Page 108 - Memòria 2020_CA
P. 108

BALANÇ. PATRIMONI SEGURETAT SOCIAL                                              REEXPRESSAT                                                   REEXPRESSAT
                 ACTIU                EX. 2020                               PATRIMONI NET I PASSIU           EX. 2020
                                               EX. 2019                                                    EX. 2019
      A)  Actiu no corrent                    124.567.263,14    215.755.196,22         A) Patrimoni net                     359.201.316,80    400.519.128,93
       I.  Immobilitzat intangible                 8.453.361,08     9.202.014,59          I.  Patrimoni aportat                       0,00         0,00
      3. Aplicacions informàtiques                 3.848.872,61      4.880.720,10         II. Patrimoni generat                   352.869.841,18    391.524.386,54
        Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o
      4.                               4.604.488,47      4.321.294,49         1. Reserves                        303.255.684,14    295.063.490,27
        cedits
      II. Immobilitzat material                  52.873.744,57     54.849.005,56         2. Resultats d'exercicis anteriors             85.311.062,98     116.129.148,42
      1. Terrenys                         16.563.326,49     16.563.326,49         3. Resultats d'exercici                  -35.696.905,94    -19.668.252,15
      2. Construccions                       15.885.393,25     16.087.160,45         III. Ajustos per canvis de valor              6.331.475,62     8.994.742,39

      5. Un altre immobilitzat material              20.425.024,83     22.198.518,62         2. Actius financers disponibles per a la venda       6.331.475,62     8.994.742,39
                                                                  Altres increments patrimonials pendents d'imputació
      III. Inversions immobiliàries                    0,00         0,00          IV. a resultats                          0,00         0,00
        Inversions financeres a llarg termini en entitats del
      IV.                              1.777.333,81     1.777.333,81         B) Passiu no corrent                        0,00         0,00
        grup, multigrup i associades
        Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret                              I.  Provisions a llarg termini                  0,00         0,00
      1.                               1.777.333,81      1.777.333,81
        públic
      V. Inversions financeres a llarg termini           59.912.256,14    149.033.018,26         II. Deutes a llarg termini                     0,00         0,00
      2. Crèdits i valors representatius de deute         59.460.925,46     148.655.370,32         C) Passiu corrent                     430.411.202,49    217.230.933,67

      4. Altres inversions financeres                 451.330,68      377.647,94          I.  Provisions a curt termini               39.908.397,27     47.216.905,48
                                                                II. Deutes a curt termini                  1.021.611,77     1.763.704,44
      VI. Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini    1.550.567,54      893.824,00
      B)  Actiu corrent                      665.045.256,15    401.994.866,38         4. Altres deutes                      1.021.611,77     1.763.704,44
                                                                IV. Creditors i altres comptes per pagar          389.481.193,45    168.250.323,75
       I.  Actius en estat de venda                    0,00         0,00
                                                                1. Creditors per operacions de gestió            3.827.108,52     6.013.337,11
      II. Existències                        353.380,07       344.778,91
                                                                2. Altres comptes per pagar                382.930.033,48    159.286.855,40
      1. Productes farmacèutics                    82.329,13       80.418,16
                                                                3. Administracions públiques                2.724.051,45     2.950.131,24
      2. Material sanitari de consum                 271.050,94      264.360,75
                                                                V. Ajustos per periodificació                   0,00         0,00
      III. Deutors i altres comptes per cobrar          577.267.265,70    368.471.702,52

      1. Deutors per operacions de gestió              9.657.142,51     41.320.450,61
      2. Altres comptes per cobrar                567.466.350,92     327.026.726,18
      3. Administracions públiques                  143.772,27      124.525,73

      V. Inversions financeres a curt termini            4.589.933,56     8.486.114,57
      2. Crèdits i valors representatius de deute          4.589.933,56      8.486.114,57

      VI. Ajustos per periodificació                    0,00         0,00
      VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents       82.834.676,82     24.692.270,38
      1. Altres actius líquids equivalents             75.000.000,00     24.000.281,95

      2. Tresoreria                         7.834.676,82      691.988,43
                                                                   TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....      789.612.519,29    617.750.062,60
              TOTAL ACTIU (A+B)…..             789.612.519,29    617.750.062,60

   108     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020         109
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113