Page 116 - Memòria 2020_CA
P. 116

ANNEX 4. ANÀLISI DE

      MATERIALITAT                       ` Pràctiques laborals                     indirectament els canals de comunicació amb     pectes qualificats amb importància alta, alta-mit-
                                  ` Societat                          els diferents grups d'interès. Això ens va possibilitar  ja, mitja-alta i mitjana-mitjana, tant per a la nostra
      Després del procés de definició de la materialitat                                   una visió de conjunt més coherent i d'acord amb   organització com per als nostres grups d'interès.
      iniciat en l'exercici 2016, a MC MUTUAL entenem     ` Responsabilitat sobre el producte              la nostra realitat corporativa, mentre que el pes  Cal tenir en compte que GRI recomana considerar
      la materialitat com aquells aspectes que poden      ` Drets humans                        de cada grup és directament proporcional al grau  materials els temes que hi ha en els dos extrems:
      tenir un impacte, present o futur, en la consecució                                  d'importància per a la nostra mútua i, per tant, no  alta-baixa i baixa-alta, per a tenir en compte totes
      dels objectius de la nostra organització. També és  PRIORITZACIÓ                           depèn del nombre de respostes rebudes.       dues perspectives.
      un procés necessari per a detectar els aspectes  Vam seleccionar els aspectes materials mitjançant
      rellevants que determinen la capacitat de generar  una doble anàlisi, interna i externa, que ens va         VALIDACIÓ
      valor per als nostres grups d'interès des d'un punt de  permetre conèixer el grau d'importància dels temes      Un cop finalitzat aquest doble procés i determinats
      vista social, ambiental i econòmic.                                          els temes i el seu grau d'importància, elaborem un
                                identificats, tant per a la nostra entitat com per als
                                nostres grups d'interès.                     mapa que considera com materials tots aquells as-
      L'anàlisi i el procés de definició d'aspectes rellevants
      el realitzem al 2017 d'acord amb els estàndards GRI
      (Global Reporting Initiative) i la norma AA1000SES  ÀMBIT INTERN – RELLEVANT PER A
      (2011) d”Accountability. Per realitzar-lo comptem  MC MUTUAL                                               MATRIU DE MATERIALITAT
      amb la col·laboració de diferents àrees d'MC
                                                                                                     201 - Compliment
      MUTUAL i amb la participació dels nostres grups  Per a la priorització interna vam organitzar una sessió                                       econòmic 205 - Lluita
      d'interès, seguint les següents fases:        de simulació per a determinar els aspectes que MC                                            contra la corrupció
                                                                                                     403 - Salut i seguretat
                                                                                                     en el
                                MUTUAL considera més rellevants per a cada grup                  ALTA 301 - Materials                   treball
      IDENTIFICACIÓ DELS ASPECTES             d'interès, i així poder-los contrastar posteriorment                                           416 - Salut i seguretat
                                                                                                       dels clients
      RELLEVANTS                      amb cada col·lectiu. Una dinàmica participativa                                             419 - Compliment
                                en la qual un grup de persones de l'organització,                                              socioeconòmic
      Aquest pas previ és necessari per a elaborar una   representatives de les diferents àrees i col·lectius                                           406 - No discriminació
      llista amb els temes potencialment rellevants per a  professionals, van simular el rol dels diferents grups                            418 - Privacitat dels
      l'activitat de la nostra entitat. Les fonts d'informació  d'interès de l'entitat.                             203 - Impactes        clients Gestió de
                                                                                          la relació dels
                                                                             econòmics
      utilitzades per realitzar aquesta identificació van                                          MITJANA indirectes       clients*       302 - Energia
      ser:                                                                    404 - Formació i     414 - Avaluació social
                                                                                          dels proveïdors
                                                                           desenvolupament
                                ÀMBIT EXTERN – RELLEVANT PER                             413 - Comunitats locals 407 - Llibertat
                                                                                          d'associació
        ` Els GRI Sustainability Topics.         ALS NOSTRES GRUPS D'INTERÈS                         Rellevància per als grups d'interès  i negociació
                                                                                          col·lectiva
        ` Els principis de la Sustainability Accounting                                            204 - Pràctiques
       Standards Board (SASB).              Per aquesta anàlisi comptem amb la participació                    d'adquisició 202
                                dels següents grups d'interès: persones usuàries i                  - Presència en el
                                                                           mercat 305 - Emissions
        ` Les observacions de RobecoSAM en referència  beneficiàries i la població protegida, proveïdors,                  308 - Avaluació
       a proveïdors de serveis mèdics.                                                       ambiental dels
                                                                             proveïdors
                                òrgans de govern, societat i comunitat propera,                  BAIXA 401 - Ocupació    206 - Pràctiques de    306 - Efluents i residus
                                                                                          competència
        ` Les anàlisi del sector, amb una atenció especial  sector mútues, administració pública, empreses i               402 - Relacions       deslleial
       a les iniciatives en matèria de sostenibilitat.  autònoms adherits i el nostre equip humà.                         treballador-     307 - Compliment
                                                                             empresa
                                                                                        405 - Diversitat i igualtat
                                                                           417 - Màrqueting i      d'oportunitats
        ` Els resultats de l'estudi d'anàlisis comparativa  L'anàlisi externa la fem mitjançant un grup d'interès.              etiquetatge
       sectorial,  que inclou les entitats següents:                                           412 - Avaluació de drets
                                                                             humans
       Asepeyo, Fraternitat, Unió de Mútues, Mutualia,  També vam assignar un grau de rellevància en
       i una entitat d'assegurances de salut privada:  funció de la importància que els enquestats van                        BAIXA                       ALTA
       DKV.                       considerar que té la sostenibilitat per a MC MUTUAL.
                                                                                  Importància dels impactes econòmics, ambientals i socials
      Classifiquem els temes identificats com a      En total es van completar 119 enquestes més
      potencialment materials en 6 categories:       un focus group realitzat amb el nostre equip
                                humà. L'anàlisi estadística es va desenvolupar                       MEDI AMBIENT   ECONOMIA   PRÀCTIQUES LABORALS
        ` Economia
                                mitjançant la ponderació de les respostes segons
        ` Medi ambient                  els grups d'interès. També vam tenir en compte                   DRETS HUMANS     SOCIETAT  RESPONSABILITAT SOBRE EL SERVEI
   116     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020         117
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121