Page 113 - Memòria 2020_CA
P. 113

BALANÇ. PATRIMONI INTEGRAT


 REEXPRESSAT                                           REEXPRESSAT
 ACTIU EX. 2020      PATRIMONI NET I PASSIU             EX. 2020
 EX. 2019                                            EX. 2019
 A)  Actiu no corrent 146.548.175,68 239.680.780,13  A) Patrimoni net  382.006.936,10    422.297.205,52

 I.  Immobilitzat intangible 8.453.361,08 9.202.014,59  I.  Patrimoni aportat   0,00          0,00
 3. Aplicacions informàtiques 3.848.872,61 4.880.720,10  II. Patrimoni generat 374.844.791,76 412.668.241,97
 Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o
 4. 4.604.488,47 4.321.294,49  1. Reserves                324.442.132,96     319.249.689,39
 cedits
 II. Immobilitzat material 53.125.639,40 55.131.204,46  2. Resultats d'exercicis anteriors 85.268.469,59 116.085.627,18
 1. Terrenys 16.563.326,49 16.563.326,49  3. Resultats d'exercici     -34.865.810,79    -22.667.074,60
 2. Construccions 15.885.393,25 16.087.160,45  III. Ajustos per canvis de valor 7.162.144,34  9.628.963,55

 5. Un altre immobilitzat material 20.676.919,66 22.480.717,52  2. Actius financers disponibles per a la venda 7.162.144,34 9.628.963,55
       Altres increments patrimonials pendents d'imputació a
 III. Inversions immobiliàries 8.715.011,64 8.760.845,54  IV.           0,00          0,00
       resultats
 1. Terrenys 5.047.416,66 5.047.416,66  B) Passiu no corrent        240.000,00       240.000,00
 2. Construccions 3.667.594,98 3.713.428,88  I.  Provisions a llarg termini 240.000,00      240.000,00
 Inversions financeres a llarg termini en entitats del
 IV. 1.777.333,81 1.777.333,81  II. Deutes a llarg termini             0,00          0,00
 grup, multigrup i associades
 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic 1.777.333,81 1.777.333,81  C) Passiu corrent 430.434.120,33 220.919.968,74
 V. Inversions financeres a llarg termini  72.926.262,21 163.915.557,73  I.  Provisions a curt termini 39.908.397,27 50.878.842,60

 1. Inversions financeres en patrimoni 70.025,12 70.039,05  II. Deutes a curt termini 1.021.611,77 1.763.704,44
 2. Crèdits i valors representatius de deute 72.389.881,41 163.452.845,74  4. Altres deutes 1.021.611,77 1.763.704,44

 4. Altres inversions financeres 466.355,68 392.672,94  IV. Creditors i altres comptes per pagar 389.504.111,29 168.277.421,70
 VI. Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini 1.550.567,54 893.824,00  1. Creditors per operacions de gestió 3.827.108,52 6.013.337,11
 B)  Actiu corrent 666.132.880,75 403.776.394,13  2. Altres comptes per pagar 382.932.090,48  159.288.634,74

 I.  Actius en estat de venda 0,00 0,00  3. Administracions públiques   2.744.912,29      2.975.449,85
 II. Existències 353.380,07 344.778,91  V. Ajustos per periodificació       0,00          0,00

 1. Productes farmacèutics 82.329,13 80.418,16
 2. Material sanitari de consum 271.050,94 264.360,75
 III. Deutors i altres comptes per cobrar  577.277.573,82 368.481.862,50

 1. Deutors per operacions de gestió 9.657.142,51 41.320.450,61
 2. Altres comptes per cobrar 567.468.400,11 327.028.627,23

 3. Administracions públiques 152.031,20 132.784,66
 V. Inversions financeres a curt termini 4.648.541,15 8.569.010,73
 2. Crèdits i valors representatius de deute 4.647.713,75 8.568.183,33

 4. Altres inversions financeres 827,40 827,40
 VI. Ajustos per periodificació 0,00 0,00

 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 83.853.385,71 26.380.741,99
 1. Altres actius líquids equivalents 75.800.007,78 25.500.311,12

 2. Tresoreria 8.053.377,93 880.430,87
 TOTAL ACTIU (A+B)….. 812.681.056,43 643.457.174,26  TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)..... 812.681.056,43 643.457.174,26 112 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020          113
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118