Page 110 - Memòria 2020_CA
P. 110

BALANÇ. PATRIMONI PRIVATIU
                                                 REEXPRESSAT                                                      REEXPRESSAT
                  ACTIU                 EX. 2020                              PATRIMONI NET I PASSIU               EX. 2020
                                                  EX. 2019                                                       EX. 2019
      A)  Actiu no corrent                        21.980.912,54      23.925.583,91     A) Patrimoni net                            22.805.619,30      21.778.076,59

      I.  Immobilitzat intangible                        0,00           0,00     I.  Patrimoni aportat                             0,00           0,00

      II. Immobilitzat material                       251.894,83        282.198,90     II. Patrimoni generat                         21.974.950,58       21.143.855,43

      5. Un altre immobilitzat material                   251.894,83        282.198,90     1. Reserves                               21.186.448,82      24.186.199,12
      III. Inversions immobiliàries                    8.715.011,64       8.760.845,54    2. Resultats d'exercicis anteriors                    -42.593,39        -43.521,24

      1. Terrenys                             5.047.416,66       5.047.416,66    3. Resultats d'exercici                          831.095,15       -2.998.822,45

      2. Construccions                           3.667.594,98       3.713.428,88    III. Ajustos per canvis de valor                     830.668,72        634.221,16

      IV. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades 0,00     0,00     2. Actius financers disponibles per a la venda              830.668,72        634.221,16
      V.  Inversions financeres a llarg termini             13.014.006,07       14.882.539,47    IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats      0,00           0,00

      1. Inversions financeres en patrimoni                 70.025,12        70.039,05     B) Passiu no corrent                           240.000,00        240.000,00

      2. Crèdits i valors representatius de deute             12.928.955,95      14.797.475,42    I.  Provisions a llarg termini                      240.000,00        240.000,00
      4. Altres inversions financeres                    15.025,00        15.025,00     II. Deutes a llarg termini                           0,00           0,00

      VI. Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini          0,00           0,00     C) Passiu corrent                             22.917,84       3.689.035,07

      B)  Actiu corrent                          1.087.624,60       1.781.527,75     I.  Provisions a curt termini                         0,00        3.661.937,12

      I.  Actius en estat de venda                       0,00           0,00     II. Deutes a curt termini                           0,00           0,00
      II. Existències                              0,00           0,00     IV. Creditors i altres comptes per pagar                 22.917,84         27.097,95

      III. Deutors i altres comptes per cobrar                10.308,12        10.159,98     1. Creditors per operacions de gestió                     0,00           0,00

      2. Altres comptes per cobrar                      2.049,19         1.901,05     2. Altres comptes per pagar                         2.057,00         1.779,34

      3. Administracions públiques                      8.258,93         8.258,93     3. Administracions públiques                        20.860,84        25.318,61
      V.  Inversions financeres a curt termini                58.607,59        82.896,16     V.  Ajustos per periodificació                         0,00           0,00

      2. Crèdits i valors representatius de deute              57.780,19        82.068,76

      4. Altres inversions financeres                      827,40          827,40
      VI. Ajustos per periodificació                       0,00           0,00

      VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents          1.018.708,89       1.688.471,61

      1. Altres actius líquids equivalents                 800.007,78       1.500.029,17

      2. Tresoreria                             218.701,11        188.442,44
              TOTAL ACTIU (A+B)…..                23.068.537,14      25.707.111,66         TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....           23.068.537,14      25.707.111,66   110     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020         111
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115