Page 119 - Memòria 2020_CA
P. 119

ANNEX 4. ODS ANNEX 6. ÍNDEX GRI


      La taula que mostrem a continuació resumeix els continguts generals i específics de la Global Reporting
 L'Assemblea General de les Nacions Unides va  Objectiu 8: promoure el creixement econòmic, in-
 adoptar el 2005 un conjunt d'objectius globals en- clusiu i sostingut, l'ocupació plena i productiva i el  Initiative (GRI).
 caminats a erradicar la pobresa, protegir el pla- treball decent per a tothom.
 neta i assegurar la prosperitat per a tota la pobla- Estàndard  Informació sobre l'acompliment de gestió i  Pàgines o enllaços Omissions
 ció mundial com a part de l'Agenda 2030 per al  Objectiu 13: adoptar mesures urgents per comba- GRI indicadors
 Desenvolupament Sostenible. Aquesta nova agen- tre el canvi climàtic i els seus efectes.
 da es compon de 17 objectius, dividits en 169 fites, i  GRI 101: Fonaments 2016
 reconeix les empreses i el sector privat com un dels  Objectiu 16: promoure societats pacífiques i inclu-
 motors de productivitat, de creixement econòmic  sives per al desenvolupament sostenible, facilitar  Continguts generals bàsics
 inclusiu i de creació d'ocupació. Per això s'anima  l'accés a la justícia per a tots i crear institucions efi-
 totes les organitzacions a adoptar pràctiques soste- caces, responsables i inclusives a tots els nivells. GRI 102:
 nibles i responsables socialment, i a comunicar-ho  Continguts  PERFIL DE L'ORGANITZACIÓ 
 als seus grups d'interès. generals 2016 102-1  Nom de l'organització   11

 A MC MUTUAL, com a empresa que presta serveis  102-2  Activitats, productes i serveis 12, 34
 essencials per a les persones i com a membre de la             La seu central està
 societat, tenim la responsabilitat i el deure ètic de  102-3  Ubicació de la seu ubicada a l'Av. Josep
                                       Tarradellas, 14-18
 contribuir a la millora social («les persones, el plane-          Barcelona 08029
 ta i la prosperitat»). Per aquest motiu, i de confor- 102-4  Ubicació de les operacions 11-12, 104
 mitat amb el nostre compromís, més enllà de bus-
 car únicament la rendibilitat econòmica inherent  102-5  Propietat i forma jurídica 11
 a qualsevol activitat empresarial, ens esforcem per
                102-6    Mercats servits          11, 34-46, 81-85
 alinear les nostres operacions amb els ODS definits
 per les Nacions Unides.    102-7    Mida de l'organització       11, 34-46, 73

                                       73
 Concretament, a través de les nostres activitats,
 contribuïm a assolir els ODS següents:                    Persones  1.752
                                       fixes*  empleats
 Objectiu 1: posar fi a la pobresa en totes les formes            Homes  558 - 31,84%
 a tot el món.                                Dones  1.194 - 68,16%
                                       Plantilla  1.811
                                       estable* empleats
 Objectiu 3: garantir una vida sana i promoure el
                                       Homes   582 - 32,14%
 benestar en totes les edats.
                                       Dones  1.229 - 67,86%
 Objectiu 4: garantir una educació inclusiva, equi-              * "Persones fixes" inclou
                                       les que tenen contracte
 tativa i de qualitat i promoure oportunitats d'apre- 102-8  Informació sobre professionals i altres  indefinit.
                     treballadors i treballadores
 nentatge durant tota la vida per a tothom.                  * "Plantilla estable" inclou
                                       persones amb contracte
                                       indefinit, jubilats i persones
 Objectiu 5: aconseguir la igualtat entre els gèneres             amb contractes temporals.
 i donar poder a totes les dones i les nenes.

                                       Total plantilla a  1878
 Objectiu 7: garantir l'accés a una energia assequi-             31/12/2020
 ble, segura, sostenible i moderna per a tothom.               Plantilla estable
                                       (fixos, temp. i JP) 1811
                                       Plantilla
                                       temporal (subst.  67
                                       i event.)

 118 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020          119
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124