Page 111 - Memòria 2020_CA
P. 111

BALANÇ. PATRIMONI PRIVATIU
 REEXPRESSAT                                          REEXPRESSAT
 ACTIU EX. 2020   PATRIMONI NET I PASSIU               EX. 2020
 EX. 2019                                             EX. 2019
 A)  Actiu no corrent 21.980.912,54  23.925.583,91  A) Patrimoni net   22.805.619,30      21.778.076,59

 I.  Immobilitzat intangible 0,00 0,00  I.  Patrimoni aportat           0,00           0,00

 II. Immobilitzat material 251.894,83 282.198,90  II. Patrimoni generat  21.974.950,58       21.143.855,43

 5. Un altre immobilitzat material 251.894,83  282.198,90  1. Reserves  21.186.448,82       24.186.199,12
 III. Inversions immobiliàries 8.715.011,64 8.760.845,54  2. Resultats d'exercicis anteriors -42.593,39  -43.521,24

 1. Terrenys 5.047.416,66  5.047.416,66  3. Resultats d'exercici       831.095,15       -2.998.822,45

 2. Construccions 3.667.594,98  3.713.428,88  III. Ajustos per canvis de valor 830.668,72      634.221,16

 IV. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades 0,00 0,00  2. Actius financers disponibles per a la venda 830.668,72  634.221,16
 V. Inversions financeres a llarg termini  13.014.006,07 14.882.539,47  IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats 0,00 0,00

 1. Inversions financeres en patrimoni 70.025,12  70.039,05  B) Passiu no corrent 240.000,00     240.000,00

 2. Crèdits i valors representatius de deute 12.928.955,95  14.797.475,42  I.  Provisions a llarg termini 240.000,00 240.000,00
 4. Altres inversions financeres 15.025,00  15.025,00  II. Deutes a llarg termini 0,00           0,00

 VI. Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini 0,00 0,00  C) Passiu corrent 22.917,84  3.689.035,07

 B)  Actiu corrent 1.087.624,60  1.781.527,75  I.  Provisions a curt termini   0,00        3.661.937,12

 I.  Actius en estat de venda 0,00 0,00  II. Deutes a curt termini        0,00           0,00
 II. Existències 0,00 0,00  IV. Creditors i altres comptes per pagar     22.917,84         27.097,95

 III. Deutors i altres comptes per cobrar  10.308,12 10.159,98  1. Creditors per operacions de gestió 0,00  0,00

 2. Altres comptes per cobrar 2.049,19  1.901,05  2. Altres comptes per pagar 2.057,00         1.779,34

 3. Administracions públiques 8.258,93  8.258,93  3. Administracions públiques 20.860,84       25.318,61
 V. Inversions financeres a curt termini 58.607,59 82.896,16  V. Ajustos per periodificació 0,00      0,00

 2. Crèdits i valors representatius de deute 57.780,19  82.068,76

 4. Altres inversions financeres 827,40  827,40
 VI. Ajustos per periodificació 0,00 0,00

 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.018.708,89 1.688.471,61

 1. Altres actius líquids equivalents 800.007,78  1.500.029,17

 2. Tresoreria 218.701,11  188.442,44
 TOTAL ACTIU (A+B)….. 23.068.537,14  25.707.111,66  TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)..... 23.068.537,14  25.707.111,66 110 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020          111
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116