Page 109 - Memòria 2020_CA
P. 109

BALANÇ. PATRIMONI SEGURETAT SOCIAL REEXPRESSAT                                     REEXPRESSAT
 ACTIU EX. 2020   PATRIMONI NET I PASSIU           EX. 2020
 EX. 2019                                       EX. 2019
 A)  Actiu no corrent 124.567.263,14  215.755.196,22  A) Patrimoni net 359.201.316,80  400.519.128,93
 I.  Immobilitzat intangible 8.453.361,08  9.202.014,59  I.  Patrimoni aportat 0,00     0,00
 3. Aplicacions informàtiques 3.848.872,61  4.880.720,10  II. Patrimoni generat 352.869.841,18  391.524.386,54
 Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o
 4. 4.604.488,47  4.321.294,49  1. Reserves          303.255.684,14    295.063.490,27
 cedits
 II. Immobilitzat material 52.873.744,57  54.849.005,56  2. Resultats d'exercicis anteriors 85.311.062,98  116.129.148,42
 1. Terrenys 16.563.326,49  16.563.326,49  3. Resultats d'exercici -35.696.905,94  -19.668.252,15
 2. Construccions 15.885.393,25  16.087.160,45  III. Ajustos per canvis de valor 6.331.475,62  8.994.742,39

 5. Un altre immobilitzat material 20.425.024,83  22.198.518,62  2. Actius financers disponibles per a la venda 6.331.475,62  8.994.742,39
      Altres increments patrimonials pendents d'imputació
 III. Inversions immobiliàries 0,00  0,00  IV. a resultats       0,00         0,00
 Inversions financeres a llarg termini en entitats del
 IV. 1.777.333,81  1.777.333,81  B) Passiu no corrent          0,00         0,00
 grup, multigrup i associades
 Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret  I.  Provisions a llarg termini 0,00  0,00
 1. 1.777.333,81  1.777.333,81
 públic
 V. Inversions financeres a llarg termini  59.912.256,14  149.033.018,26  II. Deutes a llarg termini 0,00  0,00
 2. Crèdits i valors representatius de deute 59.460.925,46  148.655.370,32  C) Passiu corrent 430.411.202,49  217.230.933,67

 4. Altres inversions financeres 451.330,68  377.647,94  I.  Provisions a curt termini 39.908.397,27  47.216.905,48
    II. Deutes a curt termini                  1.021.611,77     1.763.704,44
 VI. Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini 1.550.567,54  893.824,00
 B)  Actiu corrent 665.045.256,15  401.994.866,38  4. Altres deutes 1.021.611,77   1.763.704,44
    IV. Creditors i altres comptes per pagar          389.481.193,45    168.250.323,75
 I.  Actius en estat de venda 0,00  0,00
    1. Creditors per operacions de gestió            3.827.108,52     6.013.337,11
 II. Existències 353.380,07  344.778,91
    2. Altres comptes per pagar                382.930.033,48    159.286.855,40
 1. Productes farmacèutics 82.329,13  80.418,16
    3. Administracions públiques                2.724.051,45     2.950.131,24
 2. Material sanitari de consum 271.050,94  264.360,75
    V. Ajustos per periodificació                   0,00         0,00
 III. Deutors i altres comptes per cobrar  577.267.265,70  368.471.702,52

 1. Deutors per operacions de gestió 9.657.142,51  41.320.450,61
 2. Altres comptes per cobrar 567.466.350,92  327.026.726,18
 3. Administracions públiques 143.772,27  124.525,73

 V. Inversions financeres a curt termini 4.589.933,56  8.486.114,57
 2. Crèdits i valors representatius de deute 4.589.933,56  8.486.114,57

 VI. Ajustos per periodificació 0,00  0,00
 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 82.834.676,82  24.692.270,38
 1. Altres actius líquids equivalents 75.000.000,00  24.000.281,95

 2. Tresoreria 7.834.676,82  691.988,43
       TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....      789.612.519,29    617.750.062,60
 TOTAL ACTIU (A+B)….. 789.612.519,29  617.750.062,60

 108 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020          109
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114