
             mutualistes i població protegida"                                          Assolir els resultats establerts
                                                                       en el pressupost que ens
                                                                       mantinguin entre els millors

                                                                       del sector.

   12     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          13
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17