Page 118 - Memòria 2020_CA
P. 118

ANNEX 4. ODS                                                      ANNEX 6. ÍNDEX GRI


                                                                 La taula que mostrem a continuació resumeix els continguts generals i específics de la Global Reporting
      L'Assemblea General de les Nacions Unides va     Objectiu 8: promoure el creixement econòmic, in-
      adoptar el 2005 un conjunt d'objectius globals en-  clusiu i sostingut, l'ocupació plena i productiva i el      Initiative (GRI).
      caminats a erradicar la pobresa, protegir el pla-  treball decent per a tothom.
      neta i assegurar la prosperitat per a tota la pobla-                                   Estàndard    Informació sobre l'acompliment de gestió i    Pàgines o enllaços  Omissions
      ció mundial com a part de l'Agenda 2030 per al    Objectiu 13: adoptar mesures urgents per comba-             GRI     indicadors
      Desenvolupament Sostenible. Aquesta nova agen-    tre el canvi climàtic i els seus efectes.
      da es compon de 17 objectius, dividits en 169 fites, i                                 GRI 101: Fonaments 2016
      reconeix les empreses i el sector privat com un dels  Objectiu 16: promoure societats pacífiques i inclu-
      motors de productivitat, de creixement econòmic   sives per al desenvolupament sostenible, facilitar        Continguts generals bàsics
      inclusiu i de creació d'ocupació. Per això s'anima  l'accés a la justícia per a tots i crear institucions efi-
      totes les organitzacions a adoptar pràctiques soste- caces, responsables i inclusives a tots els nivells.       GRI 102:
      nibles i responsables socialment, i a comunicar-ho                                   Continguts  PERFIL DE L'ORGANITZACIÓ 
      als seus grups d'interès.                                                generals 2016   102-1    Nom de l'organització       11

      A MC MUTUAL, com a empresa que presta serveis                                               102-2    Activitats, productes i serveis  12, 34
      essencials per a les persones i com a membre de la                                                                    La seu central està
      societat, tenim la responsabilitat i el deure ètic de                                           102-3    Ubicació de la seu         ubicada a l'Av. Josep
                                                                                                  Tarradellas, 14-18
      contribuir a la millora social («les persones, el plane-                                                                 Barcelona 08029
      ta i la prosperitat»). Per aquest motiu, i de confor-                                           102-4    Ubicació de les operacions     11-12, 104
      mitat amb el nostre compromís, més enllà de bus-
      car únicament la rendibilitat econòmica inherent                                              102-5    Propietat i forma jurídica     11
      a qualsevol activitat empresarial, ens esforcem per
                                                                           102-6    Mercats servits          11, 34-46, 81-85
      alinear les nostres operacions amb els ODS definits
      per les Nacions Unides.                                                          102-7    Mida de l'organització       11, 34-46, 73

                                                                                                  73
      Concretament, a través de les nostres activitats,
      contribuïm a assolir els ODS següents:                                                                          Persones  1.752
                                                                                                   fixes*  empleats
      Objectiu 1: posar fi a la pobresa en totes les formes                                                                   Homes  558 - 31,84%
      a tot el món.                                                                                       Dones  1.194 - 68,16%
                                                                                                   Plantilla  1.811
                                                                                                   estable* empleats
      Objectiu 3: garantir una vida sana i promoure el
                                                                                                   Homes   582 - 32,14%
      benestar en totes les edats.
                                                                                                   Dones  1.229 - 67,86%
      Objectiu 4: garantir una educació inclusiva, equi-                                                                    * "Persones fixes" inclou
                                                                                                   les que tenen contracte
      tativa i de qualitat i promoure oportunitats d'apre-                                            102-8    Informació sobre professionals i altres  indefinit.
                                                                                 treballadors i treballadores
      nentatge durant tota la vida per a tothom.                                                                        * "Plantilla estable" inclou
                                                                                                   persones amb contracte
                                                                                                   indefinit, jubilats i persones
      Objectiu 5: aconseguir la igualtat entre els gèneres                                                                   amb contractes temporals.
      i donar poder a totes les dones i les nenes.

                                                                                                   Total plantilla a  1878
      Objectiu 7: garantir l'accés a una energia assequi-                                                                    31/12/2020
      ble, segura, sostenible i moderna per a tothom.                                                                      Plantilla estable
                                                                                                   (fixos, temp. i JP) 1811
                                                                                                   Plantilla
                                                                                                   temporal (subst.  67
                                                                                                   i event.)

   118     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020         119
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123