Page 115 - Memòria 2020_CA
P. 115

ANNEX 2. COMPLIMENT  l'estat d'alarma, va acordar, entre altres importants  Mútues: una prestació per cessament d'activitat i  previstes en el Pla general d'activitats preventives

 LEGISLATIU mesures, la suspensió dels terminis administratius i  treball per compte propi (vinculada a la reducció  de la Seguretat Social a aplicar per les mútues en
 processals amb plena incidència en molts àmbits  de facturació), i una prestació extraordinària per a  la planificació de les seves activitats, a l'objecte
 L'any 2020 és un exercici marcat per la pandè- de la Mútua, especialment en la via judicial i en  autònoms de temporada. Sengles prestacions es  d'incloure mesures addicionals destinades a la
 mia de la COVID-19, la crisi de la qual ens deixa  els processos de contractació pública. Sengles  van abonar des de l'1 de juliol fins al 30 de setembre  incorporació segura dels treballadors a l'empresa
 multitud de mesures destinades a gestionar i com- suspensions es van aixecar al mes de juny. de 2020. Seguidament, el Reial decret llei 30/2020,  i a evitar la incidència de la COVID-19.
 batre'n les conseqüències socials i econòmiques,  de 29 de setembre, va introduir cinc prestacions
 amb una afectació notable per a empreses, tre- Ja en l'àmbit de la normativa relacionada  noves, amb un abast similar a les aprovades per  Finalment, en l'àmbit de la contractació, l'any
 balladors autònoms i mútues. directament amb la gestió de la crisi sanitària i  al tercer trimestre, tot i que incorporant algunes  no ha estat menys prolix pel que fa a normativa.
 econòmica, podem distingir la gestió relacionada  novetats de calat, com la prestació extraordinària  Per citar algunes de les més rellevants: L'Ordre
 Previ a l'inici de la pandèmia, l'exercici es va iniciar  amb la prestació d'incapacitat temporal i la  per a treballadors que veien temporalment suspesa  HAC/1272/2019, va modificar per 2020 els llindars
 amb l'entrada en vigor, l'1 de gener, del Catàleg de  derivada de la prestació per cessament d'activitat  l'activitat amb motiu d'una resolució governativa,  dels procediments de contractació de la Llei de
 Prestacions Complementàries d'Assistència Social  dels treballadors autònoms. així com una altra prestació extraordinària per als  Contractes del Sector Públic; el Reial decret llei
 (Resolució de 28 d'octubre de 2019), autoritzades a  que no tenien la carència necessària. Aquestes  3/2020, de 4 de febrer, entre altres mesures, va
 l'empara de l'article 96.1.b) de l'TRLGSS, que podran  En relació amb la prestació de la incapacitat  prestacions es van prolongar des l'1 d'octubre de  eliminar alguns dels requisits fixats per a poder
 ser implementades per les MCSS atenent a la seva  temporal, el Reial decret llei 6/2020, de 10 de  2020 fins el 31 de gener de 2021. celebrar contractes menors; en el Reial decret llei
 disponibilitat pressupostària; no es poden atorgar  març, va millorar la protecció dels treballadors  8/2020, de 17 de març, es van establir un seguit
 prestacions diferents a les que hi estan previstes.  afectats per la COVID-19, tant per aïllament com  En un altre ordre de coses, encara que amb motiu  de previsions en relació amb l'execució dels
 Aquests beneficis, de caràcter potestatiu, són  per contagi. Així, amb caràcter excepcional, es  de l'important paper exercit durant la pandèmia  contractes celebrats per les entitats pertanyents al
 concedits per les Mútues mitjançant una Comissió  consideraran situació assimilada a l'accident de  per la figura del teletreball i per a garantir la  Sector Públic, atenent a la dificultat o impossibilitat
 de Prestacions Especials. treball, exclusivament per a la prestació econòmica  prevenció davant el risc, es va aprovar el Reial  de donar continuïtat a molts contractes , amb
 d'incapacitat temporal. En aquest sentit, els reials  decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball  motiu de la pandèmia; mitjançant el Reial decret
 El Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, a  decrets-llei 19/2020 i 28/2020 van establir també  a distància, aplicable a les relacions laborals  llei 9/2020, de 27 de març, es va ampliar la
 més de prorrogar l'aplicació el 2020 de l'Ordre de  la consideració com a contingència professional  per compte d'altri. I s'estableix que perquè tingui  tramitació d'emergència en els procediments de
 cotització de 2019, va suspendre l'aplicació del  derivada d'accident de treball les malalties  aquesta consideració ha de prestar com a mínim  contractació referents a l'execució de mesures per
 sistema bonus per a les cotitzacions que es generessin  patides pel personal que presta servei en centres  el 30% de la jornada, o el percentatge equivalent  fer front a la COVID-19; i el Reial decret llei 15/2020,
 durant l'any 2020 I pel que fa al finançament de la  sanitaris o sociosanitaris com a conseqüència del  en funció de la durada del contracte, en un  de 21 d'abril, va permetre que en el procediment
 gestió de la prestació econòmica per incapacitat  virus SARS-CoV2 durant l'estat d'alarma. període de referència de tres mesos. El treball a  obert simplificat, l'obertura del sobre amb els criteris
 temporal per contingències comunes, en haver-se  distància és voluntari tant per al treballador com  no subjectes a judici de valor es faci per mitjans
 prorrogat l'Ordre de cotització del 2019, els termes  De gran incidència i importantíssim impacte van  per a l'empresa i requereix la signatura d'un acord.  electrònics.
 per a l'aplicació a les mútues dels coeficients  ser les diferents mesures destinades a la protecció
 addicionals per insuficiència financera es van  dels treballadors autònoms. Així, amb motiu de  Seguint dins de l'àmbit de la prevenció de riscos,
 establir mitjançant Resolució de 4 d'agost de 2020. la primera declaració de l'estat d'alarma, el Reial  mitjançant la Resolució de 25 de setembre de
 decret llei 8/2020, de 17 de març, va aprovar una  2020, es van ampliar les activitats preventives
 Pel que fa a les retribucions dels càrrecs directius  prestació extraordinària per cessament d'activitat
 i de la resta de personal de les mútues, la previsió  (PECATA) per als afectats per la declaració de
 es va dur a terme en el Reial decret llei 2/2020,  l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària
 de 21 de gener. S'hi establia que les retribucions  ocasionada per la COVID-19. En ella, es protegia
 no podran experimentar un increment global  els autònoms per als quals les activitats quedaven
 superior al 2% respecte de les vigents el 2019. A  suspeses, o els que veien reduïda la facturació d'un
 més, si l'increment del PIB a preus constants assolís  75%. Aquesta prestació, que es va encomanar
 o superés el 2,5%, s'afegiria, amb efectes d'1 de  a càrrec de les mútues, es va perllongar fins al
 juliol de 2020, un altre 1% d'increment salarial;  30 de juny de 2020 i no requeria ni la cobertura
 mentre que per a un creixement inferior al 2,5%  ni la carència mínima necessària per cessament
 esmentat, s'establia una disminució proporcional  d'activitat que s'exigeix amb caràcter general
 de l'increment.  per accedir a la prestació ordinària. Sense solució
 de continuïtat, el Reial decret llei 24/2020, de 26
 Amb l'inici de la crisi sanitària, el Reial Decret  de juny, va aprovar dues noves prestacions per
 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara  cessament d'activitat, també a càrrec de les
 114 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020          115
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120