Page 114 - Memòria 2020_CA
P. 114

ANNEX 2. COMPLIMENT                 l'estat d'alarma, va acordar, entre altres importants       Mútues: una prestació per cessament d'activitat i  previstes en el Pla general d'activitats preventives

      LEGISLATIU                      mesures, la suspensió dels terminis administratius i       treball per compte propi (vinculada a la reducció  de la Seguretat Social a aplicar per les mútues en
                                processals amb plena incidència en molts àmbits          de facturació), i una prestació extraordinària per a  la planificació de les seves activitats, a l'objecte
      L'any 2020 és un exercici marcat per la pandè-    de la Mútua, especialment en la via judicial i en         autònoms de temporada. Sengles prestacions es    d'incloure mesures addicionals destinades a la
      mia de la COVID-19, la crisi de la qual ens deixa  els processos de contractació pública. Sengles          van abonar des de l'1 de juliol fins al 30 de setembre  incorporació segura dels treballadors a l'empresa
      multitud de mesures destinades a gestionar i com-  suspensions es van aixecar al mes de juny.            de 2020. Seguidament, el Reial decret llei 30/2020,  i a evitar la incidència de la COVID-19.
      batre'n les conseqüències socials i econòmiques,                                    de 29 de setembre, va introduir cinc prestacions
      amb una afectació notable per a empreses, tre-    Ja en l'àmbit de la normativa relacionada             noves, amb un abast similar a les aprovades per   Finalment, en l'àmbit de la contractació, l'any
      balladors autònoms i mútues.             directament amb la gestió de la crisi sanitària i        al tercer trimestre, tot i que incorporant algunes  no ha estat menys prolix pel que fa a normativa.
                                econòmica, podem distingir la gestió relacionada         novetats de calat, com la prestació extraordinària  Per citar algunes de les més rellevants: L'Ordre
      Previ a l'inici de la pandèmia, l'exercici es va iniciar  amb la prestació d'incapacitat temporal i la        per a treballadors que veien temporalment suspesa  HAC/1272/2019, va modificar per 2020 els llindars
      amb l'entrada en vigor, l'1 de gener, del Catàleg de  derivada de la prestació per cessament d'activitat       l'activitat amb motiu d'una resolució governativa,  dels procediments de contractació de la Llei de
      Prestacions Complementàries d'Assistència Social   dels treballadors autònoms.                    així com una altra prestació extraordinària per als  Contractes del Sector Públic; el Reial decret llei
      (Resolució de 28 d'octubre de 2019), autoritzades a                                  que no tenien la carència necessària. Aquestes  3/2020, de 4 de febrer, entre altres mesures, va
      l'empara de l'article 96.1.b) de l'TRLGSS, que podran  En relació amb la prestació de la incapacitat         prestacions es van prolongar des l'1 d'octubre de  eliminar alguns dels requisits fixats per a poder
      ser implementades per les MCSS atenent a la seva   temporal, el Reial decret llei 6/2020, de 10 de         2020 fins el 31 de gener de 2021.          celebrar contractes menors; en el Reial decret llei
      disponibilitat pressupostària; no es poden atorgar  març, va millorar la protecció dels treballadors                                    8/2020, de 17 de març, es van establir un seguit
      prestacions diferents a les que hi estan previstes.  afectats per la COVID-19, tant per aïllament com         En un altre ordre de coses, encara que amb motiu   de previsions en relació amb l'execució dels
      Aquests beneficis, de caràcter potestatiu, són    per contagi. Així, amb caràcter excepcional, es          de l'important paper exercit durant la pandèmia   contractes celebrats per les entitats pertanyents al
      concedits per les Mútues mitjançant una Comissió   consideraran situació assimilada a l'accident de         per la figura del teletreball i per a garantir la  Sector Públic, atenent a la dificultat o impossibilitat
      de Prestacions Especials.              treball, exclusivament per a la prestació econòmica        prevenció davant el risc, es va aprovar el Reial   de donar continuïtat a molts contractes , amb
                                d'incapacitat temporal. En aquest sentit, els reials       decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball  motiu de la pandèmia; mitjançant el Reial decret
      El Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, a  decrets-llei 19/2020 i 28/2020 van establir també         a distància, aplicable a les relacions laborals   llei 9/2020, de 27 de març, es va ampliar la
      més de prorrogar l'aplicació el 2020 de l'Ordre de  la consideració com a contingència professional          per compte d'altri. I s'estableix que perquè tingui  tramitació d'emergència en els procediments de
      cotització de 2019, va suspendre l'aplicació del   derivada d'accident de treball les malalties           aquesta consideració ha de prestar com a mínim    contractació referents a l'execució de mesures per
      sistema bonus per a les cotitzacions que es generessin  patides pel personal que presta servei en centres       el 30% de la jornada, o el percentatge equivalent  fer front a la COVID-19; i el Reial decret llei 15/2020,
      durant l'any 2020 I pel que fa al finançament de la  sanitaris o sociosanitaris com a conseqüència del        en funció de la durada del contracte, en un  de 21 d'abril, va permetre que en el procediment
      gestió de la prestació econòmica per incapacitat   virus SARS-CoV2 durant l'estat d'alarma.             període de referència de tres mesos. El treball a  obert simplificat, l'obertura del sobre amb els criteris
      temporal per contingències comunes, en haver-se                                    distància és voluntari tant per al treballador com  no subjectes a judici de valor es faci per mitjans
      prorrogat l'Ordre de cotització del 2019, els termes  De gran incidència i importantíssim impacte van         per a l'empresa i requereix la signatura d'un acord.  electrònics.
      per a l'aplicació a les mútues dels coeficients   ser les diferents mesures destinades a la protecció
      addicionals per insuficiència financera es van    dels treballadors autònoms. Així, amb motiu de          Seguint dins de l'àmbit de la prevenció de riscos,
      establir mitjançant Resolució de 4 d'agost de 2020. la primera declaració de l'estat d'alarma, el Reial        mitjançant la Resolució de 25 de setembre de
                                decret llei 8/2020, de 17 de març, va aprovar una         2020, es van ampliar les activitats preventives
      Pel que fa a les retribucions dels càrrecs directius  prestació extraordinària per cessament d'activitat
      i de la resta de personal de les mútues, la previsió  (PECATA) per als afectats per la declaració de
      es va dur a terme en el Reial decret llei 2/2020,  l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària
      de 21 de gener. S'hi establia que les retribucions  ocasionada per la COVID-19. En ella, es protegia
      no podran experimentar un increment global      els autònoms per als quals les activitats quedaven
      superior al 2% respecte de les vigents el 2019. A  suspeses, o els que veien reduïda la facturació d'un
      més, si l'increment del PIB a preus constants assolís  75%. Aquesta prestació, que es va encomanar
      o superés el 2,5%, s'afegiria, amb efectes d'1 de  a càrrec de les mútues, es va perllongar fins al
      juliol de 2020, un altre 1% d'increment salarial;  30 de juny de 2020 i no requeria ni la cobertura
      mentre que per a un creixement inferior al 2,5%  ni la carència mínima necessària per cessament
      esmentat, s'establia una disminució proporcional  d'activitat que s'exigeix amb caràcter general
      de l'increment.                   per accedir a la prestació ordinària. Sense solució
                                de continuïtat, el Reial decret llei 24/2020, de 26
      Amb l'inici de la crisi sanitària, el Reial Decret  de juny, va aprovar dues noves prestacions per
      463/2020, de 14 de març, pel qual es declara     cessament d'activitat, també a càrrec de les
   114     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020         115
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119