Page 112 - Memòria 2020_CA
P. 112

BALANÇ. PATRIMONI INTEGRAT


                                                REEXPRESSAT                                                       REEXPRESSAT
                   ACTIU                 EX. 2020                               PATRIMONI NET I PASSIU             EX. 2020
                                                 EX. 2019                                                        EX. 2019
       A)  Actiu no corrent                     146.548.175,68     239.680.780,13       A)  Patrimoni net                          382.006.936,10    422.297.205,52

       I.  Immobilitzat intangible                   8.453.361,08      9.202.014,59        I.  Patrimoni aportat                            0,00          0,00
       3.  Aplicacions informàtiques                   3.848.872,61     4.880.720,10       II. Patrimoni generat                        374.844.791,76    412.668.241,97
         Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o
       4.                                 4.604.488,47     4.321.294,49       1.  Reserves                            324.442.132,96     319.249.689,39
         cedits
       II. Immobilitzat material                    53.125.639,40     55.131.204,46       2.  Resultats d'exercicis anteriors                 85.268.469,59     116.085.627,18
       1.  Terrenys                           16.563.326,49     16.563.326,49       3.  Resultats d'exercici                       -34.865.810,79    -22.667.074,60
       2.  Construccions                        15.885.393,25     16.087.160,45       III. Ajustos per canvis de valor                   7.162.144,34     9.628.963,55

       5.  Un altre immobilitzat material                20.676.919,66     22.480.717,52       2.  Actius financers disponibles per a la venda            7.162.144,34      9.628.963,55
                                                                   Altres increments patrimonials pendents d'imputació a
       III. Inversions immobiliàries                  8.715.011,64      8.760.845,54       IV.                                      0,00          0,00
                                                                   resultats
       1.  Terrenys                           5.047.416,66     5.047.416,66       B)  Passiu no corrent                         240.000,00       240.000,00
       2.  Construccions                         3.667.594,98     3.713.428,88        I.  Provisions a llarg termini                    240.000,00       240.000,00
         Inversions financeres a llarg termini en entitats del
       IV.                                1.777.333,81      1.777.333,81       II. Deutes a llarg termini                          0,00          0,00
         grup, multigrup i associades
       1.  Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic 1.777.333,81     1.777.333,81       C)  Passiu corrent                         430.434.120,33    220.919.968,74
       V.  Inversions financeres a llarg termini            72.926.262,21     163.915.557,73        I.  Provisions a curt termini                    39.908.397,27     50.878.842,60

       1.  Inversions financeres en patrimoni               70.025,12       70.039,05       II. Deutes a curt termini                       1.021.611,77     1.763.704,44
       2.  Crèdits i valors representatius de deute           72.389.881,41    163.452.845,74       4.  Altres deutes                           1.021.611,77      1.763.704,44

       4.  Altres inversions financeres                  466.355,68       392.672,94       IV. Creditors i altres comptes per pagar              389.504.111,29    168.277.421,70
       VI. Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini     1.550.567,54      893.824,00        1.  Creditors per operacions de gestió                3.827.108,52      6.013.337,11
       B)  Actiu corrent                       666.132.880,75     403.776.394,13       2.  Altres comptes per pagar                    382.932.090,48     159.288.634,74

       I.  Actius en estat de venda                      0,00          0,00        3.  Administracions públiques                     2.744.912,29      2.975.449,85
       II. Existències                          353.380,07       344.778,91        V.  Ajustos per periodificació                        0,00          0,00

       1.  Productes farmacèutics                     82.329,13       80.418,16
       2.  Material sanitari de consum                  271.050,94       264.360,75
       III. Deutors i altres comptes per cobrar            577.277.573,82     368.481.862,50

       1.  Deutors per operacions de gestió               9.657.142,51     41.320.450,61
       2.  Altres comptes per cobrar                  567.468.400,11    327.028.627,23

       3.  Administracions públiques                   152.031,20       132.784,66
       V.  Inversions financeres a curt termini             4.648.541,15      8.569.010,73
       2.  Crèdits i valors representatius de deute           4.647.713,75     8.568.183,33

       4.  Altres inversions financeres                   827,40         827,40
       VI. Ajustos per periodificació                     0,00          0,00

       VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents        83.853.385,71     26.380.741,99
       1.  Altres actius líquids equivalents              75.800.007,78     25.500.311,12

       2.  Tresoreria                          8.053.377,93      880.430,87
               TOTAL ACTIU (A+B)…..              812.681.056,43     643.457.174,26            TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....         812.681.056,43    643.457.174,26   112     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020         113
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117