Page 117 - Memòria 2020_CA
P. 117

ANNEX 4. ANÀLISI DE

 MATERIALITAT  ` Pràctiques laborals indirectament els canals de comunicació amb  pectes qualificats amb importància alta, alta-mit-
  ` Societat els diferents grups d'interès. Això ens va possibilitar  ja, mitja-alta i mitjana-mitjana, tant per a la nostra
 Després del procés de definició de la materialitat  una visió de conjunt més coherent i d'acord amb  organització com per als nostres grups d'interès.
 iniciat en l'exercici 2016, a MC MUTUAL entenem   ` Responsabilitat sobre el producte la nostra realitat corporativa, mentre que el pes  Cal tenir en compte que GRI recomana considerar
 la materialitat com aquells aspectes que poden   ` Drets humans de cada grup és directament proporcional al grau  materials els temes que hi ha en els dos extrems:
 tenir un impacte, present o futur, en la consecució  d'importància per a la nostra mútua i, per tant, no  alta-baixa i baixa-alta, per a tenir en compte totes
 dels objectius de la nostra organització. També és  PRIORITZACIÓ depèn del nombre de respostes rebudes. dues perspectives.
 un procés necessari per a detectar els aspectes  Vam seleccionar els aspectes materials mitjançant
 rellevants que determinen la capacitat de generar  una doble anàlisi, interna i externa, que ens va  VALIDACIÓ
 valor per als nostres grups d'interès des d'un punt de  permetre conèixer el grau d'importància dels temes  Un cop finalitzat aquest doble procés i determinats
 vista social, ambiental i econòmic. els temes i el seu grau d'importància, elaborem un
 identificats, tant per a la nostra entitat com per als
 nostres grups d'interès. mapa que considera com materials tots aquells as-
 L'anàlisi i el procés de definició d'aspectes rellevants
 el realitzem al 2017 d'acord amb els estàndards GRI
 (Global Reporting Initiative) i la norma AA1000SES  ÀMBIT INTERN – RELLEVANT PER A
 (2011) d”Accountability. Per realitzar-lo comptem  MC MUTUAL MATRIU DE MATERIALITAT
 amb la col·laboració de diferents àrees d'MC
                                         201 - Compliment
 MUTUAL i amb la participació dels nostres grups  Per a la priorització interna vam organitzar una sessió  econòmic 205 - Lluita
 d'interès, seguint les següents fases: de simulació per a determinar els aspectes que MC  contra la corrupció
                                         403 - Salut i seguretat
                                         en el
 MUTUAL considera més rellevants per a cada grup  ALTA 301 - Materials       treball
 IDENTIFICACIÓ DELS ASPECTES  d'interès, i així poder-los contrastar posteriorment  416 - Salut i seguretat
                                           dels clients
 RELLEVANTS amb cada col·lectiu. Una dinàmica participativa           419 - Compliment
 en la qual un grup de persones de l'organització,                  socioeconòmic
 Aquest pas previ és necessari per a elaborar una  representatives de les diferents àrees i col·lectius  406 - No discriminació
 llista amb els temes potencialment rellevants per a  professionals, van simular el rol dels diferents grups  418 - Privacitat dels
 l'activitat de la nostra entitat. Les fonts d'informació  d'interès de l'entitat. 203 - Impactes  clients Gestió de
                              la relació dels
                  econòmics
 utilitzades per realitzar aquesta identificació van  MITJANA indirectes clients* 302 - Energia
 ser:             404 - Formació i     414 - Avaluació social
                              dels proveïdors
                desenvolupament
 ÀMBIT EXTERN – RELLEVANT PER  413 - Comunitats locals 407 - Llibertat
                              d'associació
  ` Els GRI Sustainability Topics. ALS NOSTRES GRUPS D'INTERÈS Rellevància per als grups d'interès i negociació
                              col·lectiva
  ` Els principis de la Sustainability Accounting  204 - Pràctiques
 Standards Board (SASB). Per aquesta anàlisi comptem amb la participació  d'adquisició 202
 dels següents grups d'interès: persones usuàries i  - Presència en el
                mercat 305 - Emissions
  ` Les observacions de RobecoSAM en referència  beneficiàries i la població protegida, proveïdors,  308 - Avaluació
 a proveïdors de serveis mèdics.  ambiental dels
                  proveïdors
 òrgans de govern, societat i comunitat propera,  BAIXA 401 - Ocupació 206 - Pràctiques de  306 - Efluents i residus
                              competència
  ` Les anàlisi del sector, amb una atenció especial  sector mútues, administració pública, empreses i  402 - Relacions  deslleial
 a les iniciatives en matèria de sostenibilitat. autònoms adherits i el nostre equip humà. treballador- 307 - Compliment
                  empresa
                            405 - Diversitat i igualtat
                417 - Màrqueting i      d'oportunitats
  ` Els resultats de l'estudi d'anàlisis comparativa  L'anàlisi externa la fem mitjançant un grup d'interès.  etiquetatge
 sectorial,  que inclou les entitats següents:  412 - Avaluació de drets
                  humans
 Asepeyo, Fraternitat, Unió de Mútues, Mutualia,  També vam assignar un grau de rellevància en
 i una entitat d'assegurances de salut privada:  funció de la importància que els enquestats van  BAIXA ALTA
 DKV. considerar que té la sostenibilitat per a MC MUTUAL.
                      Importància dels impactes econòmics, ambientals i socials
 Classifiquem els temes identificats com a  En total es van completar 119 enquestes més
 potencialment materials en 6 categories: un focus group realitzat amb el nostre equip
 humà. L'anàlisi estadística es va desenvolupar  MEDI AMBIENT  ECONOMIA  PRÀCTIQUES LABORALS
  ` Economia
 mitjançant la ponderació de les respostes segons
  ` Medi ambient els grups d'interès. També vam tenir en compte   DRETS HUMANS  SOCIETAT  RESPONSABILITAT SOBRE EL SERVEI
 116 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020          117
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122