Page 106 - Memòria 2020_CA
P. 106

COMPTE DE RESULTATS. PATRIMONI PRIVATIU                                        COMPTE DE RESULTATS. PATRIMONI INTEGRAT


                                         EX. 2020     EX. 2019                                             EX. 2020      EX. 2019


   1. Cotitzacions socials                               0,00        0,00
                                                                1. Cotitzacions socials                         1.086.005.099,10  1.048.613.070,08
   2. Transferències i subvencions rebudes                       0,00        0,00
                                                                2. Transferències i subvencions rebudes                 755.427.934,42    157.288,59
   3. Prestacions de serveis                              0,00        0,00
                                                                3. Prestacions de serveis                         1.244.897,83    1.909.449,27
   4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat            0,00        0,00
   5. Altres ingressos de gestió ordinària                    1.110.706,17   1.132.337,80      4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat          0,00        0,00

   6. Excessos de provisions                              0,00        0,00       5. Altres ingressos de gestió ordinària                  59.161.003,23   56.860.544,28
   A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6)              1.110.706,17   1.132.337,80      6. Excessos de provisions                         3.127.890,50       0,00

   7. Prestacions socials                               0,00        0,00       A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6)           1.904.966.825,08  1.107.540.352,22
   8. Despeses de personal                               0,00        0,00       7. Prestacions socials                         -1.385.731.877,71  -601.204.780,26

   9. Transferències i subvencions concedides                     0,00        0,00       8. Despeses de personal                          -89.993.808,25   -89.737.899,66
   10. Aprovisionaments                                 0,00        0,00       9. Transferències i subvencions concedides                -320.894.483,25  -273.421.645,03

   11. Altres despeses de gestió ordinària                     -508.684,29    -341.482,72      10. Aprovisionaments                            -32.485.052,23   -38.393.528,76
   12. Amortització de l'immobilitzat                        -76.137,97     -76.137,95
                                                                11. Altres despeses de gestió ordinària                  -114.801.908,53  -127.549.520,21
   B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12)            -584.822,26    -417.620,67
                                                                12. Amortització de l'immobilitzat                     -5.981.196,29    -5.880.283,73
   I.- RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B)        525.883,91    714.717,13
                                                                B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12)       -1.949.888.326,26  -1.136.187.657,65
   13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no  financer i actius en estat de venda 0,00  0,00
                                                                I.- RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B)     -44.921.501,18   -28.647.305,43
   14. Altres partides no ordinàries                         57.577,08    -3.858.171,06
                                                                13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no  -63.858,66     -104.566,50
                                                                 financer i actius en estat de venda
   II.- RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14)             583.460,99    -3.143.453,93
                                                                14. Altres partides no ordinàries                      1.795.418,90    -2.278.567,57
   15. Ingressos financers                             174.567,06    186.459,72
                                                                II.- RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14)          -43.189.940,94   -31.030.439,50
   16. Despeses financeres                              -122,70       0,00
                                                                15. Ingressos financers                           3.899.504,30    5.048.648,38
   17. Despeses financeres imputades a l'actiu                     0,00        0,00
   18. Variació del valor raonable en actius financers                 0,00        0,00       16. Despeses financeres                           -12.369,39       0,00

   19. Diferències de canvi                               0,00        0,00       17. Despeses financeres imputades a l'actiu                   0,00        0,00
   20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers  140.712,77      -117,36      18. Variació del valor raonable en actius financers             3.448.121,76     17.901,57

   III.- RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20)         315.157,13    186.342,36      19. Diferències de canvi                             0,00        0,00

   IV.- RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'EXERCICI (II+III)         898.618,12    -2.957.111,57     20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers 1.056.396,45   485.088,41
   21. Impost sobre beneficis                           -67.522,97     -36.491,36      III.- RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20)       8.391.653,12    5.551.638,36

   V.- RESULTAT NET DE L'EXERCICI DESPRÉS D'IMPOSTOS                831.095,15    -2.993.602,93     IV.- RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'EXERCICI (II+III)      -34.798.287,82   -25.478.801,14
   ± AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTAT DE L'EXERCICI ANTERIOR                     -5.219,52
                                                                21. Impost sobre beneficis                         -67.522,97     -36.491,36
   VI.- RESULTAT DE L'EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT                           -2.998.822,45
                                                                V.- RESULTAT NET DE L'EXERCICI DESPRÉS D'IMPOSTOS             -34.865.810,79   -25.515.292,50
                                                                ± AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTAT DE L'EXERCICI ANTERIOR                  2.848.217,90

                                                                VI.- RESULTAT DE L'EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT                         -22.667.074,60


   106     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020         107
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111